1 jaar geleden

Pasen – Belofte voor gelovigen …

“Eén van de gehangen boosdoeners nu lasterde Hem: Bent U niet de Christus? Verlos Uzelf en ons! De andere echter antwoordde en bestrafte hem en zei: Vrees jij ook God niet, daar jij in hetzelfde oordeel bent? En wij toch terecht, want wij ontvangen wat onze daden waard zijn? Deze echter heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer u in Uw Koninkrijk komt [1]. En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn” (Luk. 23:39-43).

De gekruisigde Jezus werd herhaaldelijk door de omstanders gevraagd Zichzelf te redden om Zijn macht als de Messias te demonstreren. Eén van hen die met Hem gekruisigd waren, nam deel aan deze bespotting en wenste tegelijkertijd gered te worden van zijn eigen marteling. De andere misdadiger, die eerst ook de spot gedreven had (Matth. 27:44), nam toen het woord en verdedigde de zwijgende Lijder in het midden.

Zijn woorden zijn opmerkelijk en tonen aan dat God in zijn ziel heeft gewerkt: Hij eert God, veroordeelt zichzelf en erkent de zondeloosheid van Jezus. In de kaken van de dood begrijpt zijn geloof, dat Jezus op een dag zal terugkomen en in Zijn koninkrijk zal heersen. “Jezus, denk aan mij,” zegt hij vol vertrouwen, “wanneer U in Uw koninkrijk komt.”

Maar het antwoord van de Heer gaat veel verder dan dit verzoek! De berouwvolle misdadiger wilde, dat de Heer hem zou gedenken wanneer Hij in de komende tijd Zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. In plaats daarvan zou hij nog diezelfde dag bij de Heer Jezus in het hemelse paradijs zijn! “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.”

’s Morgens was deze man een ter dood veroordeelde die Christus lasterde. ’s Middags was hij iemand die de genade van Christus had ervaren. En ’s avonds was hij in de heerlijkheid bij Hem in Wie hij in de laatste uren van zijn leven had geloofd! Hij was een vrucht van de arbeid van de ziel van Hem die aan het kruis onder de wettelozen werd gerekend en die Zijn ziel uitstortte in de dood (Jes. 53:11,12).

De misdadiger aan het kruis kon geen goede daden meer tonen en kon niets meer doen. Maar hij geloofde met zijn hart en beleed met zijn mond (verg. Rom. 10:10). Omdat hij zijn vertrouwen in Jezus stelde, werd het paradijs voor hem geopend. En allen die geloven in Hem die Zichzelf niet redde maar aan het kruis bleef, zullen eens in de hemel zijn met hun Redder.

 

NOOT:
1. Of ‘koninklijke waardigheid terugkomt’; sommigen lezen ‘U Uw koninkrijk binnenkomt.’

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 30.06.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW