Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (25)

Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 9:5-6   De grote verandering De ommekeer tot God voltrok zich “in één slag”. Hij werd “verootmoedigd” en “volledig verbroken”. Kijk maar eens hoe zijn houding compleet veranderde. “En hij zei: Wie bent U Heer?” (Handelingen 9:5). Hij herkende Hem. Die stem van de hemel had zijn werk gedaan. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (28)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Wil jij ook een “Achsa” zijn? Ruth 3:11-18: “11 En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen; want de ganse stad van mijn volk...

Lees verder
19 jaar geleden

Materiële en geestelijke zalving

“En u hebt [de] zalving vanwege de Heilige en u weet alles” (1 Johannes 2:20). Deze uitspraak schijnt iemand misschien op het eerste gezicht geheimzinnig of zelfs onbegrijpelijk. Kinderen, zalving van de Heilige, alles weten? Laten we het begrip”zalving” in de Heilige Schrift eens nagaan, want alleen vandaar uit kunnen wij het geciteerde vers begrijpen. In het Oude Testament komen begrippen als “zalving” en “zalfolie” en soortgelijke woorden zeer veel voor, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen “het zalven” respectievelijk “de...

Lees verder
19 jaar geleden

Geef mij een wijs hart, o Heer!

Wijzen de tekenen van de tijd erop dat het einde nabij is? De nieuwsberichten van vandaag laten ons vraag de vraag stellen: “Geeft God ons een zekere voorsmaak van de tijd van verdrukking?” Onze lokale krant (The Register Herald, Beckley, West-Virginia) publiceerde op twee achtereenvolgende dagen meerdere artikelen die aan Bijbelse uitspraken over die toekomstige verschrikkelijke zevenjarige periode herinneren, die aan de tweede komst van Christus op aarde onmiddellijk zal voorafgaan.1 Economische catastrofe Een artikel op de eerste bladzij beschreef...

Lees verder
19 jaar geleden

Gemeente van God (8)

Vergaderd in Zijn Naam   – Het principe van een planetensysteem Ons planeten-systeem functioneert volgens een eenvoudig principe: Alle planeten bewegen zich om een gemeenschappelijk centraal hemellichaam, om de zon, waarvan zij aangetrokken wordt. Volgens dit principe moet ook een plaatselijke gemeente (vergadering) functioneren: De Heer Jezus in het Middelpunt om Wie alles draait en Die ook alles beheerst. Wanneer twee of drie Christenen op een afgesproken tijd op een bepaalde plaats samenkomen, betekent dat nog niet dat de Heer...

Lees verder
19 jaar geleden

Geen aardbevingen, geen zeebevingen meer …

De toekomst heeft mensen altijd al zeer geboeid. Velen hebben zich in het afgelopen jaar er mee bezig gehouden, velen zullen het ook het komende jaar weer doen. Hoe gaan wij met de toekomst om? Hebben wij waarzeggers nodig om ons te voorspellen wat de toekomst ons brengen zal? Als je geen Christen bent misschien wel. Maar als je de Heer Jezus kent als je Heiland en Heer, dan heb je een Boek van God, de Bijbel, gekregen waarin jouw...

Lees verder
19 jaar geleden

God heeft met ieder een plan!

“God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen” (1 Timotheüs 2 vers 3-4) In een donkere nacht stond een scheepsjongen op het dek van een stoomschip dat de Mississippi afvoer. Opeens voelde hij dat een neervallend touw zich om zijn voeten slingerde en hem omvertrok, zodat hij overboord viel in de stroom. In doodsangst klemde hij het touw met beide handen vast, maar voelde tegelijkertijd dat hij steeds dieper zonk. Zwemmen kon hij niet...

Lees verder
19 jaar geleden

De onverbreekbare ketenen van een Middeleeuwse smid

Men vertelt van een bekwame smid die in de Middeleeuwen leefde en gevangen gezet werd in een onderaardse kerker, in boeien geklonken, het volgende: De gedachte kwam bij hem op om te vluchten. Hij onderzocht daarom zijn ketenen om misschien een zwakke schakel daarin te kunnen ontdekken die het mogelijk zou maken, met inspanning van zijn geweldige spierkracht, de boeien te verbreken. Zijn hoop vervloog evenwel toen hij bij onderzoek ontdekte dat op de keten zijn eigen merkteken stond. Het...

Lees verder
19 jaar geleden

Gemeente van God (7)

Vergadering van God (deel 4) De plaatselijke vergadering Hoe het wereldomvattende zichtbaar wordt – de regenboog in de dauwdroppels Vele duizenden dauwdroppels weerspiegelt de schoonheid van een regenboog. Aan de hemel is slechts een grote regenboog te zien. Op aarde wordt hij toch in vele kleine dauwdroppels zichtbaar. Zo is er nu een vergadering [gemeente – vertaler] en toch vele plaatselijke vergaderingen. Het is niet tegenstrijdig vast te houden dat er één vergadering is en gelijktijdig van “vergaderingen” te spreken....

Lees verder
19 jaar geleden

De Christenvervolgingen uit de eerste eeuwen (3)

“En u zult een verdrukking hebben van tien dagen” De in de zendbrief aan Smyrna (Openbaring 2:8-11) aangekondigde tijd van de Christenvervolging liet niet lang op zich wachten. Maar welke betekenis hebben de “tien dagen”? Het getal tien spreekt in de getalssymboliek van de Bijbel van de beproeving van de onder verantwoording gestelde mens (zie onder andere de tien geboden). Zo kondigde God aan dat de tijd van vervolging “opdat u op de proef gesteld wordt” (Openbaring 2:10) tot doel...

Lees verder