Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
17 jaar geleden

Wereld: Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God?

Hoe vaak spreken wij als Christenen niet over de wereld. Maar hebben wij ons wel eens afgevraagd wat wij met dit begrip precies bedoelen? Meestal verbinden we daarmee nogal negatieve voorstellingen. Wij denken aan een systeem, dat onder de macht van satan staat en de mensheid beheerst. Dat is ook de overheersende gedachte in de Bijbel. Satan wordt de vorst van deze wereld genoemd (Johannes 12:33) en ons wordt opgedragen: “Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld...

Lees verder
17 jaar geleden

Homoseksualiteit (2)

En hun zonden spreken zij vrijuit, gelijk Sodom Genesis 19 (vervolg) Overwint Lot het kwaad in Sodom? Hoe reageert nu Lot? Klaarblijkelijk is voor hem de aangelegenheid uiterst pijnlijk. “Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe” (vs. 6). De bezoekers moeten zo weinig mogelijk van de hele zaak meekrijgen, vermoedelijk in het bijzonder door zijn onderhandeling met de “mannen van Sodom”. Zijn appèl: “Mijn broeders! doet toch geen kwaad!”, toont...

Lees verder
17 jaar geleden

Jonathan. Een goed belovende start (14)

Jonathan – een goed belovende start 1 Samuël 17; 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6b Terugkerend tot onze tekst lezen we: “En Isaï zei tot zijn zoon David: Neem toch voor uw broeders een efa van dit geroost koren, en deze tien broden, en breng ze met spoed in het leger tot uw broeders. Maar breng deze tien melkkazen aan de oversten over duizend; en gij zult uw broeders bezoeken, of het hun welga, en gij zult van hen pand meenemen” (1...

Lees verder
17 jaar geleden

Ruth (15)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Ga niet op een ander veld Ruth 2:8: “Hoort gij niet, mijn dochter?” Hoe lieflijk klinken deze woorden die uit het hart van Boaz komen. Een vreemde noemt hij zijn dochter. Hij...

Lees verder
17 jaar geleden

Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht; daarom ben ik verdreven, om land, om luid’ gebracht. Maar God zal mij regeren als een goed instrument, dat ik zal wederkeren in mijnen regiment. Lijdt u, mijn onderzaten die oprecht zijn van aard, God zal u niet...

Lees verder
17 jaar geleden

Lessen uit twee rebellen

“Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu nog veraf was, zag zijn vader hem en...

Lees verder
17 jaar geleden

Bidt voor het Huis van Oranje

De Remonstranten van 2004 kunnen nu trots in de richting van de Nederlandse Hervormde Kerk kijken. Eindelijk hebben zij dan eens een overwinning behaald op die verstokte orthodoxe Hervormden. Wat hun voorgangers nimmer bereikt hebben, heeft nu prinses Juliana in haar laatste wilsbeschikking wel bereikt. Haar uitvaartdienst zal geleid worden door een Remonstrantse emeritus-predikante, namelijk dominee Welmet Hudig. Zoals de media bericht, toont de prinses voor het laatst nog eens haar eigenzinningheid. In de eerste plaats geen Hervormde inbreng bij...

Lees verder
17 jaar geleden

Bewuste en onbewuste zonden

Reinig mij van de verborgen afdwalingen Psalm 19:13 Soms wordt de vraag gesteld of men ook dan schuldig is voor God wanneer men onbewust gezondigd heeft. Menigeen handelt immers naar het motto: Wat niet weet, wat niet deert! Als hoogste beoordelingsinstantie accepteren zij alleen maar het eigen geweten. Helaas vindt men zulk een oppervlakkige houding ook vaak onder gelovigen. Maar de beslissende vraag is wat God erover zegt, wanneer men onbewust gezondigd heeft. In dit verband is het zeker van...

Lees verder
17 jaar geleden

Ruth (16)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De voorzorgen van Boaz (I) Ruth 2:9: “Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen …” In beeld gesproken zijn onze ogen voor het blijven op het “veld...

Lees verder
17 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (15)

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17; 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6c “En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit de beek, en legde ze in de herderstas, die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand; alzo naderde hij tot de Filistijn” (1 Samuël 17:40). Hoe moeten de toeschouwers zich verwonderd hebben toen zij zagen dat David alleen met vijf gladde stenen naar deze...

Lees verder