Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (13)

Les 13 Beste cursist(e), Deze les beginnen we met Genesis 33. We weten misschien nog wel dat Jakob in het vorige hoofdstuk gestreden heeft te Pnuël (of: Pniël). Daar heeft hij zijn nieuwe naam gekregen: Israël, dat betekent: Strijder Gods. Toch is het heel opvallend, dat we nog een hele tijd zijn oude naam in de Bijbel lezen. Destijds bij Abraham was dat niet zo. Dit komt waarschijnlijk omdat hij zich steeds weer naar zijn oude naam gedroeg. Die naam...

Lees verder
18 jaar geleden

Waar komt het monnikendom vandaan?

In onze dagen is er een toenemende belangstelling voor het kloosterleven te bespeuren. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Vooraanstaande personen brengen enkele dagen of een week door in een klooster om tot ‘bezinning’ te komen en om te ‘mediteren’ om zodoende hun onrustig bestaan aan een filosofische bespiegeling te onderwerpen. Sommige kloosterorden spelen hier handig op in, ongetwijfeld vanwege de terugloop van het kloosterleven en misschien ook wel om hun financiële positie te verstevigen. Hoe dan ook, er...

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (12)

Les 12 Beste cursist(e), In Genesis 29:31 t/m 30 vers 24 zien we het gezin van Jakob aan ons voorgesteld. Dit is een belangrijke pagina uit het Oude Testament. Want we vinden hier elf zonen van Jakob. Vraag 1. Hoe worden zij in Handelingen 7:8 genoemd? (de twaalf zonen van Jakob) ……………………………………………………………………………………………………………………….. In hen worden de twaalf stammen van Israël genoemd. Door hen worden de beloften die God aan Abraham en Izak en later ook aan Jakob gegeven heeft, vervuld....

Lees verder
18 jaar geleden

Zendings- en evangelisatieconferentie (II)

 Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatieconferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je het eerste artikel in het vorige nummer ook gelezen. Zo niet, dan raad ik...

Lees verder
18 jaar geleden

Angst

De paniek komt plotseling op en pakt zowel jong en oud, mannen zowel als vrouwen. Er zijn miljoenen mensen die lijden aan schijnbaar onverklaarbare angstaanvallen – alcoholverslaving, depressies en volledige ontwrichting van het leven kan het gevolg zijn. Artsen worden overvraagd, therapeuten weten geen uitweg” Omdat de hedendaagse maatschappij niet meer naar de stem van God wil luisteren, is een “periode van angst” het onvermijdelijke gevolg. Misschien is er bij u, bij jou persoonlijk nu ook wel zo’n periode. Hoe...

Lees verder
18 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (1)

Angsten en zwakheid zijn er ook vandaag onder de Christenen. Hoe kunnen, ja moeten we daarmee omgaan? Misschien wordt u, word jij verteerd door angst. Lees daarom verder … “Vrees niet … wees sterk … Ik ben met u” Deel 1 Het feit dat de woorden “Vrees niet … wees sterk” (en dergelijke) zo vaak in de Bijbel voorkomen, geeft aan dat “de geest van vreesachtigheid” (bezorgdheid, gepieker, timiditeit) en “de geest van zwakheid” (verslagenheid, toegeven, opgeven, compromis) twee van...

Lees verder
18 jaar geleden

De vijf tegenwerpingen van Mozes (II)

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één misschien wat meer dan de ander. Hier volgen dan de eerste twee … De eerste tegenwerping – “Wie ben ik?” Exodus 3:1-12. Hoe gemakkelijk valt een mens van het ene in het andere uiterste! Dat zien we ook bij Mozes. Hij acht zichzelf volkomen onbekwaam, zo’n grote opdracht uit te...

Lees verder
18 jaar geleden

Brengen van tienden (I)

Is het brengen van tienden, dat betekent het tiende deel van alle inkomsten, voor de nieuwtestamentische gelovigen heilige plicht, of bestaat er voor hen geen enkele verplichting zich aan de ondubbelzinnige oproep van het Oude Testament te houden? Heeft deze oproep voor ons als nieuwtestamentische gelovigen ook nog betekenis? In twee artikelen willen we hierop nader ingaan. Is het brengen van tienden, dat betekent het tiende deel van alle inkomsten, voor de nieuwtestamentische gelovigen heilige plicht, of bestaat er voor...

Lees verder
18 jaar geleden

Zeven lessen van een dappere held (II)

 Waaruit bestaat onze stille tijd? Is daar ook een altaar om te offeren, om te aanbidden? Het kijken naar aantallen zit ons allen in het bloed. Enerzijds is er de gedachte: Als het er niet veel zijn, is het niet in orde. Anderzijds denken we er niet over na hoe het komt als er weinigen zijn en zijn geneigd daarvoor weg te lopen. Hoe moeten we daar mee aan? Deze twee lessen staan dit keer op het menu. Van harte...

Lees verder
18 jaar geleden

Terroristische aanslag in Londen

Niet de jihad, maar de liefde van God! Korte impressie Juli 2005. Opnieuw sloeg de vijand toe. De overste van deze wereld, de satan, is het gelukt om mensen zijn plannen te laten uitvoeren. Satan weet ook wel dat hij nog weinig tijd heeft. Want niet de Islam, niet het Hindoeïsme, niet een Christendom zonder Christus … maar de Heer Jezus Christus zal over deze wereld regeren. Hij, die de enige Weg en de waarheid en het leven is, zoals...

Lees verder