Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
18 jaar geleden

De Christelijke doop (III)

“Of weet gij niet, dat zo velen wij tot Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijn dood gedoopt zijn?”? (Romeinen 6:3). Dit belangrijke feit moet dus elke dopeling duidelijk te zijn (kan dat bij de kinderdoop zo zijn?) Hij moet er zich van bewust zijn, dat hij die dood verdiend heeft, maar tegelijk belijdt hij, dat een ander voor hem in de dood was, Christus. Met Hem maakt de dopeling zich één, krijgt dus in dit opzicht deel daaraan. Nu...

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (11)

Les 11 Beste cursist(e), Aan het eind van de vorige les hebben we gezien dat Rebekka bezorgd was over Jakob. Ze was bang dat hij een verkeerde vrouw zou trouwen. Als ze daar met lzak over gepraat heeft, wordt Jakob weggestuurd naar Paddan-Aram. Voordat Jakob op reis gaat, wordt hij nog gezegend door zijn vader. Dit lezen we in Genesis 28. Ezau heeft gehoord wat er tegen Jakob gezegd is en hij heeft ook gezien, dat Jakob gezegend werd. Vraag...

Lees verder
18 jaar geleden

Wonder- en bijgeloof vandaag (III)

Tante Sonja is nog steeds aan het voorlezen … zie vorig artikel. Hebben we de vorige keer meer over de algemene gevaren van de New-Age-beweging gesproken, dan komen we nu concreet bij het bijgeloof. Bekijken we eerst het begrip, dan zou begrijpelijker moeten worden, wat concreet onder ‘bijgeloof’ moet worden verstaan. Het voorvoegsel ‘bij’ betekent onder andere ‘afwijkend’ of ‘verkeerd’. Vanuit de Bijbel gezien, gaat het dus om een verkeerd geloof. Waaruit dit bestaat, zal nu geprobeerd worden aan te...

Lees verder
18 jaar geleden

Ruth (32) – slot

WAT GOD GEEFT … God schenkt een zoon Ruth 4:14-22: 14 Toen zeiden de vrouwen tot Naómi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israel! 15 Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, die u beter is dan zeven zonen. 16 En Naómi nam dat kind, en zette het op...

Lees verder
18 jaar geleden

Maarten Luther (14)

De senaat van Zurich had uitdrukkelijk verboden, dat Zwingli naar Marburg zou gaan, uit vrees dat hem enig leed zou overkomen. Doch hij voelde, dat zijn tegenwoordigheid op de conferentie noodzakelijk was voor het welvaren van de kerk, en dat hij moest gaan. Vervolgens maakte hij zich gereed, en reisde af gedurende de nacht met niet meer dan één vriend tot gezelschap, namelijk Rudolf Collin, hoogleraar in het Grieks. Hij liet het volgende briefje achter voor de senaat: “Indien ik...

Lees verder
18 jaar geleden

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II)

Talen zullen ophouden … Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, tenminste daarover lezen we niets in de Bijbel. In de evangeliën vinden we het spreken in talen ook niet, behalve dan als voorzegging in Markus 16:17. De eerste keer dat er in talen gesproken wordt, is in Handelingen 2. We hebben al gezien dat de Heilige Geest op aarde kwam, en dat...

Lees verder
18 jaar geleden

Alcohol

Alcohol, dat is een thema waarover de Bijbel beslist niet zwijgt. Daarbij is het een thema, dat tot op vandaag hoogst actueel is. Dat merken we iedere dag in onze omgeving en misschien uit eigen ervaring. Hoe kan een Christen nu verantwoordelijk met dit thema omgaan? Koning Lemuël (misschien een ander naam van koning Salomo), kreeg van zijn moeder hierover belangrijke hulp-aanwijzingen die ons tot op vandaag helpen, om in overeenstemming met God gebruik respectievelijk niet gebruik van alcohol te...

Lees verder
18 jaar geleden

Hebzucht

“Kinderen, wacht u voor de afgoden”. Zo’n 2000 jaar geleden sprak de apostel Johannes aan het einde van zijn eerste brief deze waarschuwing uit (1 Johannes 5:21). Vandaag niet meer actueel? Nou en of! Wanneer de onzichtbare afgod nummer 1 in het leven wordt Een avontuurlijk bericht om over na te denken Het Oude Testament spreekt op vele plaatsen van afgoden en afgodendienst. Het volk van God mocht geen andere goden naast de ware en levende God hebben. God heeft...

Lees verder
18 jaar geleden

Goed bedoelde propaganda

Gehoorzaamheid aan de Heer Jezus is van groot belang en van grote waarde voor de Heer. Goede bedoelingen kunnen dit echter wel eens in de weg staan. Neemt echter niet weg, dat wij van de Heer Jezus mogen getuigen. Dat is zelfs een kenmerk van een Christen. Hoe is het met ons luisteren naar de Heer en het doen van Zijn wensen? Hoe staat het met onze goede bedoelingen en met ons getuigen? Lees eerst de geschiedenis van Markus 1:40-45....

Lees verder
18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (26 – slot)

Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 9:6-21.   God weet alles Deze heiligen waren het die Saulus vervolgde. “… hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan” (Handelingen 9:13) gaf Ananias de Heer door om over na te denken. En wie zijn die heiligen? Zij die bij de Heer Jezus behoren, in Hem geloven. Misschien wil jij niet zo graag een heilige genoemd worden of er ook niet voor jezelf geen aanspraak op willen maken. Wanneer jij jezelf een...

Lees verder