Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Beloningen (1)

In Zijn genade moedigt onze Heer de Zijnen op verschillende manieren aan om trouw te zijn en te volharden door de belofte van een beloning. Hoewel hun toewijding alleen moet voortkomen uit hun liefde voor Hem en niet uit een verlangen om vergelding te ontvangen zoals dagloners, is het vooruitzicht beloond te worden voor de rechterstoel van Christus niettemin een krachtige aanmoediging voor hen om trouw te blijven. Maar meer nog dan hun eigen vreugde denken zij eraan, hoe het...

Lees verder
3 weken geleden

“Maar er is brand!”

Een vreselijke gebeurtenis had jaren geleden in een schouwburg in het zuiden van Frankrijk plaats. Het eerste bedrijf van een toneelstuk was afgespeeld en toegejuicht. De toeschouwers wachtten met ongeduld het opgaan van het scherm en de voortgang van het stuk, de aanvang van het volgende bedrijf, af, toen de eerste acteur, die zeer populair was, plotseling op het toneel verscheen, en op een toon van vertwijfeling uitriep: “Brand! Brand!” De opgewonden menigte beschouwde dit als een voorspel van een...

Lees verder
3 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (29)

HOOFDSTUK 13 (VERVOLG) Vers 13 Van Pafos reisden Paulus en zijn metgezellen naar Perge in Pamfylië. Van nu af aan nam Paulus de eerste plaats in; zij die met hem waren werden “zijn gezelschap” genoemd. Johannes, ook Markus genoemd, scheidde zich van hen af. Om Paulus te volgen en de moeilijkheden te trotseren van een bediening die zoveel tegenstand van de Joden opriep, was Markus nog te weinig vrij van het Judaïsme. Hij had noch de kosten geraamd, noch de...

Lees verder
4 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (92)

“Jezus nu, vol van [de] Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door1 de Geest geleid in2 de woestijn, veertig dagen …” (Luk.4:1). Gehoorzaamheid en leiding van de Geest Geestelijke leiding is nauw verbonden met gehoorzaamheid. Maar wat betekent gehoorzaamheid eigenlijk? Gehoorzaamheid betekent de wil van een ander doen. Juist daarom is Gods Zoon naar deze wereld gekomen en heeft gezegd: “Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem...

Lees verder
4 weken geleden

Falen in het leven van een gelovige (2)

  Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Het voorbeeld van Petrus en zijn falen God heeft het falen van sommige van Zijn volk in de Schriften opgetekend, zodat wij van hun fouten kunnen leren. In het boek Spreuken wordt dit “inzichtelijk onderricht” genoemd (Spr. 1:3; 7:6,7; 24:30-34). Het gaat er in wezen om te leren van de negatieve ervaringen en mislukkingen van anderen. Iemand formuleerde het zo: “Gelukkig is de man die van...

Lees verder
4 weken geleden

Falen in het leven van een gelovige (1)

 Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Inhoud > Inleiding > Reddende en herstellende genade > Twee manieren waarop iemand zich van God afkeert. > Twee verbindingen die de gelovige heeft met God > Hoe kan falen worden voorkomen? > Het behouden van een goede gemoedstoestand > De hogepriesterlijke bediening van de Heer Jezus > Wat is de oorzaak van het falen? > 1. Iemand wijkt af in het hart > 2. Opgeven van...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (91)

“Jezus nu, vol van [de] Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door [1] de Geest geleid in [2] de woestijn, veertig dagen verzocht werd door de duivel” (Luk.4:1,2). In de school van God   Hoe wist de Zoon van God, dat het nu de juiste tijd was om uitgerekend de woestijn in te gaan? De doop in de Jordaan was het startsein geweest voor Zijn openbare dienst. Had de Vader Hem niet juist openlijk bevestigd voor het...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (90)

“Toen werd Jezus naar de woestijn omhooggeleid door de Geest …” (Matth. 4:1). De Zoon en de zonen van God   Markus meldt, dat de Heilige Geest de Dienstknecht van God onmiddellijk na Zijn doop de woestijn in dreef en dat Hij onmiddellijk gehoorzaamde aan de werking van de Geest (verg. Mark. 1:12). In de kracht van de Geest verrichtte Hij Zijn dienst niet alleen volledig, maar ook onmiddellijk. Lukas deelt ons mee, dat de Heer Jezus vol was van de Heilige...

Lees verder
1 maand geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (4)

“Want dit zeggen wij u door [het] woord van [de] Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen vóórgaan” (1 Thess. 4:15). De opname   Wij hebben gekeken naar vier openbaringen die aan Paulus zijn gegeven: de boodschap van het evangelie; de verborgenheid van Christus; het avondmaal. Nu zullen wij de ontmoeting in de lucht beschouwen. De apostel Paulus had de Thessalonicenzen zojuist verteld dat hun geliefden die in Christus gestorven...

Lees verder
1 maand geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (3)

“Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik ook u heb overgegeven, namelijk dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij overgeleverd werd, brood nam; en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor u is; doet dit tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis” (1...

Lees verder