11 jaar geleden

Open brief aan de heer Moslim

Goedendag Moslim, (dit is de naam die u zelf bovenaan uw mail zette, dus gebruik ik deze ook maar, hoewel dit niet uw echte naam is).

Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt, dat ik op uw mail van 6 augustus 2012 alsnog reageer. Per email ging dat niet, omdat het verschillende malen op de een of andere manier geblokkeerd werd, dus doe ik het nu zo, via de website Frisse Wateren. U zult ongetwijfeld uw mail hieronder herkennen, dus dan weet u, dat dit antwoord voor u bestemd is. Maar nu eerst uw mail en daarna mijn antwoord.

Uw mail:

Naam: Moslim

Bericht: Naar aanleiding van uw artikel, over de profeet Muhammad, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, wil ik u graag mededelen dat ik begrijp dat u zo gefrustreerd bent over het afnemen van de invloed van de kerk en dat u daarom de Islam probeert zwart te maken, maar het gaat u toch niet lukken. In drie maanden tijd zijn er al drie Nederlandse vrouwen binnengetreden in de religie van vrede, na de shahada te hebben gezegd na het vrijdagsgebed. Dat kunnen jullie, christenen oftewel polytheïsten niet zeggen. Integendeel, terwijl jullie weerloze kinderen misbruiken, zitten de kerken toch niet meer zo vol op zondag of wel? Mijn advies voor jullie, gebruik jullie hersenen die Allah de Verhevene aan jullie heeft gegeven en zie in dat jullie geloof niet meer het geloof is van God, maar van de paus. Moet ik u er soms herinneren aan het fenomeen “aflaat”, of moet ik u herinneren aan paus rodrigo borgia en zijn maffiapraktijken, of aan de vele tegenstrijdigheden in de veranderde bijbel? Ik ben er zeer van overtuigd dat u een christen zal blijven en de wederopkomst van de islam zal proberen te belemmeren, maar ik wil u toch bedanken dat ik weer een kwartiertje goed gelachen hebt om u. Dank u wel.

Mijn antwoord:

Nadat ik uw reactie op artikelen over de Islam gelezen heb, vulde droefheid mijn hart. Dat is wel even iets anders dan “een kwartiertje lachen”, zoals u schreef. Want u moet namelijk weten, dat ik helemaal niet gefrustreerd ben, dat de kerken leeglopen en helemaal niet als het gaat om de Rooms Katholieke Kerk. Wat de Rooms Katholieke Kerk betreft verwijs ik naar de artikelen die de geschiedenis van de Christelijke kerk behandelen. Ik denk niet dat u deze gelezen heeft, anders zou u wel weten dat Frisse Wateren zeker geen banden heeft met deze valse (in hun leer) kerk. Ik wil hier dan ook wel heel duidelijk stellen dat ik hiermee nooit iets van doen gehad heb en ook nooit zal willen hebben. Dat betekent dus dat de beschuldiging van uw kant over de paus enzovoorts ik helemaal van de hand wijs. Het hele pausdom is voor mij namelijk één groot bedrog.

Wel vind ik het heel erg jammer, dat er inderdaad veel (hoeveel?) christenen afhaken. Dat wil ik u wel eerlijk zeggen. Maar ik denk toch dat ik iets meer thuis ben in het christendom als u. Daarom kan ik u verzekeren dat de meesten die nu de kerk verlaten en de enige waarachtige eeuwige God en Zijn Zoon Jezus Christus de rug toekeren, geen ware christenen waren en ook nooit zijn geweest. U zou ze “meelopers” kunnen noemen die eigenlijk alleen maar naar een kerk gingen – nu noem ik u 3 van de vele redenen – omdat

a) zij zo opgevoed waren, of

b) omdat zij daar financieel en moreel voordeel in zagen, of

c) zij bang waren dat ze niet meer meetelden in de maatschappij.

Uiterlijk behoorden zij wel tot de christenheid, maar in werkelijkheid behoorden zij er niet toe omdat zij niet geloofd hebben in de Heer Jezus Christus.

Verder wil ik u ook graag zeggen dat het helemaal niet de intentie van Frisse Wateren is om de Islam zwart te maken en ook niet om haar te belemmeren maar wel om haar aan de hand van de bijbel te beoordelen en vervolgens daarom ook moeten verwerpen. Niet om de mensen, die dit aanhangen, maar om wat de Islam inhoudt.

Het is misschien goed dat u van mij aanneemt dat ik niet in een systeem geloof maar alleen in de levende God Die Zijn eigen Zoon in deze wereld zond om mensen als u en mij te redden van het eeuwige oordeel van God, van de hel. Het motief van God daarbij was en is: LIEFDE!!!

Om dit aan te tonen geef ik u het volgende uit de Bijbel uit het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 3 door:

13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

Het zou heel erg jammer zijn wanneer u niet tot het licht komt, wanneer u niet tot God en de Heer Jezus komt met heel uw leven en al uw zonden en tekortkomingen. Dan mist u het eeuwige leven als u niet in de Zoon van God gelooft. Ik gun u van harte dat u ook de liefde van God leert kennen in Zijn Zoon Jezus Christus. En het zou van mijn kant niet eerlijk zijn en niet goed als ik u niet zou wijzen op Jezus Christus en u de weg zou wijzen om tot eeuwig zalig geluk en bevrijding te komen. Jezus Christus Zelf zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (zie Johannes 14 vers 6).

Waarom schrijf ik u dit allemaal? Stel u eens voor dat wij samen een wandeling in de bergen maken en u wilt linksaf slaan, een pad in dat gevaarlijk en moeilijk begaanbaar is, omdat er enkele zeer gevaarlijke valkuilen in zitten. U weet van die valkuilen niets af maar ik wel. Het is absoluut zeker als men niets weet van die valkuilen, dat men dan daarin zal vallen en zeer ernstig gewond kan worden, ja het zelfs dodelijk zal aflopen. Ik zelf zeg niets daarover tegen u en loop rechtdoor over het veilige pad met de opmerking: “We zien elkaar een eindje verder wel weer, ik ga hier langs”.

Zou het eerlijk van mij zijn om u niets te zeggen over het gevaarlijke pad, zou het liefdevol zijn u daarvoor niet te waarschuwen? Nee toch!!! Wel, daarom schrijf ik u dit antwoord en hoop dat u er dit keer niet om lacht maar dat u erover wilt nadenken, u omkeert tot God en de Heer Jezus Christus Zijn Zoon, uw zonden aan Hem belijdt en u met God laat verzoenen. Maar ook dat u de bijbel gaat lezen, omdat deze óók een “Brief van God” is aan u.

Laat u redden van de weg van de dood en kom tot Jezus Christus, de weg en de waarheid en het leven.

God wil niet dat u verloren gaat en heeft daarom ook Zijn eigen Zoon voor u naar deze wereld gezonden om voor u, dat wil zeggen in uw plaats, te sterven op het kruis van Golgotha om u te redden van het eeuwige oordeel.

Met een hartelijke groet.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW