9 jaar geleden

Ontucht – Zedelijk rein, zinvol vandaag?

Zedelijk rein, zinvol vandaag?

“Verder, broeders, … al wat rein … is, bedenk dat” (Fil. 4:8). Vandaag leven we in een samenleving die wordt gekenmerkt door het motto: “Doe wat je leuk vindt. En intensief!” Niet alleen het recht op “eigen buik”, maar losbandigheid in alle opzichten is erg belangrijk.

Het zou oneerlijk zijn om te ontkennen dat deze houding niet op christenen invloed heeft en al verandering van gedrag veroorzaakt heeft. Hoeveel jonge christenen wachten nog tot het huwelijk voordat zij seksuele gemeenschap met hun ‘partner’ hebben?

Waarom wachten?

Misschien antwoord je: “Het loont niet om te wachten. Want enerzijds doet dat toch bijna niemand. En het sluiten van een huwelijk is immers alleen maar een formele handeling”. Zelfs als dit “alleen maar” zo’n formele handeling zou zijn, zo is het voor het huwelijk noodzakelijk, namelijk om het samen-leven van man en vrouw een publiek begin te geven. Zo wordt het in de Bijbel altijd verwacht, of het nu met of zonder de burgerlijke stand (1) is.

Misschien ben je dan een uitzondering in je omgeving en kring van kennissen. Maar is de waardering van God niet belangrijker voor je, die niet slechts voor een paar minuten of dagen met vreugde vervult, maar gevolgen tot in de eeuwigheid heeft? God wil het jonge en oudere christenen niet moeilijk te maken, maar Hij heeft voor ons het goede in gedachten. En degenen die tot de (burgerlijke) huwelijkssluiting met geslachtsgemeenschap hebben gewacht, zullen het erover eens zijn dat het voor de echtelijke relatie goed was. God wil een relatie niet laten beginnen met de fysieke vereniging, maar stelt de verbinding van geest en ziel aan het begin. Als deze relatie stabiel is, dan komt het in het huwelijk tot de volledige verbinding, die ook het lichaam insluit. God heeft ons de vreugde van de seksualiteit gegeven – maar voor in het huwelijk!

Wat we in de Bijbel lezen

God geeft ons in Zijn Woord, de Bijbel, duidelijke aanwijzingen wat Hij in moreel opzicht als zonde aanduidt. Laten we eens in het kort een aantal begrippen bekijken die we daartoe in het Nieuwe Testament vinden, om ons geweten in dergelijke zaken te scherpen. Misschien denk je dat dit onderwerp niet bijzonder opbouwend is. Het kan zijn dat er “mooiere” gedachten in de Bijbel zijn. Maar we hebben het klaarblijkelijk nodig dat deze zondige daden en hartentoestanden ons voorgesteld worden, om ons te weerhouden deze na te streven. Want wij vinden deze zonden in de Bijbel specifiek vermeld!

God haat de zonde, en Hij maakt ons op verschillende plaatsen in zijn Woord duidelijk dat mensen, die de nu volgende zonden begaan, geen plaats in het koninkrijk van God kunnen hebben (1 Kor. 6:9-10). Hoe kunnen we dan zulke dingen “nastreven”?

1 Korinthe 6:9-10

* Ontuchtplegers: Zij worden gekenmerkt door het uitleven van de door God gegeven seksualiteit buiten het huwelijk. Daarmee gaat het bij dit begrip om een buitengewoon breed thema (2). Hieronder te verstaan zijn bijvoorbeeld het samenleven van een man en een vrouw voor het huwelijk, overigens ook een eenmalige seksuele gemeenschap buiten het huwelijk, de vereniging van een man met een andere getrouwde vrouw en vice versa, homoseksualiteit, lesbische “liefde”. Dit zijn slechts voorbeelden, en helaas zijn er tal van mogelijkheden om het zondige hart van de mens op deze manier te bevredigen. Het bij ons gebruikte woord “pornografie” hangt overigens met het hier gebruikte Griekse woord nauw samen! Gluur jij soms al in zulke bladen, of klik je op het internet op de “verkeerde” sites en banners (advertenties)? Laat je dan door de Heer de kracht geven om de hoererij te ontvluchten (1 Korinthe 6:18)! Jozef ontsnapt aan de verleiding door te vluchten. Het zichtbare resultaat was dat hij in de gevangenis gegooid werd. Echter, het onzichtbare en blijvende resultaat was de waardering van God, die tot het opschrijven van deze grote “daad” in het eeuwige Woord van God heeft geleid.

* Afgodendienaars: Misschien denk je dat er geen letterlijke afgoderij in een christelijke wereld meer is. In feite is het echter verbazingwekkend hoeveel geluksbrengers werkelijk aanbeden worden. Daartoe behoort ook een kaars in kerken branden of voor een afbeelding van Maria of een ander beeld op onze knieën gaan. Dit betekent – als men geen rekening houdt met de figuratieve (zinnebeeldige) betekenis, dat wij ons “ik” vereren en in vele opzichten andere personen of dingen voor de zaak van onze Heer stellen – moderne afgoderij, die steeds meer toeneemt.

* Overspel: Dit is een speciale vorm van wat de Bijbel ontucht noemt. Hier gaat het speciaal erom, dat een gehuwde persoon met een minnaar of een andere persoon seksuele gemeenschap heeft, hoewel ze getrouwd is. Dit wordt bagatelliserend een “slippertje” genoemd.

* Mietjes {zwakkelingen- vertaler}: Waarschijnlijk wordt met deze beschrijving een persoon bedoeld die (mogelijkerwijze op meer passieve wijze, maar misschien ook door gedegenereerde neigingen naar het andere geslacht) zich in homoseksuele relaties laat trekken. Dit maakt duidelijk dat niet alleen de verleiders, maar ook zij die verleid zijn voor hun daden voor God verantwoordelijk zijn.

* Schandknapen {jongens die zich tegen betaling lenen voor seks met mannen – Van Dale – vertaler}: Deze term verwijst waarschijnlijk naar de zonde van homoseksualiteit, waarbij hier in tegenstelling tot de vorige uitdrukking de actieve in deze verschrikkelijke daad aangesproken wordt.

Daarnaast echter moeten we ook aan het volgende denken: Steeds vaker lezen we in kranten, overigens ook in christelijke tijdschriften, dat vooral mannen bezig zijn kinderen te misbruiken. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament maakt ons de Bijbel onmiskenbaar duidelijk dat deze daden een gruwel zijn in de ogen van God. Niet de slachtoffers, maar de daders zijn schuldig voor God! Dit feit is daarom bijzonder erg, omdat vaak een door God gegeven vertrouwensrelatie (vader – kind) of andere vertrouwensrelaties misbruikt worden, en wel op een wijze die bij de kinderen vaak tientallen jaren van traumatische herinneringen en verwondingen tot gevolg hebben. Het is duidelijk dat men in deze betekenis van het woord niet alleen aan “knapen”, maar ook aan meisjes denken moet – in de Bijbel zijn immers in de verwijzing naar een “mannelijke” groep ook vaak de “vrouwelijke” personen inbegrepen. Bij kindermishandeling gaat het zelfs vooral om jonge meisjes.

* Dieven: Hoe gemakkelijk laat een mens zich “meeslepen”. Men moet bepaalde dingen gewoon “organiseren”. God maakt op deze plaats duidelijk, dat elke vorm van stelen een morele zonde is.

* Hebzuchtig: Geld en reputatie behoren vandaag tot de meest cruciale dingen in het leven. Ambitie leidt er gemakkelijk toe, dat ik beide probeer “bijeen te verdienen”. Als ondernemer loopt men gevaar het personeel en aannemers te “knevelen”. Als medewerker eist men misschien exorbitante looneisen en “chanteert” de werkgever met concurrerende aanbiedingen. Misschien steelt men er ook nog bij (“dief”), omdat men zijn bibliotheek, zijn huis en zijn bezittingen mooier en groter maken wil. Men wil van niets afstand doen. Hebzucht kan dus betrekking hebben op vele terreinen van het leven. Men brengt bijvoorbeeld in rekening, waarop men geen recht heeft, of stuurt anderen, die afhankelijk zijn van iemand, schandalig hoge rekeningen, alleen maar om rijk te worden of om nog rijker te worden.

* Dronkaards: Hoeveel schade is al door de alcohol aangericht. In het begin kan het een soort vergoeding voor geleden vernederingen of een afleiding van zorgen zijn. Anderen houden ervan om ’s avonds voor de lol de kroeg in te gaan of om de problemen “weg te drinken”. Hoe snel wordt het dan zo, dat je constant drinkt en er zelfs afhankelijk van wordt. Hier maakt God duidelijk dat dit een ernstige zonde is. In deze categorie verslavende middelen valt overigens onder andere ook het thema drugs! Men geeft bijvoorbeeld op techno feesten “overmatig veel” drugs (d.w.z. tot men omvalt) en verbruikt bovendien nog een “recreatieve drug”. In bijbelse tijden waren er zeker geen sigaretten. In welke categorie zou deze verslaving vanuit Gods perspectief vallen?

* Lasteraars: We hebben misschien de neiging om het “lasteren” in het bijzonder op God te betrekken, Die door veel mensen verguisd wordt. Uit 1 Korinthe 4 vers 13 kunnen we echter zien dat het om beledigende en gewelddadige taal tegen andere mensen kan gaan. Het gaat om rancuneuze roddelaars die de reputatie van anderen – vaak achter hun rug om – in de modder trekken of zelfs vernietigen willen.

* Rovers: Rovers zijn mensen die datgene, wat hen niet toekomt, voor zichzelf opvorderen en in beslag nemen en daarbij vaak gewelddadig optreden. Vaak gaat het hier “gewoon” om geld. En dit eigent men zich toe door anderen met geweld te bedreigen, (bijvoorbeeld een gewapende overval). Helaas zijn er ook christenen die dit middel hebben gebruikt en daarom zelfs naar de gevangenis moesten.

* Vadermoordenaars/moedermoordenaars (1 Tim. 1:10): Hier het gaat om kinderen (die overigens geen peuterleeftijd hebben) die zich gewelddadig gedragen tegenover hun ouders. Dit is een directe schending van het oud- en nieuwtestamentisch gebod om de ouders te eren, dat door God met een speciale zegen werd verbonden.

* Leugenaars: Mensen wier leven en woorden leugens zijn, zullen volgens Openbaring 21 vers 8 in de poel van vuur, in het eeuwige oordeel, eindigen. God zoekt waarheid bij ons, en wanneer een mens door de leugen wordt gekenmerkt, heeft hij geen deel aan de Heer Jezus.

De wet van zaaien en oogsten

De hier genoemde zonden zijn uiteindelijk slechts een “uittreksel” uit de catalogus van morele tekortkomingen, waarover het Woord van God spreekt en waarvoor het ons indrukwekkend en uitdrukkelijk waarschuwt. Als een christen denkt dat deze dingen niet zo erg zijn, stelt hij zich direct tegenover de heiligheid van God. En zelfs vandaag de dag geldt: “Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7). God laat niet met Zich spotten!

In plaats daarvan moeten we naar de woorden van de apostel in aansluiting van deze zonden in 1 Korinthe 6 luisteren: “Maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God” (vs. 11). Als we ons bewust zijn dat we door het werk van de Heer Jezus niet langer deel uitmaken van deze wereld en van alle verontreinigingen zijn schoongewassen, zodat wij ​​volledig aan de kant van God staan, zullen we ons van deze morele zonden onthouden, ze ontvluchten. In de praktijk betekent dit een ​​leven te leiden, dat voor God is en zich van de wereld en haar gedachten en gevoelens afscheidt.

Heeft het nog zin, zedelijk rein te leven vandaag? Jazeker! Wilt u uw Verlosser trouw blijven, dan zal Zijn zegen u vergezellen. Daarvoor loont zich het afzien!

Als u in zulke zonden verstrikt bent, dan kunt u omkeren. Als u uit deze situatie geen uitweg ziet en vragen hebt, dan kunt u  van ons advies krijgen – wij zullen proberen om u hulp te bieden of u iemand te noemen die redelijk dicht bij u is, om u concrete suggesties en begeleiding aan te bieden.

NOTEN:

1) In het Oude Testament bijvoorbeeld bestond er geen burgerlijke stand, echter wel een openbare viering. Vanaf dat moment af werden man en vrouw als echtpaar beschouwd.

2) Vandaag wordt de term “ontucht” praktisch alleen nog op de commerciële verkoop van seksualiteit – mannen en vrouwen die zichzelf aan anderen tegen betaling aanbieden – gebruikt. De Bijbel gebruikt dat woord echter op een wezenlijk veel verdergaande wijze.

© Bibelseelsorge.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW