2 jaar geleden

Ontmoetingen met Christus (3)

Johannes 3 vers 1-2:
“Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodémus, een overste van de Joden. Deze man kwam ’s nachts bij Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij weten dat U van God bent gekomen als leraar; want niemand kan deze tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is.”

Nicodémus was tot de Heer Jezus aangetrokken door de tekenen die hij de Heer Jezus zag doen. Hij behoorde ongetwijfeld tot degenen die genoemd worden aan het eind van hoofdstuk twee: “Toen Hij nu in Jeruzalem was op het pascha, op het feest, geloofden velen in Zijn naam, toen zij de tekenen zagen, die Hij deed. Maar Jezus vertrouwde Zich aan hen niet toe1, omdat Hij allen kende, en omdat Hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was” (2:23-25).

Terwijl ons wordt verteld, dat Nicodémus een Farizeeër was, één van de verdedigers van de Wet, is er een andere beschrijving die deze man door het evangelie van Johannes heen volgt. Op minstens drie plaatsen wordt ons verteld, dat Nicodémus ’s nachts tot de Heer Jezus kwam (Joh. 3:2; 7:50; 19:39). Zo wordt hij beschreven, sommigen noemden hem een ‘geheime’ discipel van de Heer, maar na de dood van onze Heer was Nicodémus niet langer een geheime discipel, hij stond bij hen die zich zouden identificeren met de gekruisigde, maar opgestane Christus!

Hier in onze tekst horen we hem zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw2 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien” (3:3). Dit bracht Nicodémus in verwarring: “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede maal in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden” (3:4)? Toen antwoordde de Heer Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is ieder die uit de Geest geboren is.”

Hier legt de Heer Jezus uit hoe iemand van boven af geboren wordt; het is door nieuwe geboorte uit het water, dat het Woord van God is (Ef. 5:26, 1 Petr. 1:23) en de Geest van God. In zijn ontmoeting met Christus leerde Nicodémus, dat de nieuwe geboorte een werk van God is. Het is niet door onze uiterlijke prestaties, maar door geboorte van boven af! Kijk naar de volgende verzen voor meer details over dit onderwerp van ‘geboorte van boven af’ (1 Petr. 1:3; Rom. 6:11; Ef. 2:4,5; Jak. 1:17-18).

 

NOOT:
1. ’Toevertrouwen’ en ‘geloven’ (vs. 23) is in het Grieks hetzelfde woord.
2. Dit is op een heel nieuwe wijze vanuit een heel nieuwe bron; in Luk. 1:3 vertaald met ‘van voren af aan.’ Het Griekse woord betekent ook ‘van boven’; in vs. 31 is het zo vertaald.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW