18 jaar geleden

Occultisme in de Last-Age

Mogelijk ben jij ook wel eens op de een of andere wijze bepaald bij deze “duistere” dingen. Mogelijk vraag je je af hoe je daar mee aan moet. Mogelijk kan het volgende jou helpen om het juiste antwoord te vinden.

Een leerlinge uit de vierde klas komt uit school en bericht zeer geschrokken: “Er is bij ons een nieuwe klasgenote gekomen”. Ze is daarom geschrokken, omdat ongeveer een dag of tien eerder een Vietnamese klasgenote haar tarotkaarten (waarzeggerskaarten) in de klas neergelegde en met beslistheid verklaarde: “We krijgen binnenkort een nieuwe”. Niemand wist er nog iets van, ook de leraar niet. We begrijpen de verbazing en de onrust van de kinderen, maar ook de zorg van de gelovige ouders.

Deze gebeurtenis past in het beeld van een aanrollende golf van occultisme. “Duisternis zal de aarde bedekken” (Jesaja 60:2). En het grijpt steeds duidelijker naar jongeren. Let ook maar eens op de New-Age beweging; juist daar speelt occultisme een grote rol. Denk maar aan de zeer sterk ritmische rockmuziek. De wens van de satanist Aleister Crowley (1875-1947) zien we steeds meer vervuld: de jeugd voor de satans-verering te winnen. Reeds in de twintiger jaren van deze eeuw had hij het over drie middelen:

  1. Sterk ritmisch benadrukte muziek;
  2. drugsmisbruik;
  3. vrije sexualiteit.

We noemen deze duistere bezigheden om ervoor te waarschuwen, zodat niet iemand zich uit nieuwsgierigheid inlaat met deze en andere soortgelijke praktijken.

Overigens kunnen we beter van Last-Age spreken dan van New-Age. De Bijbel spreekt over de laatste tijden als een tijd van “verleidende geesten en leringen van boze geesten” (1 Timotheüs 4:1). De Heer Jezus Christus zegt het in Zijn “eindtijdrede” zo: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Zie, Ik heb het u van te voren gezegd” (Mattheüs 24:24-25). De dingen die we nu om ons heen zien gebeuren, zijn ons dus reeds in de Bijbel aangekondigd. Paulus zegt het zo: “Want er zal een tijd zijn, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om hun gehoor te laten strelen; en zij zullen het oor van de waarheid afwenden en zich wenden tot de fabels” (2 Timotheus 4:3-4).

Dat God in de Bijbel ernstig waarschuwt voor allerlei occulte, dus duistere dingen, kunnen we ons ook in de volgende Schriftplaatsen zien: Leviticus 19:26,31 en 20:6; Deuteronomium 18:10-12; Jesaja 8:19-20 en 47:12-14; Handelingen 13:10 en 19:18-20; 1 Korinthe 10:19-22; 1 Johannes 5:21.

Wanneer we deze Schriftplaatsen overdenken, heeft geen enkele Christen die de Heer Jezus van harte liefheeft en Hem dus van harte wil gehoorzamen en volgen, nog behoefte om zich daarmee bezig te houden, maar zal veeleer interesse hebben naar de frisse wateren van Gods Woord; hij zal gaan zoeken de dingen die “boven” zijn, niet die in het duister zijn (vergelijk Kolosse 3:1-2; Efeze 5:6-14). Het is dus belangrijk dat we ons voeden met de Heer Jezus, Die sterker is dan alle machten van de duisternis. Op het kruis heeft Hij de satan definitief overwonnen. Wanneer wij ons stellen onder Zijn bescherming, zijn we absoluut veilig. Dit is geen theorie, maar zuiver praktijk. Dan wandel ik in het licht met de Heer Jezus. Als wij ons vertrouwen volkomen op de Heere Jezus stellen, kunnen wij ook in de hand-over-hand toenemende duisternis een licht zijn voor onze Meester.

Ongezonde nieuwsgierigheid

Wanneer we denken dat Gods Woord ons de vrijheid geeft om alles te beproeven, vergissen wij ons. 1 Thessalonika 5:20-22 toont dit wel duidelijk.”Beproeft alles, behoudt het goede”. Dus toch wel? Nee, want lees nu verder: “Onthoudt u van alle soort van kwaad” . De diepten van de satan (vergelijk Openbaring 2:24) hoeven wij ook helemaal niet te kennen, want dat is altijd tot onze geestelijke schade. En dat wil de satan nu juist: geestelijke schade aanrichten, verderf, ongeluk, donkerheid, duisternis, twijfel. Dat zijn de gevolgen van ongezonde nieuwsgierigheid, als wij alles willen onderzoeken. Laten we ons dus onthouden van het kwaad, ook van hetoccultisme.

Nog maar ongeveer dertig jaar geleden wisten de meeste eenvoudige burgers niet wat “occultisme” in hun eigen taal betekende. Nu moeten we helaas constateren dat het occultisme (het zich bezig houden in theorie en praktijk met het bovennatuurlijke) tot iets alledaags is geworden. Hetzij in lectuur, hetzij in occulte medische praktijken en geneesmethoden, hetzij in bovennatuurlijke waarnemingen, hetzij in extatische ervaringen door popmuziek of drugs – in alles herkennen wij de invloed van de duivel die de mensen nog meer onder zijn invloed en macht wil brengen.

Verder probeert de satan het occultisme te bagatelliseren, goed te praten. In veel moderne science-fiction romans, maar ook in ogenschijnlijk onschuldige kinder(strip)boeken worden toverij, hekserij en bovennatuurlijke waarnemingen in fantasiewerelden als onschuldig voorgesteld. Zo probeert de vijand van God en van de mensen de interesse in het occulte te wekken. Daarom dienen wij de vermaning van God, Die al het occulte zonde noemt, ernstig te nemen en alle vormen van occultisme te vermijden.

En als wij ons er reeds mee beziggehouden hebben (uit nieuwsgierigheid misschien), dan mogen wij ook met deze “belasting”, met deze zonden tot de Heer Jezus komen en ze Hem belijden. De Heer Jezus zal een ieder die zo tot Hem komt, volle vergeving, nieuw leven, werkelijke vrijheid en blijdschap schenken. En als je er geen gat in ziet, spreek er eens over met een broeder van wie je weet dat hij de Heer Jezus liefheeft, trouw is en Hem dient. Hij wil je vast helpen. Maar voor alle dingen: belijd God je zonden. Wanneer je dat doet, zal God je je zonden vergeven, je helpen en je de weg wijzen hoe je volledig vrij kunt komen van al deze dingen. Lees vooral ook Gods Woord met volharding en bid vurig. Dat wij allen bewaard mogen blijven dicht bij Hem Die onze ziel bemint, Die Zichzelf voor ons gaf op het kruis van Golgotha. Er is niemand zoals Hij!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW