2 jaar geleden

Numeri 23 vers 20-21

“… als Hij zegent, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem …” (Num. 23:20-21).

Het is zeer interessant om getuige te zijn van het tafereel, dat zich afspeelt op de hoge plaatsen van Baäl, om te zien om welke grote kwestie het gaat, om te luisteren naar de sprekers, om achter de schermen te worden toegelaten bij zo’n gedenkwaardige gelegenheid. Hoe weinig wist Israël of kon het zich voorstellen wat er gaande was tussen de HEERE en de vijand. Het kan zijn, dat zij in hun tenten aan het morren waren op het moment, dat God de volmaaktheid uiteenzette door de tong van de hebzuchtige profeet. Balak wilde Israël laten vervloeken, maar Hij zal niet toelaten, dat iemand Zijn volk vervloekt. Hij zal misschien Zelf met hen moeten handelen over vele dingen, maar Hij zal niet toelaten dat een ander zijn tong tegen hen beweegt. Hij zal hen misschien aan zichzelf moeten blootstellen, maar Hij zal niet toelaten dat een vreemdeling hen openbaar maakt.

Dit is een punt van het grootste belang. De grote vraag is niet zozeer wat de vijand zal denken van Gods volk, of wat zij van zichzelf zullen denken. De allerbelangrijkste vraag is: Wat denkt God over hen? Hij weet precies alles wat hen aangaat; alles wat zij zijn; alles wat zij gedaan hebben; alles wat in hen is. Alles staat duidelijk geopenbaard voor Zijn al doordringend oog. De diepste geheimen van het hart en van het leven zijn Hem allen bekend. God kent ons nu volkomen; en met Hem hebben wij te doen, en wij kunnen zeggen, in de triomfantelijke taal van de apostel: “Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn?” (Rom. 8:31).

Wat onze positie betreft, ziet onze God ons alleen in de gelijkvormigheid aan Christus; wij zijn volmaakt in Hem. Wanneer God naar Zijn volk kijkt, ziet Hij in hen Zijn eigen maaksel – degenen die Hij in soevereine genade Zijn eigendom heeft gemaakt. Zijn karakter, Zijn naam, Zijn heerlijkheid, en de volmaaktheid van Zijn werk zijn allemaal verweven met de positie van hen met wie Hij Zich verbonden heeft.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW