11 jaar geleden

Nog gezond? (9)

De grote Arts

“… want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester” (Ex. 15:26).
“en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren …, en Hij genas hen” (Matth. 4:24).
“Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn” (Matth. 9:12).

Hoofdstuk 9

Ook wanneer iemand heel goed op zijn gezondheid let, kan hij uiteindelijk niet verhinderen dat hij eens zwak wordt. Of nu iemand zelf schuld aan zijn ziekte heeft of niet, hij moet in ieder geval hulp bij een bekwame arts zoeken. Zo is het ook op geestelijk terrein; “Want wij struikelen allen in veel opzichten” (Jak. 3:2). Koning Salomo zegt: “Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goed doet en niet zondigt” (Pred. 7:20). De apostel Johannes schrijft: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons” (1 Joh. 1:8). En verder: “Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons” (1 Joh. 1:10).

Ik geloof dat niemand van ons in deze zaak een andere mening heeft. Verder ben ik er zeker van dat we allen blij zijn, dat de Heer Jezus Christus onze grote Arts is. We herinneren ons, hoe Hij “het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en ALLEN die door de duivel overweldigd waren, genas …” (Hand. 10:38). Voor hen, die weerspraken, zei Hij, dat Hij voor zondaars gekomen zou zijn. Want “gezonden” hebben geen dokter nodig, maar wel zieken (Matth. 9:12). Allen “die vermoeid en belast zijn” (Matth. 11:28) nodigt Hij hartelijk uit. Toen net zo als vandaag heeft Hij Zijn kliniek 24 uur per dag geopend. Afspraken hoeven niet gemaakt worden. Aan de deur hangt altijd een bord met het opschrift: “WELKOM! KOM BINNEN!” Alle dienstbetoon is gratis, omdat de rekening tevoren al door Hem Zelf betaald is. Hij zal ons nooit naar een specialist hoeven te verwijzen, omdat Hij beide in één Persoon verenigd: Hij is de praktische Dokter en Specialist tegelijk.

Terwijl sommige artsen begripvol en anderen meer bedrijfsmatig, sommigen vriendelijk en anderen iets bars zijn, terwijl enkelen een aangename arts hebben en anderen weer niet, wordt deze Arts zó beschreven: “Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk” (Hoogl. 5:16). Hij is bovendien zeer meevoelend: “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen” (Ps. 103:13). En verder wordt er van Hem gezegd: “heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde” (Joh. 13:1). Er is HELEMAAL NIETS, wat ons van Zijn liefde zou kunnen scheiden (Rom. 8:39). Hij helpt ons erdoor tot het einde, en Hij kan een genezing op precies 100% in alle gevallen garanderen.

Hij verlangt echter wel dat men bepaalde voorwaarden vervult:

Ten eerste moet de patiënt door en door eerlijk zijn; hij moet alles bekennen. Een van Zijn patiënten zei eens: “Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord” (Ps. 66:18). Het heeft werkelijk geen zin, dat men probeert iets te verbergen, omdat Hij al van alles op de hoogte is. Wij vragen ons misschien af, waarom we dan ook iets bekennen moeten, wanneer Hij toch al precies geïnformeerd is. Het antwoord is heel eenvoudig. Als wij zonden in ons leven niet belijden en Hij ons toch zou genezen, dan zouden we denken dat zulke zonden onschuldig zijn. We zouden dan weer in dezelfde ziekte vervallen.Dan moeten we gewillig zijn om Zijn medicijn in te nemen en Zijn aanwijzingen precies opvolgen. Soms smaakt de medicijn niet goed, maar aan het einde zullen we blij zijn, ze ingenomen te hebben. Hij kan mij bijvoorbeeld aanwijzen, heen te gaan om een broeder om vergeving te vragen. Dit ondervinden mijn smaakzenuwen als iets zeer sterk smakend. Maar als ik het niet doe, zal ik mij niet in de gezondheid kunnen verheugen, zoals ik het hoop. En wanneer ik in mijn starheid volhard, zal mijn toestand zich zover verslechteren, tot ik voor Zijn dienst volledig onbruikbaar wordt. Soms besluit Hij to een bepaalde chirurgische ingreep. Vaak schrikken wij bij deze gedachte terug. Maar wij hoeven geen angst te hebben. Bij Hem is nog nooit een zaak scheef gegaan. Wanneer we het goed bekijken, zijn wij voor Hem niet alleen een geval, maar leden van Zijn eigen lichaam – “van Zijn vlees en van Zijn gebeente” (Ef. 5:30).

Deze grote en wonderbare Arts zal ons daartoe brengen dat wij tranen vergieten, maar het zijn vermengde tranen van rouw en vreugde. We zullen aan het eind ALTIJD ontzettend blij zijn.

Satan haat het wanneer we kerngezond zijn. Hij zal altijd proberen om ons te overreden om onze problemen zelf op te lossen, zonder dat wij de grote Arts opzoeken. Met eenvoudige woorden uitgedrukt betekent dat, dat hij proberen zal ons te hinderen, zodat wij niet meer tot bidden komen. De communicatie met onze grote Arts bestaat enerzijds uit gebed en anderzijds in eht lezen van het Woord van God onder gebed. Door gebed spreken wij tot Hem, en door de Schriften spreekt Hij tot ons.

Bij de studie van de hele wapenrusting van God hebben we de belangrijke rol van het woord van God onderkend, voorgesteld in het zwaard van de Geest. Stellen we ons een soldaat voor, die met de beste wapens uitgerust is. Maar wordt hij dan naar het front gestuurd, breekt elke verbinding met het leger af. Dat is ook bij ons het geval wanneer we niet bidden. Daarom is het zevende deel van de wapenrusting van God: “… terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking …” (Ef. 6:18). Als een soldaat op berichten vanuit verbindingen aangewezen is, zodat hij daarmee de voor hem noodzakelijke aanwijzingen krijgt, zijn wij christenen het ook. Precies zoals een soldaat tot noodhulp van een dokter toegang hebben moet, hebben wij dat ook nodig. En God zij dank: Hij is altijd tegenwoordig en bekwaam in tijden van nood te helpen. Hij heeft de snelste geneeskundige nooddienst met het motto: “En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, …” (Jes. 65:24).

Voor ongelovigen is het gebed een last, in het beste geval echter nog een ritueel. Voor ieder kind van God is het niet alleen noodzakelijk, maar een vreugde en een voorrecht.

Wordt D.V. vervolgd.

NOTEN:
* De teksten in dit artikel zijn uit Herziene Staten Vertaling tenzij anders aangegeven {vertaler FW}.

© Schrijver: A.M. Behnam. De Amerikaanse originele uitgave verscheen onder de titel: “To your health”, Believers Bookshelf, Sunbury, Pa. 17801, USA.
Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW