12 jaar geleden

Nog gezond? (8)

Regelmatige controle

“Maar laat ieder mens zichzelf beproeven … Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden” (1 Kor. 11:28,31).

“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten” (Ps. 139:23).

Hoofdstuk 8

Iedereen weet vandaag dat men zijn bezoek aan zijn arts niet alleen tot op tijden van ziekte beperken moet. Veelmeer moet men zich met regelmatige tussenperioden grondig laten onderzoeken. De reden ligt voor de hand: men kan een ziekte hebben, zonder zich daarvan bewust te zijn. Om zo’n ziekte vast te kunnen stellen, moet men zich vaak aan bepaalde geneeskundige testen en onderzoeken onderwerpen. De dokter weet nu eenmaal meer over het menselijk lichaam en zijn problemen dan de patiënt. In vele gevallen onthullen deze onderzoeken een ernstige ziekte in een vroeg stadium, waarvan de patiënt helemaal niets wist. De meeste artsen kunnen daartoe vele voorbeelden uit hun praktijk citeren. Veel grote ondernemingen hebben de waarde van regelmatige onderzoeken erkend. Zij arrangeren deze “check-up’s”1 (gezondheidsonderzoek of arbeid-geneeskundig onderzoek) voor hun leidinggevenden, want deze zijn voor de firma zeer waardevol en moeilijk te vervangen. Enkele klinieken hebben zich op dit gebied gespecialiseerd. Men noemt hen diagnose-klinieken.

Iedere gelovige heeft vrije en onbeperkte toegang tot Gods diagnose-kliniek: Hij kan der Heer vragen hem grondig te onderzoeken. David bad God om een grondige “check-up”, toen hij zei: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg” (Ps. 139:23-24).

Ik heb mij vaak afgevraagd of wij werkelijk dit gebed tot God richten kunnen, of dat we beter zeggen moeten: “Doorgrond mij, o God, maar niet te diep”. David was zich bewust, dat God zonder dat alles over hem wist. Dit schijnt hem aanvankelijk op de een of andere manier verontrust te hebben (lees Ps. 139:1-12). Hij vroeg zich af, of hij zich voor God zou kunnen verbergen en gaf zelf het antwoord erop: Onmogelijk! Tenslotte is hij er zeker van, dat het het beste voor hem is, wanneer God hem doorgrondt.

Dat is ook voor ons vaak van toepassing. We zijn er bang voor, dat iets ontdekt wordt. Maar uiteindelijk zijn we toch dankbaar voor dat feit. Dat is bij geneeskundige onderzoeken precies zo. De patiënt mag een geneeskundig onderzoek ontweken hebben, omdat hij bang was voor datgene, wat ontdekt zou kunnen worden. Maar laten we ons zijn vreugde voorstellen, wanneer hem tenslotte meegedeeld wordt, dat alles in orde is! Misschien kan hem ook gezegd worden, dat iets gevonden werd, wat nu nog behandeld kan worden. Zou hij langer gewacht hebben, zou het misschien te laat zijn geweest.

Natuurlijk zijn er op medisch terrein gevallen, waar de arts alleen de ziekte benoemen kan, maar geen genezing bereiken kan. Onze Heer kan ALTIJD beide: diagnose stellen en genezen. We zien dat ook in het gebed van David: Hij vraagt God er eerst om hem de verkeerde weg te tonen. “Zie”, zegt hij “of er bij mij een schadelijke weg is”. Maar daarbij laat he het niet. Dan vraagt hij Hem, hem op de goede weg te leiden.

In het Nieuwe Testament worden we eveneens onderwezen, zelfoordeel te beoefenen. De apostel Paulus zegt ons door de Heilige Geest, dat ons dit veel leed en spijt besparen zal. “Maar laat ieder mens zichzelf beproeven [onderzoeken]”. Wanneer we onszelf oordelen (dat betekent onszelf erkennen), worden we niet geoordeeld. Doen we dat echter niet, dan moeten we ermee rekenen, dat de Heer ons tuchtigt (1 Kor. 11:28-32). Sommigen begrijpen dat verkeerd, alsof men ongeveer een uur – of slechts een paar minuten – voor de maaltijd van de Heer een snelle “check-up” uit gewoonte moet afwerken. Ik geloof dat hier van een dagelijks zelfonderzoek sprake is. Dit maakt het pas mogelijk in het licht van de goddelijke tegenwoordigheid aan de tafel van de Heer te zitten zonder een aanklagend geweten.

Moge de Heer ons de genade geven, dit zichzelf beproeven eigen te maken. Gelijktijdig willen we Hem vragen ons te doorgronden en ons onze fouten en zwakheden te tonen, voordat zij catastrofale toestanden worden.

Het punt, dat ik zowel in dit, als ook in het voorgaande artikel benadrukken wilde, is het volgende: Laten we een probleem wegwerken, voordat het zich vasthecht respectievelijk voordat het echt schade aanricht; dat heeft grote zegen als gevolg. We kunnen dan weer goed functioneren en vaten zijn, die nuttig zijn om te gebruiken door de Heer van het huis. Op deze weg vermijden wij onnodige onderbrekingen van de vreugde en gemeenschap met de Heer.

Zoals een ieder van ons weet hebben vele ziekten een incubatieperiode2. Gedurende deze periode zijn er geen absolute symptomen, hoewel de kiemen zich in het lichaam snel vermeerderen. Als men tegen die toestand niets onderneemt, zullen spoedig alle verschijnselen van de ziekte optreden. De bijbel beschrijft het zo: “Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood” (Jak. 1:14,15). Wat wij als zonder erkennen, is daarom vaak het laatste openbaar worden van een verborgen zonde, die wij ons gedurende een tijd veroorloofd hebben, in onze harten vaste voet te krijgen. Hoewel ongemerkt, was ze er toch. Zij vond ingang in ons hart, voordat zij zich in ons handelen toonde. Daarom worden wij vermaand, met alle beslistheid ons hart te bewaren. Volgens Spreuken 4 vers 23 komen daaruit “de uitingen van het leven”. We moeten ook onze harten beproeven en de Heer vragen ons te doorgronden.

BELANGRIJK:

WANNEER WAS DE LAATSTE CHECK-UP?

WIE HEEFT JOU ONDERZOCHT?

Voor we dit artikel afsluiten, moeten we nog het onderscheid tussen zelf-beproeving en zelfwerkzaamheid benadrukken. Dit onderscheid kan door een eenvoudig voorbeeld duidelijk gemaakt worden. We nemen aan, dat ik een tuin bezit, waarin zich wat onkruid bevindt. Ik ga erin en vertel iets over de goede vruchten die hij opbrengt en betuig enkel spijt, dat het onkruid daar ook is. Dat laatste is werken aan jezelf. Als ik echter eenvoudig alle onkruid wied, dat ik zie, en dan verder ga met alles, wat ik anders nog doen moet, dan is dat zelf-beproeving. Het doel is niet, dat men het eigen ik tot centrum van de interesse maakt, maar de heerlijkheid van de Heer. Moge de Heer ons helpen het genoemde onderscheid te bewaren.

Wordt D.V. vervolgd.

NOTEN:
1 Een algemene check-up is een onderzoek waardoor eventuele ziektes tijdig kunnen worden ontdekt of kunnen worden voorkomen. De incubatieperiode of incubatietijd van een ziekte is de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen van de ziekte. Deze periode kan uiteenlopen van een aantal dagen tot vele jaren.

* De teksten in dit artikel zijn uit Herziene Staten Vertaling tenzij anders aangegeven {vertaler FW}.

© Schrijver: A.M. Behnam. De Amerikaanse originele uitgave verscheen onder de titel: “To your health”, Believers Bookshelf, Sunbury, Pa. 17801, USA.
Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW