12 jaar geleden

Nog gezond? (2)

 Vervolg hoofdstuk 2

ZWAARLIJVIGHEID DOOR TEVEEL ETEN

Zwaarlijvigheid wordt heden ten dage als ernstig gevaar voor de gezondheid aangezien. Zij vergroot definitief het risico voor vele ziekten, onder andere hoge bloeddruk en hartinfarcten.

Er zijn vele organisaties, van wie de enige opdracht daaruit bestaat, zwaarlijvige mensen bij het afvallen te helpen, en deze organisaties schijnen nog lange tijd veel te doen te hebben.

Waarom worden vele mensen dik? De hoofdreden is, dat zij meer tot zich nemen, dan zij verdragen kunnen! Ik denk, men kan de geestelijke toepassing gemakkelijk zien: zij is een zeer belangrijke les voor ons. De apostel Paulus zegt: “De kennis blaast op” (1 Kor. 8:1). Maar hij voegt eraan toe dat de liefde opbouwt. Als wij zo de bijbel lezen, om puur kennis in je hoofd te krijgen, maakt ons dat trots en wij worden opgeblazen. De christenen in Korinthe waren rijk aan kennis en gaven (1 Kor. 1:5,7). Maar toen verschrikkelijke immoraliteit onder hen bekend was, deden zij er toch niets tegen. Hun kennis was hoofdzakelijk kennis in het hoofd, en de apostel zegt tegen hen: “U bent opgeblazen” (1 Kor. 5:1-2)!

Wij zien dus: het gevaar voor een christen bestaat niet daarin, dat hij zich teveel met Gods Woord voedt, maar dat hij het in zijn dagelijks leven niet toepast. Dezelfde hoeveelheid eten, die een lui mens dik laat worden, zal een hard werkend mens helpen, spierballen op te bouwen.

“Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem …” (Kol. 2:6).

Paulus had een zeer gezonde wens voor de Kolossers: “… om de Heer waardig te wandelen tot al Zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God” (Kol. 1:10).

Wandel, arbeid, kennis

  • WANDEL: waardig de Heer
  • ARBEID: goed en vruchtbaar
  • KENNIS: over God

HET RESULTAAT: geen zwaarlijvigheid, maar “MET ALLE KRACHT BEKRACHTIGD”

{zie Kol. 1:11 – vertaler}.

WAARSCHUWING

NIET OPGEBLAZEN WORDEN DOOR KENNIS!

“Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig” (Ps. 119:11 – HSV).

GEBREKKIGE VOEDING

Vele jaren geleden stelde men vast, dat zeelieden die lange tijd op zee doorbrachten, vaak met een ziekte naar huis kwamen, die onder de naam “scheurbuik” bekend is. Dat leidde bijvoorbeeld ertoe, dat hun tandvlees licht bloedde. Als deze zeelieden toch een toereikende voorraad aan sinaasappelen meenamen, werden ze niet ziek aan scheurbuik. Bij deze gelegenheid werd overigens het vitamine C ontdekt. Deze zeelieden waren niet ondervoed; nee, zij waren verkeerd gevoed. Ze hadden genoeg te eten, maar hen ontbrak een belangrijke voedingsstof, die noodzakelijk is, om zich in een goede gezondheid te verheugen.

Gedurende mijn studie medicijnen observeerde ik veel patienten, die er gezonder uitzagen dan de mensen die hen onderzochten. Als zij zich echter aan bepaalde testen onderwierpen, kwam naar voren, dat zij bepaalde ziekten hadden – veroorzaakt door een vitaminegebrek; werden deze ziekten niet behandeld, kon dat tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.

Hoewel men een onderscheid tussen ondervoeding en een gebrekkige voeding maken moet, zijn er bij ondervoeding altijd dezelfde symptomen als bij een gebrekkige voeding.

Ook in het geestelijke leven zijn er veel voorbeelden voor gebrekkige voeding. Wanneer een gelovige bepaalde delen van de Schrift volledig negeert, zoals bijvoorbeeld de profetie, zal hij lijden onder gebrekkige voeding (alsof “wat spoedig moet gebeuren” [Openb. 1:1] niet belangrijk zou zijn). Zeker zijn er sommige gedeelten die moeilijk te begrijpen zijn. Dat betekent echter niet, dat men ze veronachtzamen mag.Voor hen, die zich ernstig inspannen om het Woord van God te begrijpen, zijn er altijd toereikende hulpmiddelen. Anderzijds lijdt iemand, die weliswaar de “70 jaarweken van Daniël” (Dan. 9:24) verklaren kan, maar die niet de positie van de gelovige in Christus kent, aan een zeer gebrekkige voeding.

Een gelovige wordt onvolledig gevoed, als hij delen van de Bijbel veronachtzaamt. Natuurlijk zijn er zekere schriftgedeelten, die wij vaker lezen en overdenken moeten dan andere, maar geen deel kan volledig en voortdurend veronachtzaamd worden, zonder dat wij daarvan een voedingsschade ondervinden. Wie zo handelt, zal gemakkelijk aan geestelijk gebrek aan voedsel lijden en eenzijdig worden.

Als verder voorbeeld voor een ziekte door een gebrekkige voeding zou ik de wettische houding willen noemen. Misschien is het wel met niemand moeilijker om te gaan dan met een christen, die aan wetticisme lijdt. Hij is een “vreugde-killer”. Wetticisme is een ernstige ziekte, maar de patiënt die daaraan lijdt, heeft meestal het gevoel zich in een betere gezondheid te verheugen dan hen om hem heen. Hij verwondert zich dan, waarom anderen zijn mening over hem zelf niet delen. De juiste medische uitdrukking voor zijn toestand is niet goede gezondheid, maar subjectief welvaren.

We moeten toch een onderscheid maken tussen wetticisme en voorzichtigheid in de wandel van een christen. Als ik bijvoorbeeld leer, dat men niet gered kan worden, wanneer men niet bepaalde dingen mijdt, of wanneer ik hen, die dat doen, veracht, dan lijd ik aan wetticisme. Wanneer ik anderzijds deze dingen mijdt, omdat ik mijn tijd beter benutten kan en andere christenen in de geest van de liefde in dezelfde richting aanmoedig, dan is dat zeker geen wetticisme. We hebben zeer veel wijsheid in deze dingen nodig. Een algemene goede regel is, dat men met zichzelf zo streng zijn moet, zoals men wil, en met anderen zo geduldig – natuurlijk in overeenstemming met de Schrift – voor zover dat maar mogelijk is.

Enkele gevallen van gebrekkige voeding zijn daarop te herleiden, dat er bestanddelen van onze voeding zijn, die bepaalde substanties nodig hebben, zodat het lichaam het opnemen kan. Bijvoorbeeld zijn er vet-oplosbare vitaminen, die alleen bij het voorhanden zijn van vetten door het lichaam opgenomen worden. Anderen wederom zullen, ook wanneer zij al opgenomen zijn, niet de gewenste uitwerking hebben, omdat die alleen in verbinding met andere stoffen werken. De juiste verbinding is ook in geestelijk opzicht zeer belangrijk.

Hier zijn enkele voorbeelden van gezonde verbindingen:

“Zie, Ik kom spoedig”                     +                   “Drijft handel, totdat Ik kom”
Openbaring 22 vers 7                                           Lukas 19 vers 13

De belofte van Zijn komst geeft ons vreugde en bemoediging, terwijl we in de dienst voor Hem bezig zijn.

“God is liefde”                                +                   “God is licht”
1 Johannes 4 vers 8                                             1 Johannes 1 vers 5

“Onze God is een verterend vuur”    +                  “de God van alle vertroosting”
Hebreeën 12 vers 29                                           2 Korinthe 1 vers 3

Ik denk dat de betekenis van bovenstaande verbindingen duidelijk zijn. Het een zonder het ander zal of onze vreugde temperen of onze activiteit verlammen of tenslotte beide.

Een treurige verschijning bij gebrekkige voeding, is het misverstand erover, wat met afzondering van het kwaad werkelijk bedoeld wordt. Bij vele goedbedoelende, maar gebrekkig gevoede christenen heeft dit tot een sektarische en isolerende houding ten opzichte van zulken geleid, die misschien niet zo goed onderwezen waren zoals zij zelf. Daardoor lijdt de zaak van Christus.

LET OP

 ZIJN DEZE MAALTIJDEN GEMENGD?

Concluderend mogen we dus zeggen, dat wij tot vermijding van gebrekkige voeding het hele Woord van God waarderen en ons inspannen moeten, daaruit te leren en het toe te passen.

“Alle Schrift is van God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk ten volle toegerust” (2 Tim. 3:16-17).
In zijn afscheidsrede aan de oudsten van de gemeente in Efeze zei de apostel Paulus: “Want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen” (Hand. 20:27).

LEVENSMIDDELENVERGIFTIGING

De apostel Petrus waarschuwt de gelovigen met betrekking tot verkeerde leer, die heimelijk verderf-brengende (verwoestende) leringen invoeren zouden (2 Petr. 2:1-3). Hij stelt ze met de valse profeten van het Oude Testament gelijk, die de bedoeling hadden, het volk van God af te trekken en het in verderf te leiden. Enkelen van hen spraken in naam van valse goden, en anderen deden het voorkomen in naam van de ware God te spreken. Maar zij allen hadden dezelfde verwoestende werking. Hoewel de vergadering ver te voren gewaarschuwd was, zijn velen, zoals Petrus het door de Heilige Geest voorzegd had, hun boze wegen gevolgd: “Maar er waren ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten tersluiks zullen invoeren en de Meester, Die hen gekocht heeft, zullen loochenen en een schielijk verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun toedoen de weg van de waarheid gelasterd zal worden. En door hebzucht zullen zij met bedrieglijke woorden koopwaar van u maken; het oordeel staat sedert lang voor hen klaar en hun verderf sluimert niet”.

Deze enkele verzen zijn, op zichzelf genomen, een merkwaardige profetie. Ze zijn een van de vele bewijzen voor de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Ik heb enkele religies bestudeerd en weet van geen enkele onder hen, die zo’n profetie over hun eigen toekomst geeft. Zeker zouden Petrus en de andere apostelen zulke dingen niet geschreven hebben, wanneer zij een religie hadden willen ontwikkelen. Deze waarschuwing voor de afval en de verschrikkelijke, verwoestende leringen vinden we bijna bij alle schrijvers van het Nieuwe Testament. WAAROM? Omdat vergiftige levensmiddelen een zeer ernstig gevaar vormen.

Een korte blik op de woorden van Petrus toont ons zowel het motief als ook de methode van valse leraars. Ten eerste is er HEBZUCHT; het tweede is achterbaks profiteren met valse (dit is onware) woorden. Dat is het kenmerk van al de verschrikkelijke ketterijen van onze tijd, die we “cultus” noemen. Het is precies zoals Petrus zei, zij loochenen de een of andere kostbare waarheid, wat de Persoon van onze Heer Jezus Christus aangaat. Waaruit dan ook hun verschillen mogen bestaan, dat hebben ze allen gemeen. Hij zei evenzo vooraf, dat velen hun boze wegen navolgen zouden, en wij erop moeten letten hoe enkele van hen stormachtig toenemen. Ondanks dat zal dit de cultus-aanhangers geen troost zijn, want Petrus profeteerde eveneens over hun toekomst en zeer snel naderend oordeel en verderf.

Op het natuurlijke terrein eindigt een levensmiddelenvergiftiging vaak met de dood. Daarom speelt zij een belangrijke rol in het gezondheidswezen. Geestelijk gezien, moeten wij voor een levensmiddelenvergiftiging met grote geestelijke energie op de hoede zijn.

God zij dank is het leven, dat wij van Hem bij de wedergeboorte ontvangen hebben, eeuwig leven. Het is onverwoestbaar. Toch kan een levensmiddelenvergiftiging bij een gelovige tot een zeer ernstige ziekte leiden. Zelfs tot een volledige verlamming. U hebt vast wel eens van mensen gehoord, die door door een beademingsmachine in het leven gehouden werden. Zulke mensen worden vaak een last voor hun familieleden. Zij zijn volledig inactief. Soms kan men, wanneer men hen aankijkt, niet zeggen of zij dood of levend zijn.

We moeten in dit verband bedenken, dat iemand die een ander vergiftigen wil, hem daarvoor vooraf niets zegt. Hij zegt niet: “Pas op, ik heb wat vergif in uw eten gedaan; eet alstublieft verder”. Geheel integendeel, hij zal het gif met goed eten mengen en het zeker op een aansprekende manier presenteren. Is dat ook niet zo bij de verwoestende sekten van onze tijd? Zulke valse leraars mogen grote ijver aan de dag leggen, zodat zij ieder huis in hun omgeving opzoeken. Laat u daardoor niet beïnvloeden. Zij mogen voorgeven, morele maatstaven te hebben, die hoger schijnen te zijn dan die van een “doorsnee-christen”. Laat u ook daardoor niet beïnvloeden.

BEHANDELING

De behandeling bestaat ten eerste in het telkens vermijden van schadelijke dingen. Hier is het werkelijk zo, dat een beetje bescherming beter is dan een pond heilzalf. Men weet van slechts zeer weinig mensen, die van de schadelijke uitwerkingen van zulke verwoestende sekten genezen zijn.

HOE kunnen wij dus aan het gevaar van de LEVENSMIDDELENVERGIFTIGING ontkomen?

De apostel Petrus geeft het antwoord in het volgende hoofdstuk: “Gedenkt de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en het gebod van de Heer en Heiland [dit is de Bijbel], door uw apostelen verkondigd” (2 Petr. 3:2). We moeten acht geven op wat de Bijbel zegt!

Terwijl ik dit hoofdstuk schrijf, valt mij een titel van onze plaatselijke krant in het oog. Een artikel van George Cornell, een journalist van de Associated Press, draat de titel: “Rapport toont, dat de meeste Amerikanen religieus zijn”1.

Hier enkele uitspraken uit zijn artikel:

  • “Veruit de meeste Amerikanen geloven in God … Bijna de helft van hen gaan elke zondag naar de kerk. Bijna in ieder huis in de Verenigde Staten bevindt zich minstens één Bijbel. Ze wordt echter zelden gelezen”.
  • “‘De Amerikanen vereren de Bijbel, maar zij lezen het niet’. Dat leverde een enquête-onderzoek op; slechts 12% lezen haar dagelijks”.

Moet men zich dan verwonderen, dat sektarische leringen het gemakkelijk hebben, zich onder zogenaamde christenen te verbreiden, daar zij slechts op weinig of helemaal geen tegenstand stoten? Natuurlijk ben ik niet verrast, dat de meeste ongelovigen niet de Bijbel lezen. Maar is het niet een treurig feit, dat kinderen van God het veronachtzamen. Dit gaat soms zo ver, dat zij met de fundamentele waarheden niet vertrouwd zijn.

De veel voorkomende vermaningen aan van Paulus Timotheüs, zijn geliefde zoon in het geloof, zijn zeer belangrijk:

“Houd aan met voorlezen, … en leren, totdat ik kom” (1 Tim. 4:13).

“Geef acht op uzelf en op de leer” (1 Tim. 4:16).

“Beijver u, om u aan God beproefd voor te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, die het woord der waarheid recht snijdt” (2 Tim. 2:15).

“Maar onttrek u aan ongoddelijk gezwets; want zij zullen in toenemende goddeloosheid voortgaan … die van de waarheid zijn afgeweken” (2 Tim. 2:16-18).

WAARSCHUWING

WEES OP UW HOEDE VOOR VALSE LERAARS!

NEEM U VOOR EEN LEVENSMIDDELENVERGIFTIGING IN ACHT!

“Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden” (Ps. 119:98).

We moeten toch voorzichtig zijn, iedereen, die niet in alle bijzonderheden van de bijbelse uitleg met ons overeenstemt, tot de valse leraars te rekenen, van wie bij Petrus sprake is. De grondwaarheden van de Schrift worden ons op een manier ter beschikking gesteld, die niet eens door de eenvoudigste gelovige verkeerd verstaan kan worden. Deze waarheden houden in de godheid van onze Heer Jezus Christus en de werkzaamheid van Zijn verlossend werk aan het kruis. Verder behoren daartoe de volledige inspiratie van de Schriften en haar volledige autoriteit, algenoegzaamheid en onfeilbaarheid. Wanneer iemand bijvoorbeeld de bijzonderheden van de profetische gebeurtenissen niet verstaat, dan heeft dat met ons thema levensmiddelenvergiftiging niets van doen.

We hebben het nodig, het Woord van God nederig onder gebed te bestuderen, opdat het ons voedt en voor vergiftiging beschermt.

Wordt D.V. vervolgd.

NOOT:
1. Beckley Post Herald, Samstag, 10. Oktober 1983, bladz. 6.
Schrijver: A.M. Behnam. De Amerikaanse originele uitgave verscheen onder de titel: “To your health”, Believers Bookshelf, Sunbury, Pa. 17801, USA.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW