4 maanden geleden

Niets kon Hem verhinderen …

Heiland niets kon U verhinderen
om die weg van smart te gaan.
En de losprijs voor Gods kind’ren
hebt U aan het kruis voldaan.

 

Het is onvoorstelbaar hoe Jezus Christus geleden heeft van de kant van mensen. Notabene juist van de kant van hen voor wie Hij kwam om hen voor eeuwig te redden van het eeuwige oordeel, van de poel van vuur (Openb. 20:14-15; verg. Matth. 25:46). En … dat wist Hij van tevoren … tòch kwam Hij en richtte Zijn schreden naar Golgotha.

Wij mensen wilden Hem niet, toch kwam Hij en bleef volharden om de wil van God, Zijn Vader te volbrengen. Deze wil hield in dat Hij een werk op aarde zou verrichten om u en mij te redden van het oordeel, dat zeker komen zal. Ja, “zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16).

Heb jij je al laten vinden door Hem? Geloof in Hem voordat het te laat is, en jouw eeuwige bestemming zal zijn in die poel van vuur. Dit is geen loze bangmakerij – hoewel je best bang mag/moet zijn daarvoor – maar een oproep om Zijn zoekende liefde niet langer te weerstaan. Stop met je pogingen om “de hemel te verdienen,” want dat zal je nooit gelukkig, omdat je een zondaar bent. “Laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5:20). Het is de hoogste tijd!! Hij gaf Zijn leven op Golgotha om jouw en mij te redden. Wat een liefde!!!

Was dat dan zo nodig, dat Hij Zijn leven gaf? Ja, want ieder mens is een zondaar/zondares! En het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23a). Maar  lees a.u.b. ook de rest van het vers – “maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer” (Rom. 6:23b).

Het is wel noodzakelijk om te bedenken, dat Jezus Christus niet voor Zichzelf daar hing aan het kruis. Hij werd wel met de wettelozen gerekend (Luk. 22:37), maar dat was Hij niet. In Hem was geen zonde en Hij heeft geen zonde gekend noch gedaan. Nee, het waren mijn/onze zonden die Hij droeg (zie 2 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:22; 1 Joh. 3:5). Dit bracht Hem zelfs in de allerdiepste nood, zodat Hij het uitriep:“Mijn God, Mijn God, waarom het U Mij verlaten” (Matth. 27:46). Hij gaf Zichzelf vrijwillig in de dood, maar bleef echter daar niet, maar is weer opgestaan omdat Hij de dood overwonnen heeft (2 Tim. 1:10; Hebr. 2:14).

Juist met Pasen – maar niet alleen met Pasen – is het uitermate van belang om aan Hem te denken, die de losprijs betaald heeft – eens voor altijd – voor de kinderen van God. Ben jij al een kind van God?

Als je al een kind van God bent, kun je ongetwijfeld instemmen met het volgende couplet van bovenstaand lied.

U, Die kwam om te verzoenen,
eenzaam leed en stierf aan ’t kruis,
U aanbidden de miljoenen
eeuwig in het Vaderhuis.

 

 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW