16 jaar geleden

Nederland “(ver)Wilder(t)” – Lang leve de Vrijheid

Juli 2008. Zoals u ziet: in de vrije heuvels, hier in Schotland. De vrije heuvels van een Christen zijn nog veel mooier! … Het gaat niet goed in Nederland. Dat hoort u vast en zeker wel vaker. Maar helaas is het waar. Wat gaat dan niet goed? Wel, Nederland “verwildert”. U begrijpt dat dit een variant is op de politicus, de heer Wilders van de PVV (Partij voor de Vrijheid). Wat deze partij onder vrijheid verstaat? Daarover wil ik het hier nu niet hebben maar wel over het woord “vrijheid”. In ons land zijn we vrij om elkaar te beledigen, zo lijkt het als we de heer Wilders volgen. “Lang leve de vrijheid” is het toverwoord. Dat geldt niet alleen voor de heer Wilders en zijn partij. Nee, dat geldt voor (bijna) ons hele volk. We zijn vrij om de naam van God te vloeken, we zijn vrij om seks te bedrijven met wie en waar we willen, we zijn vrij om te stelen, we zijn vrij om extreem hoge bedragen te eisen als beloning voor de “hoge pieten” van ondernemingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, enz. We zijn vrij om te moorden. We zijn vrij om de schepping te vernielen, we zijn vrij om te gaan en te staan waar we willen. En als Christenen zijn we vrij om onze kerk of groep te organiseren zoals wij zelf dat willen en zoals dat aanslaat in deze tijd, we zijn vrij om te zondigen … en … er zou nog veel meer aan toegevoegd kunnen worden. Maar wat is vrijheid? En omdat u op een website bent, dat graag het woord van God – de bijbel – wil laten spreken, gaan we eens kijken wat de bijbel zegt over vrijheid …

Wanneer “verwildert” een volk?

Als we het eind van het boek Richteren nemen, kunnen we het volgende lezen: “In die dagen was er geen koning in Israël; een ieder deed, wat recht was in zijn ogen” (Richteren 21:25). Dit was de toestand van het volk Israël in die dagen. Precies dit is vandaag – anno 2008 – ook aan de hand. Geen koning, geen gezag. Met andere woorden: het gezag van God wordt niet meer erkend vanwege het ‘vervallen’ in het heidendom. Dan kun je doen en laten wat je zelf wilt! Dat gebeurt dan ook. Als een volk ten prooi valt aan satan, heerst de duisternis en heeft men vreugde in het bedrijven van de zonde. Dat is nu zo in Nederland. Het wordt via de media (denk aan radio, tv, film, theater, enz.) ook gepropageerd om daar vooral van te genieten. Het kan nu nog: “Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij” (1 Korinthe 15:32). Gretig bedrijft men de zonde, dat wil zeggen datgene wat God onteert en niet is naar Zijn gedachten. Ongerechtigheid is wat je alom ziet om je heen. En laten we dit keer maar als Nederlanders dichtbij huis blijven en niet met het vingertje naar het buitenland wijzen. Waarom worden niet de normen en waarden van de ‘bijbel’ genoemd door onze ‘christelijke’ politici die de laatste jaren het voortdurend hebben over normen en waarden. “Zijn jullie bang om dit noemen?”, geachte politici. Bent u bang dat u dan niet meer serieus genomen wordt en niet meer mee mag regeren? Of weet u ook niet zo goed meer wat de bijbel over bijvoorbeeld homoseksualiteit, over het scheiden van een huwelijk, over het beschermen van de zwakken in de samenleving, zegt? Dit zijn nog maar enkele dingen en ongetwijfeld zijn er nog veel meer zaken. Ik richt me nu vooral tot hen die belijden Christen te zijn. Neemt u mij alstublieft niet kwalijk, dat ik misschien wat direct ben, maar duidelijkheid en openheid is immers iets waar ik jullie ook wel eens over hoor. Zijn we niet aan het vergeten wat de bijbel zegt over de zonde? “Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën” (Spreuken 14:34). Een volk verwildert door de zonde. Dan ben je niet meer ‘vrij’ maar ‘slaaf’ van de zonde. Zondigen en aanvuren tot zonde is dan de structuur van je leven geworden. Maar God zegt dat dit een “schandvlek van de natiën” is. Het is een smet op de naam van de naties. In ons geval op de naam van Nederland dat nog steeds – veelal spottend tegenwoordig – een Calvinistische natie genoemd wordt. Hoewel ik geen voorstander ben van zichtbare standbeelden voor christenen, hoe vroom en voorbeeldig zij ook geweest mogen zijn, wil ik het voor Calvijn nu wel even opnemen. Calvijn nam het woord van God, de Bijbel, wél serieus en hield daarmee rekening in zijn leven en predikte dit ook aktief. Dat is een ding dat zeker is. Maar dat kan van zijn zogenaamde ‘navolgers’ in onze dagen absoluut niet meer gezegd worden. Helaas, integendeel! Dat blijkt uit de praktijk van vandaag. Er is zoveel begrip voor de zonde dat deze getolereerd wordt en zelfs beschermd wordt. Er worden zelfs kerkdiensten georganiseerd voor nudisten! Zoveel begrip heeft men voor de zonde! Moet kunnen, toch! Maar dit is niet anders dan een schandvlek in het oog van God, beste vrienden. Goed … maar we zouden het hebben over wat “vrijheid” in de bijbel betekent.

Vrijheid in de bijbel

In ieder geval niet doen wat je zelf wilt, dat begrijpen we. Ook niet om onze zondige ideeën op te sieren met een ‘christelijk’ sausje. Bijvoorbeeld met bijbelteksten die volkomen uit het verband gerukt zijn, of door de Bijbel te laten zeggen wat je zelf bedacht hebt, zogenaamd ‘christelijk buikspreken’. Nee, laten we het Woord van God zelf maar ‘het Woord’ geven. Dan neem ik u mee naar Galaten 5:1: “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden”. Galaten 2:4 leert al dat wij vrijheid “hebben” in Christus. Dat betekent dat wij vrij zijn omn te doen wat Hij wil. We zijn niet meer gebonden aan de satan of aan de wereld. Daarvan en daaruit zijn wij “bevrijd” door Christus. Wat een heerlijke overwinning die Christus behaald heeft. Hij heeft dat gedaan op een Goddelijke wijze die geheel anders is dan wat deze wereld onder bevrijding verstaat. Hij heeft ons niet bevrijd met hemelse legers die tot aan de tanden toe bewapend waren. Nee, Hij heeft ons bevrijd door Zijn liefde, door Zijn overgave aan het kruis van Golgotha om daar de zonde, de satan en de dood teniet te doen (zie …). Nu zijn wij met Hem zelfs meer dan overwinnaars (Romeinen 8:37). Door het kruis – dat voor de volken een dwaasheid is en voor de Joden een aanleiding tot hun val werd (ook al zullen zij dit natuurlijk in hun onbekeerde staat nooit toegeven) – heeft de Heiland gezegevierd en ons bevrijd van alles wat ons aan de satan en de wereld en de dood bond. Dezen hebben nu geen gezag meer over hen die Hem toebehoren!!! Maar dat betekent niet dat we nu maar kunnen doen en laten als Christenen wat wij willen. Nee, ons leven behoort nu Hem toe en mogen wij Zijn belangen in ons leven dienen. Dat is wat wij mogen, dat is onze vrijheid en dat geeft een geweldig geluk in ons hart, omdat we dan weten dat we in Zijn weg zijn, dat we Hem kunnen eren door ons leven, ons doen en laten. Daar zijn wij vrij in. Dat is een heel boeiend leven en geeft altijd opnieuw nieuwe inspiratie om de weg van vrijheid te blijven bewandelen.

De apostel heeft gezegd dat Christus ons “heeft vrijgemaakt”. Dat is een voldongen feit. Eens voor altijd. Door Zijn dood heeft Hij ons vrijgemaakt, dát is de grondslag. Wel is het zo, dat wij “vast” moeten staan en ons niet opnieuw onder een slavenjuk moeten laten brengen. De Galaten meenden dat zij wel het een en ander mochten toevoegen aan het Christendom. Daarbij dachten ze aan onder andere de besnijdenis (5:2), aan het houden van dagen en maanden, tijden, jaren (4:8-11). Dingen die onder het oude verbond uiterlijke bijkomstigheden waren. Daarom vinden we ook vandaag nog in vele kerken de doop die – naar men beweert – in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Daarom eerst iets over de Christelijke doop.

De Christelijke doop

De Christelijke doop heeft een totaal andere betekenis. Hierbij moeten we denken aan wat we in Kolosse 2:11-12). De besnijdenis gaat vooraf aan de doop; dat wil zeggen de “besnijdenis van Christus”, dat is het oordeel van God over de oude mens (vlees), dat op het kruis voltrokken is. De betekenis van de besnijdenis voor ons is dus, dat dit het oordeel van God over de menselijke natuur voorstelt. De letterlijke betekenis van de besnijdenis is de “voorafschaduwing” van dat wat al gebeurd was, namelijk het uittrekken van het lichaam van het vlees (vergelijk Kolosse 2:13), dit is het ontdaan zijn van wat ons vroeger kenmerkte, het vlees. Wanneer ik nu besneden ben in Christus (let wel niet met handen verricht, zoals dat vroeger ging – zie Kolosse 2:11) dan ben ik met Hem gekruisigd (Romeinen 6:6), en dus gestorven (Romeinen 6:3-4) en dan is het duidelijk dat ik ook begraven moet worden. Dat is nu de doop (Kolosse 2:12). De besnijdenis van Christus is de dood van Christus aan het kruis – niet Zijn natuur, maar onze, mijn natuur. Hij in onze plaats (representatie).

Praktisch gezien maakt dit alles scheiding tussen mij en de wereld, zoals vroeger bij Israël; zij waren daardoor afgescheiden van de heidenen.

De besnijdenis was al vóór de wet er was, aan Abraham gegeven. De besnijdenis was toen het teken van het verbond dat God met Abraham maakte (Genesis 17; Handelingen 7:8). We hebben al gezien dat de besnijdenis voor ons iets geheel anders voorstelt. Iemand schrijft: .
Hierop gaan we nu niet verder in maar geven dit weer om te laten zien dat de vrijheid van de Galaten in het geding was. Ook wij kunnen door het invoeren van vermeende “wetten”, hoe geestelijk zij ook mogen zijn of lijken, onze “Christelijke vrijheid” kwijt raken. Alleen de Heilige Geest is het die ons mag en kan instrueren om deze of gene weg te gaan. Dit zal echte nooit tegen de wil van de Heer ingaan maar ons juist in die wil brengen. “Wandelt door [de] Geest, en u zult [de] begeerte van het vlees geenszins volbrengen” (Galaten 5:16). Vrijheden die wij in ons land zien staan lijnrecht tegenover wat het Woord van God ons voorhoudt. De dingen die wij vandaag om ons heen zien komen overeen met wat Galaten 5:19 zegt. Daar vinden we: “Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, , dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke …”. Het is voor ons van het grootst belang om ons daarvan verre te houden en ons laten leiden door de Heilige Geest. Dan komt de 7-voudige vrucht tevoorschijn, namelijk: “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22). Dat is praktisch gezien alles wat met onze Christelijke vrijheid te maken heeft. Dan ben ik je echt vrij van de slavernij van de zonde en van elke menselijke wet, zelfs al is het een Christelijke wet omdat die altijd het kenmerk dragen van het vlees (oude mens). Voor alle duidelijkheid, we moeten ons natuurlijk wel onderwerpen aan de wetten die de overheid uitvaardigt. We moeten bijvoorbeeld wel rechts rijden en rechts voorrang verlenen en niet harder dan 120 (of 130 km) km per uur rijden op de snelwegen. Maar dit heeft niets van doen met onze Christelijke vrijheid.

Graag wil ik ook nog wijzen op iets wat onze Heer en Heiland Zelf gezegd heeft over “vrij zijn” in Johannes 8. “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen; en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken” (vers 32). Ware geestelijke vrijheid heeft te maken met het verstaan van de waarheid. Als wij in Zijn woord blijven, dit vasthouden, zal de Heilige Geest ons de waarheid doen verstaan en deze zal ons vrijmaken. Een ware discipel ben je dan. En een ware discipel is waarlijk vrij!

Hoe wordt ik bevrijd?

Om de vrijheid te kunnen bezitten moet je wel het eigendom zijn van Jezus Christus; je moet “slaaf af zijn” van de zonde. Dat betekent dat je je eigen verloren toestand – je eigen slavernij aan de zonde – moet erkennen en belijden, dan zal Jezus Christus je “vrijmaken”. Deze vrijheid brengt je in een totaal andere wereld, in een ander koninkrijk. De Heer legt de Joden uit dat hoewel zij van het nageslacht van Abraham zijn, zij toch slaven van de zonde zijn. “Een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde” (vers 34). Ook de apostel spreekt hierover in Romeinen 6:16 en 20. Ieder mens van nature is een slaaf van de zonde. Daarvan moet de mens vrij worden. Dat kan alleen en uitsluitend als hij een nieuwe natuur ontvangen heeft, dat is het “nieuwe leven” in Christus. Dat stelt hem in staat in de ware vrijheid te leven. Niet het houden van ceremoniën, niet het feit dat je naar een kerk gaat, niet omdat je als kind gedoopt bent, niet omdat je zoveel goede werken doet, want ondanks al deze dingen kun je voor eeuwig “verloren gaan”, voor eeuwig in de “duisternis verblijven”, en zonder hoop en zonder God in deze wereld staan. Dat gun ikje niet en geen enkel waar kind van God gunt dit jou niet. Nee, integendeel, wij gunnen u de ware vrijheid en het ware leven in Christus Jezus, onze Heer en Heiland. Dat geeft ook “waar geluk”.

Daarom … wacht niet langer en vertel, belijd Jezus Christus al je zonden en laat je redden door Hem en laat je met God verzoenen. Laat je “bevrijden” door Hem. Hij maakt alle banden los. Hij alleen kan dat maar wil jij dat ook? Zo ja, kom dan tot HEM!! Dan wil jij ook niet langer meer iets te maken hebben met al die verschrikkelijk zonden waarover we het in dit artikel al gehad hebben, maar zul je je met afschuw daarvan afwenden en Hem volgen, Hem dienen, Hem aanbidden. Hij is het waard!

Dan kun je vast ook instemmen met dit lied:

Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
U kwam op aarde tot redding der wereld,
om haar van zonde eeuwig te bevrijden;
dank, Here Jezus!

Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
U gaf uw leven ten prijs onzer zielen,
dus is geen vijand nu ooit meer te vrezen
voor uw verlosten.

Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
leer ons te leven, te lijden, te wachten,
om U voor eeuwig lof en eer te geven,
U en de Vader.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW