19 jaar geleden

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan tot zegen kan strekken. Toch wil ik allereerst wijzen op de noodzaak van het lezen van het Woord van God. Ieder kind van God heeft de Heilige Geest ontvangen om de dingen van God te kunnen weten (zie 1 Korinthe 2:12). Dit moeten we niet onderschatten. We moeten dit zelfs geloven. Ja, geloven dat de Heilige geest ons de dingen van God wil onderwijzen, opdat wij ze zouden weten. Dat is zelfs, met eerbied gesproken en bedoeld, “de missie van de Heilige Geest”. De Geest van God wil ons leiden in de hele waarheid. Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar alles wat Hij zal gehoord hebben zal Hij spreken. Hij zal de Heer Jezus verheerlijken … Hij richt de “schijnwerper” op de Heer Jezus (zie Johannes 16:13-15), de Schepper van het heelal, de eniggeborene van de Vader, het Lam van God, de Zoon van God (om enige titels van Zijn heerlijke Persoon te noemen).

Laten we daarom daarvan kennis nemen. Je behoeft daarvoor echt geen theologische opleiding te volgen. Deze gedachte is een “list van satan” om de kinderen van God van de Bijbel af te houden en hen “dom” te houden. We kunnen beter de Bereeers uit Handelingen 17:10-11 als een “lichtend voorbeeld” nemen.

Kennis van de Bijbel en gehoorzaamheid aan dat wat God heeft geopenbaard in Zijn Woord (zie Johannes 7:17), zijn essentieel voor ons Christenen, vandaag niet minder als in het verleden. Geliefde brusters, hoe staat het daarmee? “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; omdat gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; omdat gij de wet van uw God vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten”, zegt de HEER. Mogen, ja moeten wij ons dit niet aantrekken?

Vertaler

In het begin van de 20e eeuw ontstond de hedendaagse Pinksterbeweging en benadrukte het “spreken in tongen” en “goddelijke genezing”. Hun falen “het Woord der waarheid recht te snijden” (2 Timotheüs 2:15) leidde tot vele valse leringen over de bediening van de Heilige Geest, en veroorzaakte verwarring in de geesten van zowel gelovigen als onbekeerden. Deze Pinksterbeweging kwam vooral op temidden van allerlei protestantse kerken met onorthodoxe leringen en praktijken en die theologisch liberaal en wereldlijk waren geworden, zodat er veel ongenoegen bij hun leden bestond. Zeker twee positieve dingen kunnen gezegd worden over deze vroege Pinksterbeweging: zij verwierpen geheel het liberalisme van de oecumenische beweging en wilden geen vermenging van wereld en kerk door de vingers zien.

In de jaren 1960 kreeg een nieuwe beweging vorm, die dezelfde basisdoctrines deelde als die van de Pinksterbeweging. Dezen waren eerder voorstander van een “blijf bij” dan een “kom uit”-politiek in verband met kerkverwantschappen. Deze beweging is algemeen bekend als de “Charismatische beweging”. Zij omvat niet enkel verscheidene protestantse kerken maar ook Rooms-katholieken. In feite, als men in staat is te “spreken in tongen” of te “genezen”, is men bij de charismatische gelovigen welkom, ongeacht (of toch zo goed als) de kerkverwantschap of leerstellige afwijkingen. Wanneer u Rooms-katholieken hoort praten over hoe hun “doop in de Heilige Geest” hen meer liefde heeft gegeven voor “de mis” en “Maria”, dan weet u toch dat dit niet kan voortkomen uit de Heilige Geest, maar eerder uit een valse geest.

In de jaren 1980 verscheen er weer een andere beweging op het “Christelijke” erf die de valse pinkster-/charismatische leringen nog aantrekkelijker maakte, en gevaarlijker. Waarom? Omdat deze beweging dezelfde fundamentele onschriftuurlijke leringen propageert als die van de pinksters en charismaten, terwijl zij aanvankelijk geen verwantschap claimden met een van hen, en dus daardoor speciaal aantrekkelijk werden voor evangelischen en bijbelse fundamentalisten die niet het label wilden dragen van die pinkstergroepen vanwege hun afwijkende leringen en praktijken.

John Wimber en Peter Wagner

De stootkracht voor deze nieuwe beweging kwam grotelijks door verscheidene, wijd en zijd verspreide boeken van Dr. John Wimber, stichter van de “Vineyard Christian Fellowship”, en Dr. Peter Wagner van het “Fuller Theological Seminary Institute of Church Growth”. Beide mannen hebben elkaar erg beinvloed en, toen zij experimenteerden met verscheidene praktijken van “genezing, mirakels, tekenen en wonderen”, gingen zij spoedig verder dan de pinkster- en charismatische dwalingen. Zij beweerden dat het exorceren van zogenaamde “territorial spirits” (territoriale geesten) essentieel was om de taak van wereldevangelisatie volkomen te maken, en dat God de ambten van profeet en apostel opnieuw had ingesteld. Degenen die zulke veronderstelde ambten hadden, kregen directe boodschappen van God en oefenden goddelijk gezag uit over de kerk.

Deze nieuwste beweging wordt dikwijls vermeld als “Power-evangelisme” (kracht-evangelisme), of “Genezingen, tekenen, wonderen en mirakels evangelisme”, of ook de “Derde golf van de Heilige Geest”. Zij zijn oecumenisch georienteerd en beslist wereldgelijkvormig in de praktijk van hun zogenaamde “golven van de Heilige Geest” (pinkster-, charismatische, power-evangelische leraren). Zij beschikken nu over een krachtige coalitie die zeer snel en breed aangroeit. Dit vormt een grote bedreiging voor de zuiverheid van de Gemeente van Christus en van Zijn Evangelie.

Anderen hebben de gevaren van de charismatische beweging onderkend en ingezien hoe schriftuurlijk ziek deze beweging is. Ons doel met dit pamflet is om kort enkele van de ware gevaren van deze beweging te schetsen, opdat Gods volk zou ingelicht worden en gewaarschuwd. Wij beseffen dat in deze beweging vele ware gelovigen werden betrokken maar dat feit vermindert geenszins de gevaren die er inherent aan zijn. Het is belangrijk naar hun principes, leringen en posities te kijken en niet zozeer naar de individuele personen die deze beweging vormen. Het Woord van God moet de enige basis zijn voor de getrokken conclusies. Wij moeten ons oordeel niet laten bepalen door persoonlijke relaties of vooroordelen.

DE CHARISMATISCHE BEWEGING IS GEVAARLIJK OMDAT…

 1. Ze aanvaardt tongen, visioenen, dromen, profetieën, enzovoorts, als zijnde boodschappen van God voor Zijn kinderen. Dit is een groot gevaar. Van zodra u “extra-bijbelse boodschappen” accepteert (in toevoeging aan de Bijbel, doch niet noodzakelijk in tegenstrijd daarmee) zal het niet lang duren vooraleer u “anti-bijbelse boodschappen” zult aanvaarden als zijnde valide (deze die in directe tegenspraak zijn met Gods Woord). Dat is wat de charismatische beweging exact heeft gedaan en doet. In werkelijkheid zijn alle extrabijbelse boodschappen anti-bijbelse boodschappen, omdat Gods Woord specifiek waarschuwt tegen het toevoegen aan de Schrift (Openbaring 22:18-19, vgl. Deuteronomium 4:2; Spreuken 30:6). De charismatische beweging verdedigt deze extra-bijbelse, anti-bijbelse boodschappen op grond van “dat er nieuwe winden van de Heilige Geest waaien”. Zij zeggen: “Wie weet wat de Heilige Geest zal doen?” Laat niemand echter vergeten dat het Woord Gods een geheel voltooide en afgewerkte openbaring is, die door de Heilige Geest werd gegeven (2 Petrus 1:19). Wij kunnen bovendien absoluut zeker zijn dat de Heilige Geest Zichzelf nooit zal tegenspreken. Het was de Heilige Geest die waarschuwde tegen het toevoegen aan Gods Woord. Daarom kunnen zij die iets toevoegen aan Gods Woord, nooit met recht beweren dat zij gezag en kracht hebben gekregen van de Heilige Geest.
 2. Ze moedigt haar volgelingen aan om te blijven in de afvallige kerken, zowel protestantse als de Rooms-katholieke kerk, en nog andere die een vals evangelie prediken.
 3. Zij beweren dat als de veronderstelde “gaven van de Geest” aanwezig zijn, het dan aanvaardbaar is om met die valse systemen samen te werken, te evangeliseren, bidden, enz. Gods Woord zegt aan de gelovigen echter duidelijk dat zij die een ander evangelie prediken “vervloekt” zijn (Galaten 1:6,9), en dat zij die gemeenschap onderhouden met valse leraren, gemeenschap hebben met hun boze werken (2 Johannes :10-11). Van alle Satanisch bedrog, zoals valse “tongen”, mirakels, genezingen, moeten wij ons beslist afscheiden. De Charismatische beweging promoot de Eucumenische beweging en de Rooms-katholieke kerk door ernstige leerstellige dwalingen door de vingers te zien – met eeuwige gevolgen – en dat omwille van de “eenheid in de Geest”. Deze valse eenheid is erg gevaarlijk!
 4. Ze verkoopt en promoot de nieuwe bijbelversies en -vertalingen die toedoen en afdoen aan het Woord Gods. Dit is ook erg gevaarlijk omdat deze moderne (corrupte) versies het vertrouwen schaden in Gods geschreven Woord, zodat de lezer de door God bewaarde tekst in vraag kan stellen. De nieuwe bijbelversies verwateren en verminken vele vitale leringen in het Woord van God.
 5. Ze plaatst een niet-schriftuurlijke en ongepaste nadruk op fysieke genezing. Dit doet veel kostbare gelovigen struikelen die valselijk werden geleerd dat het altijd Gods wil is om te genezen. Zowel de ervaring als de Schrift leren dat God fysieke aandoeningen kan gebruiken voor het verfijnen, corrigeren en reinigen van de innerlijke mens (Hebreeën 12:3-11; Job 23:10). Het Woord van God leert dat Hij iedereen kan genezen, op elk moment, maar dat Hij niet iedereen zal genezen, op elk moment. Paulus leerde zelf deze waarheid toen God hem uitlegde waarom zijn drievoudige gebed voor genezing niet werd ingewilligd (2 Korinthe 12:1-10). En ook werd de getrouwe helper van Paulus, Trofimus, die hem niet kon vergezellen wegens ziekte, door Paulus als zodanig achtergelaten (2 Timotheüs 4:20). Wanneer wij bidden voor genezing, van onszelf of anderen, dan moeten we nooit vergeten dat genezen altijd Gods voorrecht is, gebaseerd op wat Hij weet wat het best is voor ieder van Zijn kinderen – het is niet iets wat “bevolen” wordt, of dat men kan “opeisen”, zoals de charismatische gelovigen plegen te doen.
 6. Anders dan zijn voorganger, de vroegere Pinksterbeweging, voedt en wakkert de Charismatische beweging een geest aan van wereldse gezindheid, zowel in de kerk en bij de individuele gelovige. In plaats van te streven naar ware heiligheid en goddelijkheid in spraak, kleding, haardracht, muziek, ontspanning, enzovoorts, maakt de charismatische beweging ijverig gebruik van wereldlijke middelen om zichzelf te entertainen en de verlorenen aan te trekken. Lees 1 Johannes 2:15-17.
 7. Ze moedigt vrouwen aan hun door God gegeven plaats te verlaten, in de kerk en in huis. Dit veroorzaakt wanorde. Onordelijke kerken, met vrouwen die zich in leidinggevende posities plaatsen, zijn in directe overtreding met het Woord van God. Het is vreemd, inconsistent en droevig te horen dat charismaten het 14e hoofdstuk van 1 Korinthiers gebruiken om hun tongenspreken te rechtvaardigen als gave van de Geest in onze dagen, terwijl ditzelfde hoofdstuk duidelijk beveelt: “Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken …” (1 Korinthe 14:34). Het tegenstaan van Gods bevel aan de vrouw is gevaarlijk – voor de vrouwen, het gezin en de kerk.
 8. Ze promoot en moedigt aan wat genoemd wordt “komen onder de kracht”, een gevaarlijke onbijbelse praktijk waarbij bepaalde leiders bij mensen de “handen opleggen” waardoor zij flauw vallen, in elkaar zakken, “de kracht” ervaren, enzovoorts, en daarna verscheidene seconden of meer bewusteloos of half-bewusteloos blijven. De charismatische gelovigen misbruiken Johannes 18:6 om deze praktijk te rechtvaardigen. Hypnotische suggestie en het verlangen naar een buitenbijbelse ervaring stelt iemand open voor zowel voorgewende als demonisch bekrachtigde resultaten die overeenkomen met dat van het occulte.
 9. Ze beroemt zich op “mirakels” en gebruikt dikwijls zulk een “mirakel” als maatstaf voor het valideren van iemands boodschap of praktijk, zelfs als de boodschap of praktijk onschriftuurlijk is. Dit is gevaarlijk omdat de Schrift duidelijk leert dat grote bedriegerijen het kenmerk zijn van de laatste dagen (2 Timotheüs 3:13). God waarschuwt dat de komst van de Antichrist zal gekenmerkt worden door een tijd van “werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen” (2 Thessalonicensen 2:9-11). We lezen over de Antichrist, als het “tweede beest”, in Openbaring 13:13-14: “het doet grote tekenen … en verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen”. De validering van iemands boodschap en methoden hoort niet te gebeuren door “mirakels” – het is conformiteit met het geschreven Woord van God wat telt. Het is voor beoordeling gevaarlijk enige andere maatstaf te aanvaarden. De valse gedachte dat mirakels de prediking van het Evangelie moeten begeleiden, om zo de verlorenen tot redding te leiden, is beslist onbijbels. Het ene ware Evangelie, – alleen geloof in Jezus Christus – is nog steeds, en zal altijd zijn “Gods kracht tot zaligheid” (Romeinen 1:16). Als gevolg van de charismatische dwaalleer vertrouwen vandaag een massa mensen voor hun redding eerder op de “ervaring” dan op de zekere beloften van Gods Woord (Johannes 1:12; 3:36; 5:24; Romeinen 10:13-17).
 10. Ze verwart en misleidt gelovigen met betrekking tot de Schriftuurlijke leer over het bidden. Zij misbruiken Mattheüs 18:19 (“Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden”) als grond voor genezingen, financiële zegeningen of de oplossing van problemen. Zij negeren hierbij wat God zegt in 1 Johannes 5:14-15 (“dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort”). De charismatische leer dat het nooit Gods wil is dat de gelovige ziek is of tegenspoed heeft, is niet schriftuurlijk, noch waar gebleken in hun eigen kringen en persoonlijke ervaringen. Maar, opnieuw en opnieuw zeggen charismatische leiders tot de mensen in openbare samenkomsten, en over radio en TV: “Laten we er samen mee instemmen dat elke persoon die luistert of kijkt zal genezen worden, in de naam van Jezus”. Zijn zulke mensen dan genezen? Natuurlijk niet! Door het verdraaien en fout toepassen van de Schrift bedriegen zij miljoenen.
 11. Ze promoot gevaarlijke en onschriftuurlijke leringen over de huidige macht van satan, en de houding jegens “de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2). Charismatische leiders zwepen hun publiek op tot echte waanzin als zij spreken over het “binden van Satan” en “hem uitdrijven uit deze wereld”. Zulke leer negeert volslagen de schriftuurlijke richtlijnen voor de gelovige. Wij gelovigen moeten de Satan “weerstaan” (1 Petrus 5:8-9), wij moeten ons wapenen: “doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel” (Efeze 6:10-17), en daarbij niet het bijbelse voorbeeld vergeten van de houding die de aartsengel Michael aannam toen hij voor de duivel stond (Judas 1:9).

Wij geloven beslist dat het “spreken in tongen” verdween bij de voltooiing van de volledige canon van de Schrift (1 Korinthe 13:8). Wij geloven beslist dat het verkeerd is gelovigen te leren wach-ten op de doop van de Heilige Geest, of te trachten die te verkrijgen. De Bijbel leert duidelijk dat alle gelovigen door de Heilige Geest gedoopt zijn in het Lichaam van Christus (1 Korinthe 12:13) en dat zij, die niet de Geest van Christus hebben, Hem helemaal niet toebehoren (Romeinen 8:9b).

Wij geloven beslist dat de dwaalleringen van de Charismatische beweging vele ware en gezegende leringen over de bediening van de Heilige Geest hebben verduisterd, namelijk dat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde (Johannes 16:8-11), bemiddelt voor de gelovige in zijn gebed tot de Vader (Romeinen 8:26-27), de gelovigen troost, leert en leidt in de waarheid van het Woord (Johannes 14:15-26; 16:7,13), en ons “verzegelt tot de dag der verlossing” (Efeze 4:30). De Heilige Geest heeft een gezegende en belangrijke bediening in het leven van elke gelovige, en wij mogen deze wonderlijke bediening niet veronachtzamen, kleineren of verdraaien. De Heilige Geest gebruikt het geschreven Woord van God dat Hij gaf aan de apostelen en profeten om ons te leiden in alle Waarheid. De Heilige Geest zal ons nooit stimuleren om iets te doen, of te zeggen wat strijdig is met de Gods heilige, inerrante, eeuwige Woord, de Bijbel (2 Timotheüs 3:16).

Iemand kan de vraag stellen: Wat indien de Charismatische beweging juist is wanneer zij zeggen dat “spreken in tongen” iets voor vandaag is, en wij fout zijn? Met andere woorden: Is het mogelijk dat God wil dat Zijn volk deze gave vandaag bezit?

Het antwoord is duidelijk: Indien “spreken in tongen” een gave is voor vandaag, dan is het zeker dat dit moet beoefend worden overeenkomstig de Schrift, en dat is niet het geval in de “tongen”-beweging. Vooreerst hebben in de Schrift niet alle gelovigen de verwachting deze gave te ontvangen (1 Korinthe 12:4-11, 28-31). Daarnaast moeten “tongensprekers” om beurten spreken, met twee en maximaal drie, en zij moeten zwijgen tenzij er een uitlegger is (1 Korinthe 14:27-28). De tongenspreker sprak of bad in een onaangeleerde, vreemde taal – het was nooit redeloze brabbeltaal. En tenzij er een uitlegger was (of de talenspreker het zelf uitlegde) kon het gebed of de boodschap door iedereen in de gemeente begrepen worden; zonder uitlegging zou zijn spreken in een vreemde taal “onvruchtbaar” (onproductief) zijn met het oog op de opbouw van de rest van de kerk (1 Korinthe 14:4-6, 12-17; vergelijk 12:7). Ook moeten in de kerk de mannen het leiderschap bezitten en de vrouwen hebben zich daaraan te onderwerpen en moeten zwijgen (1 Korinthe 14:34; 1 Timotheüs 2:11-12). Charismatische gelovigen verachten deze waarheden!!

Indien de Charismatische beweging uit de Heilige Geest zou zijn, dan zou ze geestelijke onderscheiding oefenen, en oproepen tot afscheiding van valse profeten, afvallige kerken en niet-schriftuurlijke praktijken. Zij zou de valse evangelies en andere ketterijen aan de kaak moeten stellen die geleerd worden in de Rooms-katholieke kerk en Oosters-orthodoxe kerken – niet ermee samengaan in evangelisatie, gebed en aanbidding! Om al deze redenen, en vele andere, brengen wij dit woord van waarschuwing:

DE CHARISMATISCHE BEWEGING IS GEVAARLIJK – WEES OP UW HOEDE !

M. H. Reynolds, Jr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW