19 jaar geleden

Mijn lichaam behoort ook de Heer toe

“Hetzij dan dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets [anders] doet, doet het alles tot heerlijkheid van God” (1 Korinthe 10:31).

Gezondheidscentra, fittness-studios, onbeperkt aantal dolle cosmetica-artikelen en “beauty-Drinks” voor alle leeftijdsgroepen – ons staat een geweldig aanbod tot verzorging en tot “hoog-stylen” van het lichaam ter beschikking. “Time for fitness” is een must voor iedereen die in zijn omgeving wil blijven meetellen. Anderen focussen zich op wijsheden uit het Verre Oosten, verachten al wat lichamelijk is en verdiepen zich in psychedelische muziek*, Feng-Shui-levensstijl of yoga-meditaties. Wat zegt de Bijbel over het thema van de lichaams-cultuur? Speelt het lichaam bij mensen die voor God gekocht zijn, überhaupt nog een rol? De verklaring van deze vragen is voor elke Christen zeer belangrijk, want tenslotte moeten wij ons elke dag opnieuw om ons lichaam bekommeren – of toch niet? Enkele tekstplaatsen uit de brieven van de apostel Paulus aan de Korinthiërs thematiseren de verhouding van de Christenen tot hun lichamen – en roept ons op onze praktijk met de Bijbelse leer in overeenstemming te brengen.

Het lichaam – voor de Heer!

De Christenen in Korinthe kenden uit hun heidense verleden de gedachten van de Griekse filosofen, die het menselijk lichaam als een lastig omhulsel aanzagen, die alleen maar een hindernis was om de geest tot ontplooing te laten komen. Het leidde daartoe, dat bijvoorbeeld hoererij helemaal een gewoonte was geworden die als behoorlijk aanvaard was – het betrof immers “slechts” het lichaam. Paulus maakt zijn lezers duidelijk dat wij als Christenen door de Naam van de Heer Jezus afgewassen en geheiligd zijn (1 Korinthe 6:11) en nu met geest, ziel en lichaam voor de Heer er zijn: “Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam” (1 Kor. 6:13). Niet alleen mijn hart, nee, mijn lichaam behoort ook de Heer toe. Heb jij daar wel eens over nagedacht? Het is fascinerend en heerlijk de Heer Jezus met “huid en haar” toe te behoren en ons leven Hem ter beschikking te mogen stellen, of …? Dat bevrijdt zowel van zelf-afgoderij alsook voor “zelf-verloedering”! Christus heeft ons gekocht, nu leven wij voor Hem. En tegelijk zorgt “de Heer voor het lichaam” en zal ons gewoonlijk niet “onderverzorgen”.

Waarom is het lichaam dan voor God zo waardevol? Paulus geeft het antwoord: “God nu heeft de Heer opgewekt en zal ook ons opwekken door Zijn kracht” (vers 14). Het lichaam dat wij nu hebben, zal God opwekken, zodat wij Hem en de Heer Jezus eeuwig in dit – dan veranderd – lichaam prijzen zullen. Dat zegt Job al: “ik zal uit mijn vlees God aanschouwen” (Job 19:26). Het lichaam is dus in de ogen van God heel belangrijk; wij moeten dit hier op aarde voor Christus heilig houden.

Maar Paulus geeft nog een verdere grond aan: “Weet u niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?” (vers 15). Jezus Christus behoort tot de vergadering (gemeente, kerk) van God, die Paulus vaak in het beeld van een lichaam met hoofd (Christus) en leden (Christen) vergelijkt. Willen wij iets van ons lichaam, dat tot het lichaam van Christus behoort, tot onze eigen eer of zelfs schande (het thema in dit hoofdstuk is hoererij!) misbruiken?

Het lichaam – een tempel?

Een tempel wordt gebouwd, onderhouden en beschilderd, opgetooid, hersteld – dat alles gebeurt omdat de bewoner van deze tempel zal worden geeerd. Wat zegt Paulus als laatste argument in de gedachtengang van het hoofdstuk?

“Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent?” (vers 19). Dat is een terugeisende uitspraak: In ons lichaam woont God, de Heilige Geest! De Heilige Geest heeft ons tot het aannemen van het evangelie gebracht (Efeze 1:13) en woont nu in ons. Hij leidt ons op onze wegen, geeft ons kracht voor ons dagelijks leven en heeft het bijzondere doel de Heer Jezus te verheerlijken. Dat alles is zeer belangrijk voor ons Christelijk leven. Door deze tekst moet ons toch duidelijk worden: Wanneer de Heilige Geest in mij woont, dan kan ik toch niets meer (in of met mijn lichaam doen) wat Hem niet behaagt. Ik behoor niet meer mijzelf toe: “Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam” (vers 20). Verlost door het bloed van de Heer Jezus, gered uit de macht van de duivel – dat maakt ons Christenen duurzaam blij en gelukkig! En de consequentie is dan ook duidelijk: Nu geldt deze Redder-God in ons lichaam te verheerlijken.

Wat betekent dat voor mij in het dagelijks leven?

“Leven als een Korinthiër” was een uitdrukking in Griekenland, die op de extreme immoraliteit in deze stad betrekking had. Daartoe geeft Paulus in dit hoofdstuk direct een altijd geldende aanwijzing: “Ontvlucht de hoererij, eert de Heer Jezus!” (vers 18 en 20).

Hoe vaak lopen wij mannen gevaar deze dringende oproep te verzaken – laten wij dan naar de Heer vluchten!

Ook in het huwelijk bestaan gevaren, zelfzuchtig te worden, aan eigen wensen te denken en die van de partner te vergeten. Weer licht Paulus bij met een vermaning betrekking hebbend op het dagelijks leven: “De vrouw heeft geen gezag over haar eigen lichaam, maar de man; en evenzo heeft ook de man geen gezag over zijn eigen lichaam, maar de vrouw” (7:4). Denken wij als echtparen er wel vaak genoeg aan dat wij ons aan onze huwelijkspartner ter beschikking moeten stellen – en daarmee God in ons lichaam verheerlijken?

Ook de alleenstaanden verliest Paulus niet uit het oog (hij was er immers zelf ook een): “De ongetrouwde wijdt haar zorg aan de dingen van de Heer om heilig te zijn, zowel naar het lichaam als naar de geest” (7:34). Mag ik eens op de man af vragen: Ben jij als ongetrouwde werkelijk bezorgd om de dingen van de Heer? Je hebt unieke kansen de Heer te dienen, Zijn woord te bestuderen – mogelijkheden die getrouwden vaak veel minder hebben. En heb jij als gelovigmeisje het doel voor de Heer met je lichaam heilig te zijn? Kan men dat in je gedrag opmerken? Dan ben je aangenaam aantrekkelijk, bepaald niet omdat de jongens “op je afvliegen”, maar omdat men ziet Wie het in je leven voor het zeggen heeft.Dankbaar mogen wij eten en drinken als levensonderhoud van God aannemen – maar wanneer het niet meer zonder een eerste klasse menu, voor het oog absoluut onberispelijke extraatjes en meermalen beproefde fruit of groente gaat – of wanneer wij altijd iets te vitten hebben – moeten wij ons afvragen of wij nog volgens de Bijbelse maatstaf leven: “Hetzij dan dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets [anders] doet, doet het alles tot heerlijkheid van God” (1 Korinthe 10:31). Dat zal ons voor zowel verkeerd vasten alsook voor “brassen” bewaren.En tegelijk geeft de toevoeging “hetzij dat u iets [anders] doet”“alles tot heerlijkheid van God” een richtlijn voor alle terreinen van het leven aan: muziek, de zogenoemde hobby, kleding, geld, beroep, auto, vrienden, – overal mag en moet ons “lichaam en leven” tot eer van de Heer zijn.
Voordat je nu verder leest, neem eens vijf minuten pauze en denk na op welk terrein van je leven of je lichaam je dit doel (nog) niet overwogen hebt. Schrijf het zo goed mogelijk op, zeg het in gebed aan de Heer en vraag Hem om kracht het verkeerde weg te doen, de koers te veranderen en Hem vernieuwd en versterkt te dienen!

Het lichaam niet verwaarlozen

Uit de genoemde voorbeelden zullen wij zeker onderkennen, dat wij onze lichamen hebben te verzorgen. Ook als Paulus voor de gevaren van teveel sport of het nakomen van strenge regels voor het lichaam (“de lichamelijke oefening”, 1 Timotheüs 4:8**) waarschuwt, hebben wij een verantwoording ten opzichte van ons lichaam. Een afgewogen voeding, het acht slaan op de “waarschuwingssignalen” van het lichaam maar ook een gezonde maat aan sportieve, lichamelijke inspanning zullen ons helpen onze Heer met ons lichaam in de beste zin “fit” ter beschikking te staan. Hoe willen wij bijvoorbeeld de samenkomsten op de volgende zondag bewust beleven, wanneer wij de nacht ervoor voor te weinig slaap zorgen? Of verwonderen wij ons, wanneer we na een uitgebreid etentje met vrienden in de Pizzeria bij de beste wil van de wereld het hoofdstuk in de Bijbel of de Bijbellezing niet meer kunnen opnemen? Hoe snel ontstaat ook het gevaar in ons beroepsleven roofbouw op onze gezondheid te plegen. En wil je werkelijk staande houden dat roken je gezondheid dient?!

Dan dus toch verzorgen?

Daarom behoeven wij natuurlijk nog niet aan de andere kant van het paard te vallen en ons nu – “uiteindelijk hebben wij nu immers stevige Bijbelse argumenten” – met “alle macht” in het eerstvolgende fitness-programma te storten. Ook het opgaan in de “rustkuren” of levenswijzen uit het Verre Oosten is overigens uiteindelijk ook niets anders dan een verafgoding van het eigen ik – met gevaar voor lichaam en ziel. Bijbelse lichaamsverzorging heeft een heel ander doel: Christus moet in ons leven verheerlijkt worden! Wanneer wij dit doel werkelijk begrepen hebben, zullen wij als goede sporters al het noodzakelijke aan voeding en verzorging “investeren”, en tegelijk gerust en zonder pijn afstand doen van al het overvloedige.

Ons lichaam – een offerande voor God!

Paulus kastijdde zijn lichaam en bracht het tot slavernij (1 Korinthe 9:27). Maar hij deed dit bepaald niet om dit omhulsel tenslotte achter te laten; hij wilde in dit lichaam God dienen om spoedig de kroon te ontvangen (vers 25-26). De Romeinen schrijft hij dat zij “hun leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid” zouden stellen (Romeinen 6:13). En tenslotte roept hij hen op “hun lichamen te stellen tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk” (12:1)! Dat is Christelijke “lichaams-cultuur”: Alles te geven om God te dienen! Dat is iedere inzet waard – en motiveert in een maatschappij, die het menselijke lichaam tot een tempel met als doel “zelfafgoderij” gemaakt heeft, tegen de stroom in te zwemmen!

Met het hele hart Hem toe te behoren betekent dus tegelijk ook Hem met een aan Hem toegewijd lichaam te dienen: “Moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5:23).

Martin Schäfer, © Folge mir nach

* Muziek, die in een roes of transachtige gemoedstoestand overbrengt, of die vanuit deze toestand ontstaat.
** Zie artikel: We are the Champions.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW