10 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (1)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben.

Voorwoord

De weg van het geloof, die de kinderen van God in overeenstemming met de wil van de Heer te gaan hebben, wordt in Gods Woord aangewezen. Het is een gemeenschappelijke weg voor allen, want de Heer wil niet, dat de Zijnen, die in de hemel bij Hem verenigd zullen zijn – “waar Ik ben”, zoals Hij zegt -, hier op aarde verschillende wegen gaan.

Toch zoals een ieder weet, ziet de praktijk er anders uit. Eigen oordeel, verschillende uitleg van het Woord, menselijke traditie en veel andere dingen hebben ertoe geleid, dat de gelovigen vandaag in veel groepen verdeeld zijn. En het tragische daarbij is, dat het getal van denominaties en in de laatste tijd ook de groepen, die een naam afwijzen, omdat zij zich alleen tot de naam van de Heer Jezus wensen te vergaderen, bestendig toeneemt. Hebben onze vaderen nog de werkelijkheid ervaren, wat zij zongen:

Scherp en duid’lijk afgetekend
is het pad voor mij berekend,
U, Heer Jezus, ging mij voor.

Zo vragen zich vandaag velen met beklemming af, waar dan dit duidelijke zicht te vinden is. Te groot is het aantal mogelijkheden om zich ergens aan te sluiten, te groot de keus van richtingen geworden, die zich vaak slechts weinig onderscheiden en daarbij vaak veel van datgene verwerkelijken, wat Gods Woord ons toont. Zo zingen wij ook vandaag het genoemde lied, want wij weten, dat het voor het geloof waar is en blijft, wat de dichter zegt. Maar toch moeten wij toegeven, dat de geheel reële vraag, hoe wij dan in gelukkige gemeenschap een gemeenschappelijke weg zouden kunnen gaan, een weg die de goedkeuring van God vindt -, ongetwijfeld een van de moeilijkste thema’s onder de scala van onderwerpen onder Christenen aanroert.

Daarom kunnen ook de bijdragen tot het thema, die in deze artikelen-serie samengevoegd zijn, niet in de gangbare betekenis “eenvoudig” zijn. De geschilderde situatie maakt dat onmogelijk. Toch vragen wij ook aan de lezer, die eenvoudig onderwijs zoekt, de voorgestelde gedachten te volgen en de verwijzingen naar het Woord van God op te nemen. God zal het hart, dat in Zijn Woord opheldering zoekt, niet zonder antwoord laten. Zo zullen de lijnen duidelijker en de kaders helderder worden. Alles is uiteindelijk het werk van God en moet het ook zijn.

Uiteenzettingen over leerstellige vragen leiden licht ertoe, dat alleen standpunten verdedigd worden, in plaats dat voor alles de eer van de Heer gezocht wordt. De uitgevers zijn zich van dit gevaar bewust en hebben lang geaarzeld, in de openheid te treden*. Zij voelen zich echter aan velen verplicht, die opheldering zoeken en door vragen in beroering gebracht zijn met het oog van zo vele uitingen, die onder de brusters** in de omloop zijn. Hen een hulp te bieden is het verlangen achter deze publicatie, die overigens niet als bijdrage tot een “discussie” wil worden begrepen. De Heer beware ons allen voor de onzalige cirkel van argumenten en tegenargumenten en geve ons een dieper gevoel voor Zijn eer!

Aan de bijdragen van mede-tijdgenoten zijn enkele getuigenissen van broeders uit vroegere tijd bijgevoegd. Deze uitingen tonen enerzijds, hoe zeer het de broeders van het begin af er aan gelegen was, de praktische verwerkelijking van de eenheid van alle gelovigen niet door toegevoegde voorwaarden te beknotten. Maar ze laten ook de grote zorgvuldigheid zien, waarmee deze broeders probeerden te verhinderen, dat de tafel van de Heer met kwaad of met de grondslag van versplintering in verbinding gebracht werd. Dat is zeer leerzaam met het oog op de huidige neiging, de grenzen uit te wissen. Zeker hebben onze vaderen eens het getuigenis van de eenheid van alle gelovigen en hun verbinding met Christus als Hoofd duidelijker en trouwer verwerkelijkt dan wij. En toch waren ook zij zich van de zwakheid van hun handelen wel bewust. Maar nooit heeft zij dit bewustzijn daartoe aanleiding gegeven, om de grondbeginselen ter discussie te stellen. En wanneer wij vandaag nog meer zwakheid en vaak ernstige tekortkoming te betreuren hebben, moeten wij daarom nu ook het grondbeginsel verlaten? Zeer zeker niet. Zo schenke dan de trouwe Heer, dat de volgende voorgedragen gedachten de lezers opwekken, om de grondbeginselen van het Woord van God in deze zo belangrijke vragen opnieuw voor ogen te krijgen en met trouwe harten te verwerkelijken.

* CSV-Verlag, Hückeswagen, Duitsland. De uitgever van Frisse Wateren sluit zich hierbij aan met het oog op de publicatie in Frisse Wateren.
** Brusters = broeders en zusters.

Uit: “Mit weitem Herzen auf schmalem Weg” – Voorwoord – Chr. Briem
© CSV-Verlag, Hückeswagen, Duitsland

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW