2 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – voorwoord (1)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben.

Met een ruim hart op de smalle weg (voorwoord)


In dit boek van de CSV-Verlag, Hückeswagen, gaat het over de vraag hoe wij met een ruim hart gelukkig de smalle christelijke weg kunnen bewandelen die de Schrift ons voorhoudt. En dat in een tijd die veel verschillende aanbiedingen heeft en gelovigen in verwarring dreigt te brengen. Juist daar is het goed om een veilig en bijbels fundament onder onze voeten te hebben!

Voorwoord

De weg van het geloof die de kinderen van God moeten gaan volgens de wil van hun Heer, is in het Woord van God uitgestippeld. Het is een gemeenschappelijke weg voor allen, want de Heer wil niet dat de Zijnen, die met Hem verenigd zullen zijn in de hemel – “waar Ik ben,” zoals Hij zegt – hier op aarde verschillende wegen gaan.

Maar zoals iedereen weet, ziet de praktijk er anders uit. Eigen oordeel, verschillende uitleggingen van het Woord, menselijke traditie en vele andere dingen hebben ertoe geleid, dat gelovigen tegenwoordig in vele groepen zijn verdeeld. En de tragedie van dit alles is, dat het aantal denominaties en, meer recentelijk, ook groepen die een naam afwijzen, omdat zij wensen samen te komen in de naam van de Heer Jezus alleen, steeds groter wordt. Als onze vaderen nog de werkelijkheid beleefden van wat zij zongen:

Scherp en duid’lijk afgetekend
is het pad voor mij berekend,
U, Heer Jezus, ging mij voor.

Dan vragen sommigen zich vandaag met beklemdheid af, waar deze duidelijke visie te vinden is. Te groot is het aantal mogelijkheden geworden om zich ergens bij aan te sluiten, te groot de keuze van richtingen, die dikwijls slechts weinig van elkaar verschillen en bovendien soms veel van wat Gods Woord ons toont, verwerkelijken. Zo zingen ook wij vandaag het genoemde lied, want wij weten, dat wat de dichter zegt waar is en blijft voor het geloof. Maar we moeten toch toegeven dat de zeer reële vraag hoe we dan samen in gelukkige gemeenschap kunnen wandelen – een weg die Gods goedkeuring wegdraagt – ongetwijfeld een van de moeilijkste kwesties onder christenen raakt.

Daarom kunnen de in dit boekje gebundelde bijdragen aan het onderwerp niet “eenvoudig” zijn in de gebruikelijke zin. De beschreven situatie maakt dit onmogelijk. Niettemin vragen wij ook aan de lezer die eenvoudige onderwijs zoekt, om de voorgelegde gedachten te volgen en de verwijzingen naar het Woord van God in zich op te nemen. God zal het hart, dat verlichting zoekt in Zijn Woord niet zonder antwoord laten. Zo zullen de lijnen duidelijker en de contouren helderder worden. Alles is uiteindelijk het werk van God en moet dat ook zijn. 

Besprekingen over leerstellige kwesties leiden gemakkelijk tot het louter beargumenteren van standpunten in plaats van de heerlijkheid van de Heer boven alles te zoeken. De redacteuren zijn zich bewust van dit gevaar en hebben lang geaarzeld om naar buiten te treden. Zij voelen zich echter verplicht tegenover de velen, die om opheldering vragen en bewogen zijn door vragen naar aanleiding van menige verklaring die onder broeders en zusters circuleert. Het is de bedoeling van deze publicatie om hen hulp te bieden, die overigens niet bedoeld is als bijdrage aan een “discussie.” Moge de Heer ons allen behoeden voor de ongelukkige kringloop van argument en tegenargument en ons een dieper besef geven van Zijn heerlijkheid!

Bij de hedendaagse bijdragen zijn enkele getuigenissen van broeders uit vroegere tijden gevoegd. Uit deze verklaringen blijkt enerzijds, hoezeer de broeders er van het begin af aan op gesteld waren, de praktische voorstelling van de eenheid van alle gelovigen niet in gevaar te brengen door aanvullende voorwaarden. Maar zij onthullen ook de grote zorg waarmee deze broeders trachtten te voorkomen, dat de tafel van de Heer in verband zou worden gebracht met het kwaad of met de voedingsbodem van verdeeldheid. Dit is zeer leerzaam in het licht van de huidige tendens om de grenzen te vervagen. Zeker hebben onze vaderen eens het getuigenis van de eenheid van alle gelovigen en hun eenheid met Christus als Hoofd duidelijker en getrouwer voorgesteld dan wij dat doen. En toch waren ook zij zich terdege bewust van de zwakte van wat zij deden. Maar nooit heeft dit bewustzijn hen ertoe gebracht de principes in twijfel te trekken. En als wij thans nog meer zwakheden en menig ernstig gebrek te beklagen hebben, moeten wij dan nu ook de beginselen laten varen? Zeker niet. Geef dan, trouwe Heer, dat de hierna volgende gedachten de lezer mogen stimuleren om de beginselen van het Woord van God in deze uiterst belangrijke zaken opnieuw te overwegen, en ze met een trouw hart in praktijk te brengen.

 

Christian Briem; © www.bibelpraxis.de

10.07.2003.
Geactualiseerd in het Nederlands: 28-04-2021.

 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW