6 maanden geleden

Mattheüs 27 vers 46

“Omstreeks het negende uur nu riep Jezus met luider stem de woorden: Eli, Eli, lemá sabachtáni? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt u Mij verlaten?.”

Er zijn drie ernstige uren in de Heilige Schrift: het eerste is verleden tijd, het tweede is nog steeds waar en het derde is toekomst.

  1. Op het negende uur riep Jezus het uit. Hij ging naar het kruis voor zondaars. Hij droeg het oordeel om de zondaar een plaats te geven in Zijn eigen heerlijkheid. Dit ernstige “negende uur” is voor altijd voorbij.
  2. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen” (Joh. 5:25). Dit uur komt nog steeds en zolang het duurt kunnen in zonden dode mensen tot Jezus Christus komen en in Zijn wonden vrede vinden.
  3. Het derde uur is nog toekomstig: “… want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen” (Luk. 12:40). Het is dezelfde Jezus, de Zoon des mensen, die deze woorden sprak. Waarvoor en voor wie zal de “Zoon des mensen,” de Heer Jezus Christus, komen? Hij komt om het oordeel uit te voeren over hen die in het huidige uur niet naar Zijn stem hebben geluisterd.

De laatste twee genoemde “uren” duren geen zestig minuten, maar geven een tijdsperiode aan. We leven nog steeds in de “tijd van genade,” die de periode omvat vanaf de Pinksterdag (de vorming van de gemeente van Christus door de uitstorting van de Heilige Geest) tot de komst van Christus, wanneer Hij al Zijn verlosten opneemt in Zijn heerlijkheid. Daarna volgen strenge oordelen over hen die de genade niet hebben aanvaard. Aan het einde van deze oordeelperiode komt de Heer Jezus als de Rechter van de wereld.

Gebruik de genadetijd en kom tot de Heiland!

Kom tot uw Heiland,
toef langer niet!

19 Oktober 1973

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW