1 jaar geleden

Mattheüs 10 vers 25

“Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als zijn heer.”

De Heer Jezus gaf ons duidelijk onderwijs over de aard van het ware discipelschap. Het woord discipel kan het best worden gedefinieerd als ‘iemand die onderricht krijgt van een ander,’ zoals een geleerde of een leerling. Een ware discipel streeft ernaar in vrijwel alle opzichten op zijn Meester te lijken: de leerling luistert en leert van de leraar en begint na verloop van tijd de manieren en gelaatstrekken van de leraar te imiteren.

Om een echte discipel te zijn, moeten we eerst een verlangen hebben naar de woorden van de Meester. De Heer Jezus gaf ons het hoogste voorbeeld: Hij stond vaak ’s morgens vroeg op om te bidden, en Zijn oor stond open als “zij die onderwijs ontvangen” (zie Jes. 50:4). Johannes 8 vers 31 maakt het duidelijk: “Als u in Mijn woord blijft, bent u waarlijk Mijn discipelen.” Een ware discipel zal blijk geven van een permanente volharding in de woorden van de Meester.

Een ware discipel zou niet alleen de daden van de Meester imiteren, maar na verloop van tijd zou de genegenheid van de Meester de genegenheid van de discipel worden. Als we het leven van de Heer Jezus gadeslaan en zien hoe Hij zich bezighield met de verstotenen en degenen die door de maatschappij gemarginaliseerd werden, dan zien we hoe Hij Zijn hart van liefde toonde. Om onze Heer na te volgen, moeten wij een hart van mededogen voor anderen hebben.

Vaak ligt de grootste uitdaging van de liefde ten opzichte van andere leerlingen. Jezus zegt in Johannes 13 vers 34-35: “Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt.”

Als we leren discipelen van de Heer Jezus te zijn, worden we eraan herinnerd, dat we ook zullen gaan lijden zoals Hij deed toen Hij in de wereld was. De wereld haatte Hem, en wij zullen dat verwijt dragen als we besluiten Jezus te volgen. Aan echt discipelschap hangt een prijskaartje. We moeten onszelf verloochenen, ons kruis opnemen en onze Meester volgen.

Ben jij een ware discipel van de Heer Jezus? Heb jij de vergankelijke genoegens van dit leven verlaten om Hem te dienen? Heb je een open oor en een verlangen om Zijn Woord te horen? Mogen wij dagelijks meer en meer op onze leraar, de Heer Jezus Christus, gaan lijken.

“Wie zegt dat hij in Hem blijft1, behoort ook zelf zó te wandelen als Hij gewandeld heeft” (1 Joh. 2:6).

 

NOOT:
1. Het woord ‘blijven’ heeft hier, zoals vaker in 1 Johannes, de betekenis van ‘verblijven, wonen.’

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW