7 jaar geleden

Markus 7 vers 37

En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles voortreffelijk gedaan, en Hij doet doven horen en de stommen spreken.

De menigten die Jezus volgen en getuige waren van de wonderen die Hij deed, waren met verbazing vervuld. Al de wonderwerken die Jezus deed, brachten genezing en zegen aan de mensen. Nooit eerder was iemand getuige geweest van zulke dingen. Velen volgden Hem vanwege de wonderbaarlijke dingen die Hij deed, en in steden en dorpen wijd en zijd rees de vraag: Wie is toch deze mens?

Hier is een vraag die de Heer nu ook jou vraagt: “Wie zeg jij dat Ik ben?” Petrus antwoordde: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Matth. 16:16). Ben jij al zover om hetzelfde te zeggen?

Er waren velen die geloofden toen zij de vele wonderen zagen die Jezus deed, maar Hij vertrouwde Zichzelf niet toe aan hen omdat Hij wist wat in hun harten was. Jezus wist dat geloof niet komt door het zien van tekenen en wonderen, maar door het leven-gevende geloof van het evangelie van redding door de Heer Jezus Christus. De apostel Paulus verklaart dit zo: “Want met [het] hart gelooft men tot gerechtigheid en met [de] mond belijdt men tot behoudenis” (Rom. 10:10).

Vandaag zijn er veel beweringen van wonderen en geloofs-genezingen, welke een reëel gevaar voor ons vormen. Hoe kunnen we onderscheiden tussen wat waar en wat vals is? God Zelf geeft ons het antwoord in Zijn Woord. Werkelijk door God gegeven geloof ziet af van zichzelf, hetzij het iets goeds is hetzij het iets slechts is, en richt de ogen op Jezus, de Zoon van God en Redder van zondaren.

De vele goede daden die Jezus deed, zelfs het opstaan uit de dood, en de waarheid die Hij onderwees, markeerden Hem als de Zoon van God. Maar alleen Zijn dood op het kruis en het storten van Zijn bloed kon zonde verzoenen. Wat een wonderbaar werk heeft Hij volbracht voor ons op het kruis van Golgotha! Ja, Hij heeft inderdaad alles voortreffelijk gedaan!

Jacob Redekop, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW