14 jaar geleden

Markus 4:39

De Heer Jezus voer met Zijn discipelen in een schip over het meer van Tiberias.Hijzelf benutte de tijd van de overtocht om wat uit te rusten. Toen gebeurde er voorde discipelen iets onbegrijpelijks: er ontstond een hevige storm.Hoe kon zoiets nu gebeuren? Ze bevonden zich toch op de weg die de Heer gewezen had?Hijzelf was toch bij hen in het schip en nu deze storm?

Wat leert deze gebeurtenis ons?

Wanneer we ons bevinden op de weg die God ons wijst, betekent dat niet dat alles even ‘gladjes’ verloopt. Er kunnen grote moeilijkheden komen. De Bijbel laat ons het leven zien van verschillende mannen en vrouwen die godvrezend hun weg met de Heer gingen en die desondanks toch vaak grote moeilijkheden te overwinnen hadden. En hoe moeizaam was het leven van onze Heer Zelf!De discipelen moesten de macht van de Heer Jezus leren kennen. Deze zelfde Heer, Die zojuist nog met Zijn hoofd op het kussen lag te slapen, staat op en bestraft de wind en de golven. En er ontstond een grote stilte. Deze gebeurtenis laat ons zien dat de Heer Jezus God en Mens in één Persoon is!Het is makkelijk om te praten over vertrouwen op de Heer Jezus als men in uiterlijk gunstige omstandigheden mag leven. Daarom is de Bijbel voor ons zo veelbetekenend en belangrijk. Wij kunnen er uit leren, dat onze Heer in goede en slechte dagen Dezelfde is, en dat wij alle reden hebben om op Zijn macht te vertrouwen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW