5 jaar geleden

Markus 15 vers 42-43

“En toen het al avond geworden was, en omdat het [de] voorbereiding was, dat is [de] voorsabbat, kwam Jozef van Arimathéa, een aanzienlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het naar binnen te gaan naar Pilatus  en het lichaam van Jezus te vragen”.

Vóór de kruisiging van de Heer Jezus Christus wordt er in het evangelie niets vermeld over deze man, Jozef van Arimathéa, vermeld. Noch wordt hij na deze gebeurtenis genoemd. We moeten de informatie over hem uit de vier evangeliën met elkaar in verband brengen. Lukas vertelt ons het volgende: “En zie, een man genaamd Jozef, die raadsheer was <en> een goed en rechtvaardig man (deze had niet ingestemd met hun raad en handelwijze), van Arimathéa, een stad van de Joden, die het Koninkrijk van God verwachtte” (Luk. 23:51). Uit het evangelie naar Johannes leren we dat hij “een discipel van Jezus was maar in het geheim uit vrees voor de Joden” (Joh. 19:38).

Nu kon hij niet langer op de achtergrond blijven. Hij had gehoord en in zekere mate gezien wat er met Jezus gebeurd was: Zijn gevangenneming, het verhoor, de kruisiging, de duisternis en daarna Zijn dood. Alle vrees was verdwenen; één gedachte vervulde zijn hart: “Ik kan niet langer meer een omstander zijn. Ik moet voor Jezus Christus tussenbeide komen”.

Dus ging hij op weg zonder overleg met zijn collega’s van de Joodse raad en zonder zich zorgen te maken over eventuele gevaar voor zichzelf. Hij ging moedig naar Pilatus en vroeg het lichaam van Jezus.

God had een persoonlijke taak voor deze man. Het was zo belangrijk dat het voor altijd geregistreerd staat in het Woord van God. Op het juiste moment was Jozef bereid deze taak uit te voeren: het lichaam van Jezus in fijn linnen te wikkelen en droeg het naar een nieuw graf waar nog nooit iemand gelegd was en dat hij in de rots had uitgehouwen.

Wij kunnen eveneens God verheerlijken wanneer we bereid zijn onze taken te vervullen die God met ons voorheeft op Zijn bepaalde tijd.

The Good Seed

Bijgewerkt: 5 febr. 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW