11 maanden geleden

Markus 12 vers 27

“Hij is niet een God van doden maar van levenden.”

De Sadduceeën kwamen naar de Heer toe, maar hun onwetendheid werd blootgelegd. De Sadduceeën waren de materialisten van die tijd, en vertegenwoordigden de ontrouw [ongeloof] van het vlees. Het is met recht gezegd: <De kracht van het ongeloof, ligt in het opwerpen van moeilijkheden, in denkbeeldige gevallen die niet van toepassing zijn, in het redeneren van de dingen van mensen naar de dingen van God> (W. Kelly). Zo trachten deze goddelozen in dit geval de waarheid door spot tegen te werken. Zij werpen een denkbeeldig geval op, dat naar hun oordeel de onzinnigheid van de opstanding aantoont. Als de Schrift had gezegd, dat mensen in de toestand van de opstanding trouwen, had hun denkbeeldige geval inderdaad een moeilijkheid kunnen opleveren. Als God geen macht had, zou de opstanding zelf onmogelijk zijn.

Er is geen enkele regel in de Schrift die zegt, dat de relaties van de aarde in de hemel zullen worden voortgezet. Wij zullen niet opstaan als man en vrouw, ouders en kinderen, maar in dit opzicht zijn als de engelen. Wij zullen geen engelen zijn, zoals mensen zich ijdel voorstellen, maar net zoals zij vrij zijn van aardse relaties. De gelovige zal voorrechten genieten, en hemelse relaties ver boven de voorbijgaande relaties van de tijdelijke toestand.

Wat de opstanding betreft, laat de Heer hun onwetendheid over de Schrift zien. Zij hadden Mozes geciteerd, om aan te tonen, dat het onderwijs van de Heer in strijd was met Mozes. De Heer wendt zich daarom tot Mozes om hun onwetendheid over wat Hij had gezegd te ontmaskeren. “Ik ben de God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jakob.” Toen dit gebeurde, waren Abraham, Izaäk en Jakob al lang gestorven, maar toch spreekt God nog steeds over Zichzelf als hun God: Hij is niet de God van de doden, maar van de levenden. Hoewel ze voor deze wereld gestorven zijn, leven ze nog steeds en zullen ze opstaan. Zo kan de Heer tot de ongelovigen van toen zeggen, zoals tot nu: “U dwaalt heel erg.”

 

Hamilton Smith; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW