2 jaar geleden

Markus 10 vers 35-37

“En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook van U vragen.” Hij nu zei tot hen: “Wat wilt u dat Ik u doe? Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, één aan uw rechter- en één aan uw linkerhand, in Uw heerlijkheid” (Mark. 10:35-37).

 

De Heer maakt van deze vleselijke vraag een gelegenheid voor onderricht. Hij benadrukt, dat de weg naar de heerlijkheid van het koninkrijk door lijden loopt. Hij alleen kon de verlossing tot stand brengen door het lijden van het kruis, toen Hij door God verlaten was. Maar de discipelen zouden het voorrecht moeten hebben om de beker van het lijden te drinken uit de handen van mensen. En als Hij hun het voorrecht van het lijden omwille van Zijn Naam kon verzekeren, kon Hij hun toch geen plaats geven aan Zijn rechterhand in het koninkrijk. Hij had de plaats van Dienstknecht ingenomen, en Hij laat het aan de Vader over te zeggen wie een plaats van bijzonder voorrecht zal hebben in de dag van de heerlijkheid (vs. 38-40).

Verder verraadt het vlees zich in de tien, wier verontwaardiging over Jakobus en Johannes bewees dat jaloezie in hun eigen harten aan het werk was (zie vs. 41). Iemand heeft gezegd: “Het is niet alleen door de schuld van de een of de ander, dat het vlees openbaar wordt, maar hoe gedragen wij ons in aanwezigheid van de tentoongespreide fouten van anderen? De verontwaardiging die in de tien uitbrak, toonde de trots van hun eigen hart, evenzeer als de twee die de beste plaats wilden hebben.”

Jezus roept hen bij Zich en corrigeert de vleselijke gedachten van de twee discipelen en de tien, door hun de weg van de ware grootheid voor te houden. Indien Hij hun de voornaamste plaats in heerlijkheid niet kan geven, kan Hij hun wel de weg tonen die daarheen leidt. Degene die de laagste plaats op aarde inneemt als de slaaf van allen, zal de hoogste plaats in heerlijkheid hebben. Van zo’n weg was de Zoon des mensen het volmaakte voorbeeld.

Hamilton Smith 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW