13 jaar geleden

Maria – een jonge vrouw staat ter beschikking van God

Een vroom joods meisje droomt van geluk en een toekomst met haar verloofde, de timmerman Jozef. Waarin steekt Maria af onder andere vrouwen? Afkomst? Rijkdom? Maatschappelijk aanzien? Nee, zij is een eenvoudig jong meisje in Israël. Maar in de ogen van God heeft Maria iets, wat haar van anderen onderscheidt. En dan komt alles anders, dan verwacht.

Plotseling wordt Maria uit haar gedachten opgeschrikt. Ze heeft een ontmoeting met een engel, en de boodschap van God dringt zich op aan haar oor. God heeft haar – juist haar – uitverkoren, de moeder van de aangekondigde Messias te worden. De reactie van Maria op de aankondiging en haar verder gedrag laten enkele wezenskenmerken openbaar worden, die voor iedere vrouw – ja, uiteindelijk voor ons allemaal – waardig zijn om na te volgen.

Maria – een vrouw stelt zich voor God ter beschikking

Wat Maria tot een buitengewone persoonlijkheid worden laat, is haar bereidheid voor het handelen van God in haar leven: “Mij geschiede naar Uw Woord” (Luk. 1:38). Niet zelfbestemming heeft prioriteit, maar het gaat erom, als werktuig van de Heer ter beschikking te staan. Dat betekent niet willoos en passief aan het “lot” overgegeven te zijn, maar de bewuste beslissing te nemen, de wil van God voor ons leven te volgen. God heeft een meisje uitgekozen, dat nederig genoeg is, niets anders te willen dan de eer van God.

Neemt U, Heer, mijn wil

dat zij stil in U rust.

♥ Maria’s raad aan jou: Stel je voor de Heer ter beschikking.

Maria – een geestelijke vrouw

Maria is een vrouw met geestelijk inzicht, die over God en Zijn boodschap nadenkt. Toen de engel haar met de woorden: “Wees gegroet, begenadigde” (Luk. 1:28) aansprak, overlegt zij  bij zichzelf, wat deze groet te betekenen zou kunnen hebben (vs. 29). En op de mededeling dat zij zwanger worden en een zoon krijgen zou, stelt ze de vraag hoe dat dan mogelijk zal zijn. Tenslotte was zij toch nog niet getrouwd. Haar vraag was niet de vraag van ongeloof (“maagdelijke geboorte bestaat niet”), maar de wens, een voor haar als godvruchtige, jonge vrouw niet verklaarbare situatie te begrijpen. In het lofgezang dat zij aanstemt, bewijzen de Oudtestamentische citaten haar goede Schriftkennis. De belevenis op haar weg met de Heer trof Maria in haar hart (Luk. 2:19,51).

Heer, helpt U mij, Uw Woord nu te verstaan,
schenkt U mij door Uw Heilige Geest licht.
Ik wil graag vandaag mijn weg met U gaan
maar kan het zonder Uw aanwijzing niet.

♥ Maria’s raad aan jou: Schriftkennis is belangrijk (óók voor vrouwen!), en nadenken over het Woord van God en in het hart te bewaren leidt tot kennis van Zijn wil.

Maria – een vrouw naar Gods gedachten

Maria schat zichzelf en haar positie als vrouw juist in. Haar uitspraak: “Zie, de slavin van de Heer, mij geschiede naar Uw Woord” (Luk. 1:38) toont, dat zij haar plaats kent en inneemt. Maria neemt nooit een uitzonderlijke positie in (die werd haar pas later door mensen toegedacht). Bij de bruiloft te Kana verwijst zij naar de Heer Jezus: “Alles wat Hij u zeggen zal, doet dat” (Joh. 2:5). Er is ook vandaag geen betere raad dan deze. Maria was en is geen “middelares”, “moeder Gods” of “hemelkoningin”, maar zij wilde niets anders zijn dan een vrouw, die met toewijding haar God dient.

Ik heb besloten,
Jezus te volgen.
Nooit meer terug.

♥ Maria’s raad aan jou: Wees en blijf eenvoudig een werktuig in de hand van de Meester.

Maria – een vrouw van geloof

Maria’s weg is niet eenvoudig. Zij moet erkennen, dat al haar verwachtingen en doelen, die zij als jonge vrouw voor het huwelijk had, niet zo in vervulling gaan, als zij misschien gehoopt had. Het is een zeer ongewone weg voor een joods meisje, die Maria gaat. Maar zij gaat hem in geloof. Elizabeth zegt van haar: “Welgelukzalig zij die geloofd heeft; want de dingen die van haar van de Heer gezegd zijn, zullen volbracht worden” (Luk. 1:45). In dit geloof krijgt Maria de kracht voor een weg, waarop haar geloof meer dan eens op de proef gesteld wordt. Zij ondervindt vroeg armoede en vlucht. Daar komt misschien de bange vraag op: “Wat komt er terecht van het plan van God?” Maar zij vertrouwt de God van haar vaderen, Die achter Zijn beloften staat. Dit betekent niet, dat Maria niet de smart van verschillende situaties ondervonden zou hebben. Hoe vele malen zou zij zich niet de woorden van de oude Simeon herinnerd hebben: “En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan” (Luk. 2:35). Er zijn smartelijke en eenzame uren op haar weg. Dit voert tenslotte tot onder het kruis, waaraan haar Zoon sterft. Daar mag zij nog eenmaal de bijzondere zorg van de Heer Jezus ervaren.

Ligt ook uw weg in het donker nog verborgen,
Hij, de Heer der wereld,
laat u niet alleen.

♥ Maria’s raad aan jou: Vertrouw op de Heer, ook wanneer je Zijn leiding niet altijd begrijpt.

Maria – een zuster onder het volk van God

Maria blijft erbij. Zij staat God ook verder ter beschikking. Waar Hij haar ook altijd hebben wil. Toen de schare van discipelen in Handelingen 1 zich eendrachtig tot gebed verzamelden, zijn ook andere gelovigen erbij. Daartoe behoort ook “Maria, de moeder van Jezus” (Hand. 1:14). Maria staat niet boven de vergadering (gemeente) en laat zich er ook niet op voor staan. Zij is eenvoudig een zuster onder broeders en zusters, die de haar door God aangewezen plaats gewillig en trouw bekleed. Zij heeft ook geen uitzonderlijke positie bij de verheerlijkte Heer in de hemel, op grond waarvan zij bij Hem voor ons tussenbeide zou kunnen treden. Jezus is ook haar Heer en Verlosser. Het is absoluut onbijbels te zeggen, dat Maria onbevlekt ontvangen werd en daarom geen erfzonde had1. Net zo onbijbels is de leer van de hemelvaart van Maria2. Zij was het aardse werktuig ter vervulling van goddelijke beloften. Haar leven komt uit in de gemeenschap van de christenen – zij, die door de dood van Jezus gekocht en verlost zijn.

God zond Jezus, Zijn Zoon
in nederigheid van het vlees.
Hij droeg voor ons het zondeloon,
heeft ons van de dood bevrijd.

♥ Maria’s raad aan jou: Houd je bij het volk van God.

 

NOTEN:
1. Dogma van de Katholieke kerk van 08-12-1854.
2. Dogma van 11-11-1950.

Michael Vogelsang

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW