2 jaar geleden

Maranatha (deel 2): Waarom nadenken over de wederkomst van Jezus?

Zoals we in het eerste deel hebben gezien, was er een onmiskenbare verwachting, dat Jezus zou terugkeren toen Hij opsteeg naar de hemel. Bijna tweeduizend jaar zijn voorbijgegaan sinds Jezus werd geboren, onderwees, de zieken genas, de doden opwekte, gemarteld en gedood werd, lichamelijk opstond uit het graf, en ten hemel opsteeg. Is, gezien al die tijd, de terugkeer van Jezus iets, waar wij in de 21e eeuw over na moeten denken? Het korte antwoord is een volmondig ja!

Noodzakelijkerwijs moeten wij naar de Schrift gaan om te zien, wat Jezus heeft gezegd over hoe wij, als Zijn volgelingen, moeten denken over Zijn wederkomst. Wij vinden verslagen uit de eerste hand over wat Jezus hierover zei in Mattheüs 24 vers 34-44, Markus 13 vers 32-37, en Lukas 21 vers 34-36. Ik beweer, dat Jezus in alle drie deze passages Zijn volgelingen beveelt, niet suggereert, om op Zijn wederkomst te letten.

Het is zowel nuttig als essentieel om de Griekse woorden te begrijpen die in de passages hierboven vertaald worden met “waakt.” Waken wordt vertaald uit ofwel gregoreuo: “wakker blijven, waakzaam zijn, wakker worden, waakzaam zijn” of agrupneo: “Slapeloos zijn, wakker blijven, waken, op iets bedacht zijn.” Interessant is dat beide woorden die vertaald zijn met “waken,” in feite een waarschuwing zijn om niet in slaap te sukkelen, en om actief, alert en op je hoede te zijn. Ben jij op dit moment alert en op de uitkijk voor de wederkomst van Jezus?

Mattheüs 24 beschrijft hoe Jezus de tijd van de zondvloed vergelijkt met de tijd vlak voor Zijn wederkomst. Het leven zal normaal verlopen en de mensen zullen hun gewone bezigheden voortzetten (vs. 37-39). Hij gebruikt ook de vergelijking van het verlies, dat optreedt wanneer een dief inbreekt om te stelen en hoe dat niet had kunnen gebeuren als men de wacht had gehouden (vs. 43). “Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen” (vs. 44). Het woord dat vertaald wordt met gereed is hetoimos: “aangepast of voorbereid, in het bijzonder om iemand die komt te ontvangen.” Het begrip van voorbereid zijn, wordt herhaald in Mattheüs 25 waar we zien, dat alleen de maagden die gereed waren met olie in hun lampen in staat zouden zijn om de bruidegom te ontmoeten. “Weest dan waakzaam (gregoreou: wakker blijven, waakzaam zijn, ontwaken, oplettend zijn), want u kent de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal” (HSV)1 (vs. 13).

Markus 13 draagt de volgelingen van Jezus op om uit te kijken (blepo; bezien, aanschouwen, uitkijken, toekijken, waarnemen, beschouwen), te waken (agrupneo), en te bidden (vs. 33). Om het anders te zeggen: aanschouwen, waarnemen, wakker blijven en bidden. Bij al deze geboden gaat het om kennis in actie, in tegenstelling tot het dromerig ronddolen. Om dat punt duidelijk te maken, zegt Jezus in vs. 37: “Wat Ik nu tot u zeg, zeg ik tot allen: Waakt!” (gregoneou; wakker blijven, waakzaam zijn, ontwaken, oplettend zijn)!. Specifiek, wees waakzaam en verwacht “de Zoon des mensen die komt in de wolken met grote kracht en heerlijkheid” (zie vs. 26). Ons moderne gebruik van het woord ‘waken’ is vaak passief en veel minder intens dan het Schriftuurlijke gebruik van het woord. We kijken televisie, kijken naar een film, of kijken naar een sportevenement. Het moderne idee van kijken is een achteloze ‘put-your-mind-in-neutral-and-coast-easily approach’ (zet-je-geest-op-neutraal-en-kijk-gemakkelijk benadering). Helaas zullen de meeste mensen daardoor datzelfde lage niveau van oplettendheid gebruiken, wanneer zij tegenwoordig ‘waken’ lezen in de passages die besproken worden.

Lukas 21 voegt nog een andere dimensie toe aan het belang van het waken voor de wederkomst van Jezus. In vers 34 wordt ons geboden: “past echter op uzelf,” wat, in de context van de rest van het vers, een oproep is tot persoonlijke heiligheid en om op de uitkijk te staan naar de dingen die in de verzen 7 tot en met 33 beschreven staan. De “dag” waarnaar in vers 34 wordt verwezen, is niets anders dan de dag van de wederkomst van Jezus. Bovendien waarschuwt Jezus, dat de dag van Zijn wederkomst zal komen als een valstrik (plotseling en onverwacht) voor hen die niet opletten. Hij gaat dan over tot het bevel om uit te kijken (agrupneo) naar Zijn wederkomst en te bidden om succesvol te zijn in het vermijden van de omwentelingen en rampen die vlak voor Zijn wederkomst voorspeld zijn.

Zoals in deel één werd besproken, werd aan het volk, dat getuige was van de opname van de Messias in de hemel, voorspeld, dat Hij zou terugkeren (Hand. 1:11). Ook Jezus heeft Zijn wederkomst geprofeteerd en Hij gebiedt degenen die beweren deel aan Hem te hebben, naar die dag uit te zien. Laten we nu eens nagaan wat de verwachte reactie op dat bevel is voor een volgeling van Jezus en wat het effect is op het dagelijks leven van een gelovige.

De verwachte reactie van een volgeling van Jezus bij het begrijpen van Zijn wederkomst en Zijn geboden om waakzaam te zijn, zou zijn om dat bevel te gehoorzamen en om dit te doen met een doelbewuste ijver. Paulus verwachtte van christenen: “terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht” (1 Kor. 1:7). In de KJV2 staat niet “reikhalzend verwachten,” maar het woord “wachten op”, dat is apekdechomai, dat Thayer’s Griekse Lexicon definieert als “ijverig en geduldig wachten op.” Met ijver wordt bedoeld het aan de dag leggen van grote zorgvuldigheid en grondigheid. In Filippi 3 vers 20 geeft de KJV apekdechomai weer als: “wij zoeken” (“we look for”); de NKJV3 echter vertaalt het als “wij zien reikhalzend uit naar” (“we eargerly wait for”). Apekdechomai komt weer voor in Hebreeën 9 vers 28, dat vertaald is met “door hen die Hem verwachten” (unto them that look) in de KJV, maar “tot hen die reikhalzend uitzien” (to those who eagerly wait for) in de NKJV.

Naast het reikhalzend en waakzaam wachten op de wederkomst van Jezus, wordt in verschillende passages de verwachte wederkomst van Jezus gebruikt als een oproep tot individuele heiligheid en volharding. “Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is” (Kol. 3:4-5). Verdere voorbeelden van aansporing om een heilig leven te leiden, waarbij de wederkomst van Jezus de belangrijkste gebeurtenis in de passage is, kunnen worden gezien in het volgende: 1 Thessalonicenzen 3 vers 12-13; 1 Timotheüs 6 vers 13-16, Titus 2 vers 11-14, en 1 Petrus 1 vers 13-16. Wat volharding betreft, zegt Jakobus 5 vers 7-9 ons dat “de komst” (parousia) van de Heer de gebeurtenis is, waarop we ons moeten richten als motivatie om “geduldig te zijn.” “Geduldig zijn” is makrothymeo, wat betekent “lang van geest zijn, de moed niet verliezen, geduldig en dapper volharden in het doorstaan van tegenslagen of moeilijkheden.”

Interessant is, dat in de brieven van het Nieuwe Testament regelmatig wordt verwezen naar de wederkomst van Jezus. Het was de gebeurtenis waarnaar werd uitgekeken als het hoogtepunt van het werk van de Messias, waar Hij op aarde zal regeren, en degenen die reikhalzend op Zijn wederkomst wachten, volledig zal bevrijden van de gevolgen van de zonde. Jezus gebood Zijn volgelingen om wakker te blijven, waakzaam te zijn, en gericht zijn op Zijn wederkomst. Is de wederkomst van Jezus iets, waar jij de laatste week, de laatste maand, of het laatste jaar zelfs maar vluchtig aan hebt gedacht? Misschien bent je onbedoeld afgedwaald naar het gevoel dat verwoord wordt in 2 Petrus 3 vers 4: “Waar is de belofte van Zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zó [als] van [het] begin van [de] schepping.”

Degene die ons kocht met Zijn eigen bloed beveelt ons om te waken! Hij heeft ook duidelijke aanwijzingen gegeven over wat er vlak voor Zijn wederkomst zal gebeuren. In het volgende deel zullen we de profetieën van Jezus over Zijn wederkomst onderzoeken. Maranatha!

 

NOTEN:
1. HSV (Herziene Staten Vertaling) is een Nederlandse vertaling.
2. De KJV (King James Version) is een Engelse vertaling.
3. De NKJV (New King James Version) is ook een Engelse vertaling.

 

Troy Moore – 23/06/2020; © thechristianexplorer.org

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW