3 jaar geleden

Lydia, de purperverkoopster

Open oren, open mond, open hart en open huis

 

Toen Paulus en zijn metgezellen voor het eerst voet op Europese bodem zetten, ontmoetten ze Lydia, een purperverkoopster in Filippi. Ze bevond zich buiten de stad bij de rivier met andere vrouwen op een plaats, waar het gebruikelijk was om te bidden. We lezen dan in Handelingen 16 vers 14-15: “En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van [de] stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe; en de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. Toen zij nu was gedoopt en haar huis, verzocht zij ons aldus: Als u van oordeel bent dat ik de Heer trouw ben, komt dan in mijn huis en blijft er. En zij drong er bij ons op aan.”

Lydia doet haar oren open

Lydia was een gelovige vrouw. Ze aanbad God. Hoewel ze niet tot het volk van Israël behoorde, geloofde ze echter in de God van Israël. Ze kende echter nog geen redding in Christus. Als Paulus tot haar spreekt, luistert ze. Het was meer dan alleen akoestisch toehoren. Het was gewillig luisteren. Luisteren wij ook zo als Gods woord gesproken wordt? HIJ spreekt immers, het is geen mensenwoord.

Paulus doet zijn mond open

Paulus was op de weg die God hem had laten zien en laat zich ook ook in zijn dienst door God leiden. Hij spreekt niet uit eigen kracht of wijsheid, maar hij geeft de gedachten van God door. Petrus zegt in 1 Petrus 4 vers 11: “Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God.” Dat is zowel verantwoordelijkheid als voorrecht. Niet wij hebben immers iets te zeggen, maar de Heer. Maar Hij wil ons gebruiken.

God opent haar hart

God sluit aan bij de bereidwilligheid van Lydia. Hij opent haar hart zodat zij ‘acht gaf’. God werkt aan de harten door Zijn Geest, het Woord moet immers niet alleen in het hoofd blijven. Als God ons iets meedeelt, wil Hij niet eerst onze kennis vergroten. Hij wil iets bewerken in ons leven. Zijn Woord is gegeven tot lering, overtuiging, terechtwijzing, onderwijzing, tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Hoe genadig is God voor ons. Hij opent ons hart wanneer we bereid zijn, opdat Zijn Woord in ons bewerken kan, waarvoor Hij het gezonden heeft.

Lydia opent haar huis

Nadat ze zich heeft laten dopen, stelt ze haar huis open voor de dienstknechten van de Heer. Ze beoefent gastvrijheid. Ze werd daartoe gedreven door haar liefde voor de Heer en haar medegelovigen. Ze kan genieten van de gemeenschap van de kinderen van God. Maar bovenal is ze bereid daarvoor actief iets te doen. Wat een prachtige dienstbetoon vinden we in deze vrouw.

Treft de Heer zo’n gewillige en gelovige houding bij ons ook aan? Dan opent hij ook vandaag nog de sluizen van zegeningen. Hij is een genadige en gevende God.

 

Dirk Mütze; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 14.10.2020

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW