2 jaar geleden

Lukas 8 vers 24-25

“… Hij echter stond op en bestrafte de wind en de golfslag van het water, en zij hielden op en er ontstond een stilte. Hij nu zei tot hen: Waar is uw geloof? Zij echter vreesden en verwonderden zich en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat Hij zelfs de winden en het water gebiedt en zij Hem gehoorzamen.”

De discipelen hadden de Heer wakker geschud met hun angstige uitroep: “Meester, Meester, wij vergaan!” Zouden zij werkelijk vergaan, terwijl de Zoon van God Zelf bij hen in het schip was?

Als Hij aan boord is, en wij een levende relatie met Hem hebben, kunnen wij onmogelijk verloren gaan of omkomen. Door de Heilige Geest is Christus vandaag niet minder bij ons aanwezig dan Hij destijds bij de discipelen was.

Gezaghebbend gebood de Heer de wind en de golven. Dat toonde aan dat Hij niet alleen de Meester van de discipelen was, maar ook de Meester van de natuur, de Schepper. Eén woord van Hem en het is gedaan. De dreiging van zinken was geweken; alles werd volkomen rustig.

“Waar is uw geloof?” vroeg de Heer aan Zijn discipelen. Indien de discipelen de grootheid en de macht van hun Meester hadden ingezien, zou hun geloof gesterkt zijn, hun vrees weggenomen. Zij hadden voldoende geloof om zich tot Hem te wenden; toch waren zij wanhopig. Nu de Heer dit opmerkelijke wonder had verricht, waren zij met stomheid geslagen, zo onverwacht was de absolute kalmte.

“Wie is toch Deze?” Een uitroep van verademing en verbazing, maar tegelijk een vraag en een bekentenis dat zij de Zoon van God nauwelijks kenden.

Jezus, de Heer, is groter dan alles wat ons kan verschrikken of benauwen. De beste manier om ons geloof te versterken is Christus beter te leren kennen.

Slot.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW