9 jaar geleden

Lukas 19 vers 2, 3 en 5

“Zacheüs … trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was” (Luk. 19:2-3).

Zacheüs de zoeker

Jezus Christus kwam naar Jericho. Daar woonde de rijke belastinginner Zacheüs, wiens rijkdom echter hem geen aanzien bracht. Belastinginners dienden de Romeinse bezettingsmacht en waren er bekend om dat zij vaak hun medeburgers bedrogen. Ze werden dan ook gerekend tot de meest verachte mensen. Dus Zacheüs kon niet werkelijk gelukkig zijn geweest ondanks zijn rijkdom. Maar wat hem het meest drukte was niet de minachting van andere mensen maar de wanorde in zijn eigen leven, zijn schuld voor God.

Nu was Jezus in de stad. Zacheüs moet van Hem gehoord hebben; Zijn wonderen waren het gesprek van de dag. Maar die waren niet wat hij zien wilde. Zijn interesse ging dieper. Hij wilde weten Wie Jezus was. Jezus predikte de vergeving van zonden en ging niet aan tollenaars en zondaars voorbij, zoals de Farizeeërs dat deden. Was Hij werkelijk de in het Oude Testament beloofde Verlosser? Was er hoop voor mensen zoals hij? Kon zijn door de zonde misleide leven in orde worden gemaakt?

Zacheüs had zekerheid nodig. Maar dat zou niet eenvoudig zijn want een grote menigte omringde de Heer. Dus liep Zacheüs vooruit en klom in een wilde vijgenboom, van waaruit hij Jezus duidelijk zien kon en horen kon wat Hij zei. Het loof van de boom zou hem verbergen en ervoor zorgen dat hij te veel aandacht kreeg.

Zacheüs was een man die vergeving en vrede zocht. Was er hoop voor hem? Zou Jezus hem helpen? Was Hij bereid om iets met hem te maken te willen hebben?

Zacheüs – de gezochte

“En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zei tot Hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven” (Luk. 10:5).

Als iemand oprecht de Heer Jezus Christus begint te zoeken, zal het spoedig duidelijk worden dat hij iemand is die al lang gezocht wordt. Zacheüs wilde Jezus zien; en de Redder zocht hem.

De ogen van de Heer zagen hem in zijn uitkijkpost in de boom. Ze hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar toch noemde de Zoon van God hem bij zijn naam.

Jezus wist wie Zacheüs was en wat voor een soort man hij was. Nu leerde Zacheüs wie Jezus is: Hij is de Heer die de publieke opinie in Zijn vergevende genade negeert; Hij wenste de gast te zijn van de belastinginner. Zo zegt Hij hem liefdevol om met spoed uit de boom te komen. Zich realiserende dat Jezus van Nazareth de verwachte Verlosser moest zijn, verwelkomde Zacheüs dadelijk de Heer beide in zijn huis en in zijn hart. De zelfingenomen menigte mopperde om de getoonde aandacht aan degene, die zij afgekeurd hadden. Maar Jezus was speciaal gekomen voor het verlorene. Liefdevol zei Hij tegen Zacheüs: “Vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen … . Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden” (Luk. 19:9,10).

Wanneer Zacheüs zichzelf niet als “verloren” beschouwd had, of wanneer hij geen gehoor gegeven had aan de opdracht om uit de boom te komen en de Heer te ontvangen, zou hij die unieke kans om de Verlosser te vinden gemist hebben.

Echter hij ontving de Heer met grote blijdschap. De gebroken relatie met God was hersteld. En met Jezus kwam er vrede in zijn huis en … in zijn hart.

Hebt u, heb jij Hem ook gezocht? Hebt u, heb jij Hem ook al binnengelaten?

© The Good seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW