15 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (7)

Les 7

“Zo heeft dan God ook aan de volken de bekering ten leven gegeven” (Handelingen 11:18)

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

Beste cursist(e),

We vervolgen onze Bijbelcursus over het boek Handelingen bij hoofdstuk 9:32. Vanaf hier, en vervolgens in de hoofdstukken 10, 11 en 12, lezen we hoe de apostel Petrus door God wordt gebruikt om te getuigen van zijn Heere. Ook hij spreekt ‘Levenswoorden’, en wel op een heel bijzondere wijze. In de hoofdstukken 10 en 11 gebruikt hij de sleutel van het koninkrijk der hemelen, om de heidenen toe te laten (Mattheüs 16:19).
Om de geweldige betekenis van Handelingen 10 en 11 goed te begrijpen moeten we eerst duizenden jaren terug in de tijd: In Genesis 11 lezen we, dat kort na het oordeel van de zondvloed, de mens opnieuw tegen God in opstand kwam. Hij wilde een toren tot in de hemel bouwen. God moest ingrijpen.

Vraag 1.
Hoe deed Hij dat?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2.
Geeft Gods Woord in Genesis 11: 19 en in Romeinen 1:18-23 enige aanwijzing, waaruit zou blijken dat de heidense volken tenminste iets van de ware Godsdienst bewaarden? (ja/nee antwoord)

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 3.
Wat lezen we van Abraham’s afkomst en verleden in Deuteronomium 26:5 en in Jozua 24:2-3?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vanaf Genesis 12 lezen we dat God Zélf een nieuw begin maakt, met Abraham. God verkiest Zich een volk uit alle volken. Niet omdat zij beter zijn, maar omdat Hij dat beslist.

Vraag 4.
Wat lezen we hierover in Deuteronomium 7:6-8a?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dit alles zal velen van de cursisten niet onbekend zijn, maar … !

Vraag 5.
Lees Efeze 2:12. Wat betekende de uitverkiezing van Israël voor ons?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 6.

Hoe herkennen we dit in de geschiedenis in Mattheüs 15:21-28?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Een ernstige zaak! Wij zijn misschien gewend aan de boodschap van het evangelie, maar van nature hadden we er geen enkel recht of hoop op; hadden we er part noch deel aan! Wat moest er van ons worden?!

Laat dit goed tot u doordringen. De geschiedenis van Petrus en Comelius krijgt dan zijn volle betekenis voor u.

 

Lees Handelingen 10:1-8. Cornelius bidt en vast.
Vraag 7.
Na wat we in de vragen 1 t/m 6 hebben gezien, wat had Comelius, met al zijn bidden en vasten, eigenlijk te verwachten?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Lees Handelingen 10:9-28. Petrus ontvangt een heel bijzondere aanwijzing. Dat was kennelijk nodig, want wat hij moet gaan doen, gaat tegen alles in wat hij tot dan toe heeft geleerd en gelooft.

Vraag 8.
Wat leert God aan Petrus in het “gezicht” van het laken vol dieren?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

We moeten goed begrijpen dat God Zelf hier een omkeer invoert. Het verschil tussen jood en heiden, dat duizenden jaren heeft bestaan, wordt opgeheven. Dit is een kruispunt in de geschiedenis van de mensheid! God is de Enige die dit mocht doen. Petrus komt diep onder de indruk van Gods gezag, anders had hij nooit naar Cornelius durven gaan met de blijde boodschap.

Lees Handelingen 10:34-43. We hebben hier een prachtige, korte, begrijpelijke, krachtige evangelieverkondiging. Eerst spreekt hij in de verzen 34-38a over het Goddelijke gezag van het evangelie.

Vraag 9.
Kunt u uit deze verzen ten minste drie voorbeelden noemen van Gods gezag (bijvoorbeeld: wat Hij vindt, zegt, doet)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

O, wat is het belangrijk dat wij inzien dat het evangelie een boodschap rechtstreeks van God is. Hij zegt dat het zo is. Daarom mogen wij geloven en vrede vinden voor ons hart

Daarna spreekt Petrus in de verzen 38b-40 over de Heer Jezus.
Vraag 10.
Kunt u uit deze verzen ten minste vier dingen noemen die over Hem worden verteld?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat zou anders het fundament van het evangelie kunnen zijn dan de Persoon van de Heer Jezus Christus Zoon van God, Verlosser, en Zijn werk op het kruis van Golgotha.

“Hij in Wie God Zelf kan rusten,
is het rustpunt ook voor mij”.

Daarna spreekt Petrus er in de verzen 41-43 over, dat hij (en wij) als getuigen en boodschappers worden aangewezen, om Gods aanbod van bekering en vergeving, uit te dragen in deze wereld. Dit eindigt in een juichkreet, vers 43.

Vraag 11.
Hoe luidt Gods evangelie, volgens dit vers?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Overigens spreekt Petrus hier tot mensen die al in hun geweten zijn geraakt. Zij buigen al voor God als Rechter, en wachten op vergeving. Meestal moeten wij in de evangelie-verkondiging eerst spreken over zonde, oordeel, berouw en bekering, en pas daarna over geloof en vergeving).

In Handelingen 11 legt Petrus getuigenis af tegenover de Joodse gelovigen en voorgangers te Jeruzalem. Wij behoren begrip voor hun vragen te hebben. Juist voor hen immers was de geschiedenis een ongehoorde gebeurtenis.

Vraag 12.
Wat wordt door Petrus als onweerlegbaar bewijs van Gods wil genoemd in Handelingen 11:15?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tenslotte lezen we in Handelingen 11:18 over het heerlijke slot van deze gebeurtenis.

Vraag 13.
Wat is de geweldige vaststelling van de gemeente te Jeruzalem?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

En dat, geliefde cursist(e), is de genade en zegen van God, waaronder ook wij mogen leven!

Dit is dan weer les 7 van deze cursus. Houdt vol en tot de volgende keer D.V.!

Er staan echter nog meer cursussen in Frisse Wateren. Van harte welkom om deze te volgen en daardoor uw geloof “op te frissen”.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW