13 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (4)

Les 4

 

“… hij hield zijn ogen op de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus staande aan Gods rechterhand” (Handelingen 7:55).

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

Beste cursist,

In Handelingen 6 wordt ons een nieuwe prediker voorgesteld: Stefanus. Zijn naam betekent “Krans” of “Kroon”. “Wees trouw tot de dood, en ik zal u de kroon des levens geven” (Openbaring 2:10). Deze beloning zal zeker aan Stefanus worden gegeven! In Handelingen 7 mag Stefanus, geleid door de Heilige Geest, levenswoorden spreken. Hij spreekt over Gods genadige hand in de geschiedenis van Israël. Hij moet er ook over spreken dat Israël keer op keer de door God gezonden dienstknechten verwierp, en Gods wet brak. In zijn prediking kent hij geen diplomatie. Hij hamert op het geweten, en toont aan dat Israël zodoende de Rechtvaardige, Christus zelf, verwierp. Hij vreest de dood niet. Uiteindelijk mag hij in zijn martelaarsdood op de Heere Jezus wijzen, en mag hij in zijn sterven zelfs op Hem lijken.

Lees Handelingen 6
Vraag 1a: Welke drie kwaliteiten van de zeven diakenen (vers 5) worden genoemd, en welke vierde kwaliteit wordt ook nog van Stefanus genoemd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1b: Welke vier verwijten worden over Stefanus uitgesproken (“tegen …”)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: “Als iemand als Christen lijdt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam” (1 Petrus 4:16)

 

Lees Handelingen 7:18
Vraag 2: In deze verzen lezen we van de hand van God in Abraham’s leven. Kunt u ten minste vier van deze handelingen van God noemen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Lees Handelingen 7:9-16 en Genesis 45:7-8
Vraag 3: In welk opzicht(en) lijkt Jozef in de hier vermelde gebeurtenissen op de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Op Golgotha toonde de mens zijn grootste haat, God bewees juist hier Zijn grootste genade. De mens verwierp Christus, maar God gaf Zijn Zoon, opdat wij niet verloren zouden gaan.

 

Lees Handelingen 7:17-36
Vraag 4: In welk opzicht(en) lijkt Mozes in de hier vermelde gebeurtenissen op de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: “U zult hem de naam Jezus geven; want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden”. Wij ontvingen vergeving én verlossing van zonden. “Nu van de zonden vrijgemaakt, slaven van God” (Romeinen 6:22)

 

Lees Handelingen 7:37-40
Vraag 5: Hier komen we Mozes in een andere functie (taak) en waardigheid tegen, dan in de verzen 7:17-36. Een waardigheid waarin hij ook weer op de Heer Jezus lijkt. Welk woord beschrijft die functie, en welk vers beschrijft letterlijk wat die functie (taak) inhoudt?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: “Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. Als iemand dient, laat het zijn als uit kracht die God verleent” (1 Petrus 4:11). Dit geldt voor onze dienst voor God, en dus ook voor ons getuigenis in de wereld!

 

Lees Handelingen 7:40-43 en Exodus 19:1-8 en Exodus 20:18-24 en Exodus 24:3 en Exodus 32:1

Vraag 6: Hoe vaak had het volk al beloofd de wet te houden voordat zij het gouden kalf maakten? Hoe konden ze weten dat deze afgoderij streng verboden was?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Bewaar mij, o God, voor elke afgoderij. De afgoderij van de wereld, van sportverslaving, drankzucht, of wat dan ook. Ook in mijzelf, zoals geldzucht en egoïsme. Geef mij genade mijn hart voor U alleen te openen.

 

Lees Handelingen 7:44-45 en Romeinen 3:25 (“Grieks genadetroon” = “Hebreeuws verzoendeksel”)
Vraag 7a: Stefanus herinnert hier aan de tabernakel en de tabernakeldienst. Waar is de ark een (voor)beeld van?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 7b: Weet u nog meer onderdelen van de tabernakel die ergens een (voor)beeld van zijn?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De Hebreeënbrief leert ons waar tabernakel en priester en offerdienst (voor)beelden van zijn. Misschien is dit nog nieuw voor u. Ga dan ook op zoek in de Bijbel, de schatkamer vol lessen over de Heere Jezus.

 

Lees Handelingen 7:46-50 en 2 Kronieken 6:18. Stefanus herinnert aan de tempeldienst.
Vraag 8a: Waar is een plaats waar God wil wonen volgens Jesaja 57:15 en Jesaja 66:1-2.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 8b: Wie mocht zich met recht een woonplaats van God noemen volgens Kolosse 1:19, Mattheüs 12:6 en Johannes 2:19-21?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Bedenk bij wat u doet dat ook uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is! (1 Kor 6.,19)

 

Lees Handelingen 7:51-54
Vraag 9: Wat is de kern van Stefanus’ betoog, of anders gezegd: wat is de slotconclusie die hij moet trekken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Wat zult u doen met Jezus … Uw keus zal beslissen, wat Hij zal doen met u (zie maar eens naar lied 787 uit de zangbundel van Johannes de Heer).

 

Lees Handelingen 7:55-60
Vraag 10: Hoe mag Stefanus op zijn Heere wijzen, en waarin mag hij op zijn Heer gelijken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: “Wees trouw”. Tot de dood? Zover hoeft het voor ons wellicht niet te gaan. Hoewel? In onze dagen van toenemende haat tegen de Christenen … Maar trouw in het “geringe” is altijd van toepassing!

 

Vond je het moeilijk? Wel, een reden te meer om vol te houden. Het is ook niet nodig om alle dingen direct te begrijpen. Het graven naar de schatten in het Woord van God kost moeite maar u zult ongetwijfeld ervaren dat de Heer dat ook rijkelijk zegent. Moge het gebed in Psalm 119:133a steeds in jouw en mijn hart zijn: “Maak mijn voetstappen vast in uw Woord …”

Ook deze les hopen we weer te vervolgen. Doe je weer mee? Zo de Heer wil dan tot de volgende keer!

 

* * *

 

Wilt u ook meedoen met deze cursus? Vul dan de AANMELDINGSBON onderaan les 1 in! Mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW