12 maanden geleden

Kopen en (ver)lossen

Bijbelverzen: 2 Petrus 2 vers 1; Ruth 4

Is er in de Schrift een duidelijk onderscheid tussen verlossing en kopen?

Ja, de Schrift spreekt over hen die zo ver gaan dat zij “de Heer, die hen gekocht heeft, verloochenen en een snel verderf over zich afroepen” (2 Petr. 2:1). Zij zijn “gekocht” omdat de Heer Jezus door Zijn dood en opstanding universele rechten heeft verkregen en Heer van allen is. Ze werden echter niet verlost. Niemand kan verlost zijn zonder gekocht te zijn, maar velen kunnen gekocht zijn maar niet verlost.

Ruth 4 illustreert dit punt. Toen Boaz de bloedverwant, die dichterbij was dan hijzelf, uitdaagde over het lossen van het erfdeel van Elimelech, deed de man eerst alsof hij wilde onderhandelen. Wat hem bezighield was alleen de kwestie van het kopen, en het was misschien een winstgevende zaak. Toen Boaz hem eraan herinnerde, dat lossen verder ging dan alleen maar kopen, omdat het inhield dat hij alle rechten en verantwoordelijkheden van het landhuis overnam, dat hij oprichtte wat gevallen was en dat hij een persoonlijke relatie aanging met Ruth en via haar met Naomi, weigerde hij. Dit maakt het verschil heel duidelijk.

 

F. B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 03.09.2008.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW