3 maanden geleden

Kolosse 3 vers 15-17

21 november 2023

“En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw harten heersen; en weest dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen [en] in <de> genade1 zingt in uw harten voor God. En al wat u doet, in woord of werk, [doet] alles in [de] naam van [de] Heer Jezus, terwijl u God [de] Vader door Hem dankt.”

Paulus heeft de gelovigen in Kolosse vermaand om de daden van het vlees te doden. “Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar [het] beeld van Hem die Hem geschapen heeft” (Kol. 3:8-10).

Aangezien dit voor elke gelovige geldt, worden we er vervolgens aan herinnerd: “Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de één heeft tegen de ander een verwijt heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is [de] band van de volmaaktheid is” (Kol. 3:12-14).

In onze verzen van vandaag daagt Paulus ons uit om de vrede van God over onze harten te laten heersen. Het woord “heersen” betekent eigenlijk scheidsrechteren, arbitreren of controleren. Sommigen vertalen dit als de vrede van Christus. Darby vertaalt dit als volgt: “Laat de vrede van Christus in uw harten heersen.” Dit herinnert ons eraan, dat we de situatie niet moeten laten beheersen door onze ervaringen of gevoelens.

Paulus zegt verder: “En weest dankbaar.” Het is moeilijk om dankbaar te zijn als de vrede van Christus niet in ons hart heerst. Paulus heeft het zes keer over danken (dankbaarheid, dankzegging) gehad in de brief (1:3,12; 2:7; 3:15,17; 4:2). Dit boek heeft maar vier hoofdstukken, en Paulus heeft het in elk hoofdstuk over dankbaar zijn. Hij gaf het voorbeeld door voor hen te danken en daarna de Vader voor wat Hij door Christus had bereikt. Daarna herinnert hij ons eraan, dat we overvloedig (overlopend) moeten zijn met dankzegging en dit aan de Vader. Tenslotte zegt hij ons: “Volhardt in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging.” We leren van deze zes plaatsen dat dankzegging elke gelovige moet kenmerken als we Christus aantrekken!

 

NOOT:
1. Dit is in het bewustzijn van genade.

 

© Anchors for life

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW