11 jaar geleden

Kinderen sterven …

Kinderen sterven – tot nu toe. Steeds weer worden de ouders getroffen door de dood van een van hun kleinen. Hoe goed om te weten waar ze zijn. En om troost te vinden in God zelf.

“Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat” (evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 18 vers 14).

De dood van een kind is een traumatisch, levens-veranderend keerpunt in het leven van ouders, grootouders, broers en zussen en zij die dicht bij hen staan. Soms maken we onszelf verwijten door ons af te vragen wat we anders hadden moeten doen. Of we geven iemand anders de schuld – zoals onze partner, onze dokter, etc. Of we geven God de schuld door te vragen hoe een goede en liefdevolle God zo hard kan zijn.

Wij zullen ons met zulke gedachten bezighouden, tot we echt weten en werkelijk geloven dat God iedere gebeurtenis in Zijn hand heeft, en dat Hij de liefdevolle, rechtvaardige en goede God is. Als we dat niet begrijpen, zullen we het onderwerp van onze eigen verbeelding en gemoedsstemming blijven. Of, erger nog, de duivel zal ons beroven van de zegeningen die God ons heeft gegeven doordat hij ons leugens en halve waarheden influistert over God. Deze houden in, dat God helemaal niet compleet en niet altijd zo goed is als het woord van God ons zegt (evangelie van Markus, hoofdstuk 10 vers 18). Daarbij weten we: de liefde van God is ten opzichte van ons geopenbaard, doordat God Zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem (1 Johannes, hoofdstuk 4 vers 9).

Kleine kinderen die noch goed noch kwaad kennen (Deuteronomium, hoofdstuk 1 vers 39), sterven daadwerkelijk. “Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met een zelfde overtreding als Adam” (Romeinen, hoofdstuk 5 vers 14). Maar kleine kinderen zijn veilig zolang ze niet op een leeftijd komen, waarin ze een bewuste beslissing kunnen nemen om de Heer Jezus als Heer en Verlosser aan te nemen.

Geen rechtvaardig systeem veroordeelt hen die te jong zijn of niet in staat zijn om goed te begrijpen. De Heer Jezus spreekt over de kinderen en verzekert ons: “Van zulke mensen is het koninkrijk van God” (evangelie van Markus, hoofdstuk 10 vers 14). Het is niet de wil van God, dat een van deze kleinen verloren gaan (Mattheüs, hoofdstuk 18 vers 14). Tot op heden is het Koninkrijk van God “gevuld” met kinderen, en wel door de wreedheden van de mensen, zoals abortus, oorlog en hongersnood.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW