8 jaar geleden

Kinderen … en ouders: God is de Schepper …

Om iets te begrijpen van de oorsprong van het heelal is het raadzaam, ja, noodzakelijk om te luisteren wat God Zelf, de Schepper van alle dingen, daarover te zeggen heeft. Daarom een Woord van Hemzelf:

“[Het] geloof nu is [de] zekerheid1 van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men ziet. Want in dit [geloof] hebben de ouden getuigenis verkregen. Door [het] geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods Woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is” (Hebr. 11:1-2).
Deze inleiding kan ons helpen iets te begrijpen van wat God geschapen heeft en onze bewondering voor de grote Schepper van het heelal vergroten. Dan zal ons besef, dat deze Schepper omgezien heeft naar deze wereld – het systeem ‘zonder God’, waartoe u en ik behoorden, ons brengen tot ware aanbidding, tenminste als we ons in geloof tot Hem bekeerd hebben. Dan zal onze kritiek op Hem, die uiteindelijk voortkomt uit ongeloof, ophouden, en onze zogenaamde menselijke wijsheid zal verbleken en verstommen. We zullen dan meer gaan beseffen hoe klein en nietig we zijn in vergelijking met deze almachtige Schepper die nu door Zijn genade onze God en Vader is geworden door de Heer Jezus Christus. {FW}

Inleiding voor een bijbelcursus over de schepping

In deze bijbelstudie zullen we aan de hand van Genesis 1 leren, wat de Bijbel leert over de oorsprong van het heelal. Omdat in onze cultuur aan de Bijbel over dit onderwerp geen gezag meer wordt gegeven, moeten we ons steeds weer in herinnering roepen dat “God de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is” (zie Hand. 17:24). Maar omdat het een heet hangijzer is – helaas ook onder christenen – zouden we graag een aantal inleidende opmerkingen maken.

Als trouwe christenen weten we dat God Zich op verschillende manieren heeft geopenbaard. Zo heeft Hij Zich enerzijds door het “geschreven woord” (2 Tim 3:16; zie bijbelcursus “De Bijbel”) en aan de andere kant ook door de schepping (Rom. 1:20; Ps. 19:2) geopenbaard. Beide “Boeken” – zowel het “Boek der Boeken” en het “Boek van de Schepping” – spreken over de realiteit, dat wil zeggen zij openbaren de waarheid. De twee openbaringen zijn niet strijdig met elkaar en weerspreken elkaar ook niet. God is immers de oorsprong van beide! Het is belangrijk op te merken dat de Bijbel natuurlijk geen wetenschappelijke taal gebruikt. Echter, haar verklaringen zijn ook absoluut betrouwbaar wanneer zij over de natuur handelen.

In de geschiedenis van de christelijke kerk zijn toch nog altijd conflicten tussen deze twee gebieden. Als gevolg daarvan begon men ofwel de verklaringen van de Bijbel aan te passen aan de huidige stand van de wetenschap, of men negeerde de bevindingen van de natuurwetenschappen en zag daarbij over het hoofd, dat God de mensen de opdracht heeft gegeven de schepping te doorvorsen (Ps. 111:2). Beide fouten moeten we vermijden.

In wezen zijn er tegenwoordig onder gelovige Christenen vier verschillende inzichten van hoe de twee gebieden met elkaar corresponderen:

 1. De aarde is slechts een paar duizend jaar oud. Hier worden de scheppingsdagen uit Genesis als letterlijke dagen van 24 uur geïnterpreteerd. Deze visie staat in schril contrast met de verklaringen van de niet-christelijke wetenschap. Bekende vertegenwoordigers van deze visie zijn de “Studiengemeinschaft Wort und Wissen” (http://www.wort-und-wissen.de) en het “Institute for Creation Research” (http://www.icr.org/article/german-creationist-movement/).
 2. De aard is al  zeer oud. Hier worden de scheppingsdagen uit Genesis 1 hetzij als periodes of als dagen geïnterpreteerd, waartussen onbepaalde periodes liggen. Deze opvatting wordt bijvoorbeeld door de christelijke natuurwetenschappers John Lennox en Hugh Ross vertegenwoordigd. Ze zijn gebaseerd op meer recente gegevens uit de geologie en astronomie.
 3. Ook de derde opvatting gaat, net zoals de tweede, van een oude aarde uit, alleen hier wordt tussen een “eerste schepping” en een “vernieuwde schepping” onderscheiden. Aangenomen wordt, dat tussen Genesis 1 vers 1 en vers 2 een langere tijdsperiode is verstreken. Dit standpunt werd vooral door de Bijbelleraars en theologen uit de 19e / 20e eeuw vertegenwoordigd.
 4. God heeft bij de schepping de mechanismen van evolutie gebruikt. Deze visie wordt ’theïstische evolutie’ genoemd. De meest prominente vertegenwoordiger is de christen en gerenommeerde geneticus Francis Collins.

Vanwege de verschillende standpunten willen we drie punten benadrukken, die de Bijbel volgens ons duidelijk leert en waaraan we als christen moeten vasthouden2, ook wanneer we in details verschillend denken:

 1. God heeft de wereld door zijn Woord geschapen. Op drie ingrijpende plaatsen in Genesis 1 wordt met betrekking tot het scheppend handelen van God gezegd, dat “God schiep”:
  a. Vers 1: de materiële wereld;
  b. vers 21: bewuste / bezielde wezens;
  c. Vers 27: de mensen.
 2. Dit beschrijft een direct ingrijpen van God in de processen van de natuur en is in tegenspraak met een evolutionaire ontwikkeling van het leven van de lage vormen tot de mens (macro-evolutie), zoals het ook door aanhangers van theïstische evolutie gepresenteerd wordt.
 3. Adam en Eva zijn historische personen, waarbij Eva uit Adam  gemaakt werd. Dit wordt ook bevestigd door de apostel Paulus in het Nieuwe Testament (1 Kor. 11:12; 1 Tim. 2:13). Alle mensen stammen van een mens af (Hand. 17:26). Ook deze bijbelse positie is in tegenstelling tot de opvatting, dat de mens evolutionair uit een groep van primaten* voortgekomen is.
 4. God heeft de wereld “uit het niets” geschapen, waarbij God geen deel van Zijn schepping is, maar buiten haar eeuwig heeft bestaan. Dit feit is belangrijk om te benadrukken, omdat de Bijbel zich daarvan met alle Oosterse religies en geloofsopvattingen onderscheidt.

Met vele andere vragen3 moeten we terughoudend zijn, omdat elke menselijke kennis beperkt zal blijven. Om deze reden houdt deze cursus zich bezig met de uitleg van de bijbelse tekst, en gaat niet in op de natuurwetenschappelijke kwesties. Hiervoor verwijzen wij u naar de hierboven genoemde links. Onze wens is, dat door middel van deze bijbelcursus het bewustzijn voor de grootheid en de heerlijkheid van onze God en Schepper opnieuw levendig wordt.

Tot slot

Tot slot willen we nog een bijbelleraar4 citeren, die de belangrijkste punten van het scheppingsbericht uit Genesis 1 als volgt samenvat:

 1. Uit het niets. Dit betekent dat God – en alleen God – almachtig is: De geschapen wereld is afhankelijk van Hem, maar Hij is niet afhankelijk van haar. Toen Hij de wereld maakte, maakte Hij iets wat zich van Hem onderscheidt en dat minder is dan Hij.
 2. Door het woord van Zijn macht. Dit betekent dat God, indien iets op een bepaalde manier moet zijn, slechts één woord gesproken heeft en het dan precies zo was.
 3. In de periode van zes dagen. Dit betekent, dat Hij de werkzaamheden voor het ontwerpen van een wereld voor ons mensen over een periode uitgestrekt heeft. […]
 4. Alles was zeer goed. Zo was de schepping in het begin. […] Zonde en tekortkomingen zijn vreemde indringers in Gods goede schepping.
 5. Ze draagt Gods stempel. De hele schepping laat ieder van ons iets ervan zien, hoe God is; het helpt ons Hem te erkennen en te aanbidden.

Met andere woorden, het is Gods wereld van begin tot eind.

“U bent waard, onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen” (Openb. 4:11).

 

NOTEN:
1. Of ‘verwezenlijking’ (hetzelfde als ‘wezen’ in 1:3); ‘het vertrouwen’ (zo vertaald in 3:14).
2. Verg. o.a. F.A. Schaeffer: No final conflict, (The freedom and limitation in cosmogony as set by the bible).
3. Bijvoorbeeld, de duur van het scheppingshandelen van God, zoals beschreven wordt in Genesis 1; de ouderdom van de aarde; wanneer de val van Satan plaats vond en vele andere meer.
4. C.J. Collins, Science & Faith, bladz. 73.

 

* De primaten of opperdieren (Primates) vormen een orde van de zoogdieren, waartoe de halfapen, de apen en de mens worden gerekend. De wetenschappelijke naam “Primates” betekent “eersten”. (WikiPedia}

 

 

 

© Bibelkurs.com

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW