2 jaar geleden

Juist denken over God

Leestijd: 2 minutes

De wereld vertelt ons voortdurend hoe we moeten denken, zelfs wat we over God moeten denken! Maar Paulus spoort ons aan om ‘anders’ te denken over wie God is, en zegt: “Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:1-2). Ik zou graag drie redenen willen onderstrepen waarom wát wij van God denken en hóe wij over Hem denken zo belangrijk is in ons christelijk leven.

 

Juist denken over onze God is de wijze waarop we Hem laten zien, dat
we Hem liefhebben!

 

Kijk naar Mattheüs 22 vers 37, en merk op: “U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” Dit betekent dat ons verstand een juist inzicht moet hebben over wie God is en hoe God is. Dit juiste denken kan alleen voortkomen uit het Woord van God! We moeten dus mannen en vrouwen zijn die in dit boek komen en dit boek in ons láten komen! We zouden snel minder tijd voor Face Book en meer tijd voor Zijn BOEK hebben!

C.H. Spurgeon zei: <<Hij die over God nadenkt zal een grotere geest hebben dan de man die gewoon op deze smalle aardbol voortploetert.>> Hij vervolgde met te zeggen: <<De meest voortreffelijke studie om de ziel te verruimen is de wetenschap van Christus en van Hem die gekruisigd is en de kennis van de heerlijkheid van de Drie-eenheid!>>

 

Een juist denken over God helpt ons afgoderij te vermijden!

 

Let op de eerste twee geboden in Exodus 20 vers 1-5. Afgoderij begint in de gedachten, er is gezegd: “Afgoderij is het hebben van gedachten over God die Hem onwaardig zijn.” Wanneer wij in onze gedachten een beeld van God vormen, dat niet overeenstemt met wat de Bijbel over God zegt, dan is dat afgoderij! Romeinen 1 vers 21 herinnert ons eraan: “… omdat zij, hoewel zij God kenden, [Hem] als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.” God heeft Zichzelf aan ons geopenbaard in Zijn geschreven Woord en door het levende Woord, de Heer Jezus Christus (we zullen dit in onze laatste sessie nader bekijken).

 

Juist denken over God sterkt ons om te wandelen door geloof.

 

Wanneer wij Hebreeën 11 lezen, worden wij eraan herinnerd, dat diegenen daar in het zogenaamde hoofdstuk van de ‘helden van het geloof’, allen God kenden! Zij wandelden persoonlijk met God, zij hadden een intieme relatie met Hem. God had Zich persoonlijk aan hen geopenbaard en zij geloofden God, vertrouwden Hem en wandelden door geloof.

 

Tim Hadley Sr.; © www.anchorslife.org

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW