5 jaar geleden

Johannes 3 vers 3

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien”.

“Voorwaar  voorwaar”: de nieuwe geboorte

Nicodémus ging ’s nachts naar de Heer Jezus. Hij wilde niet dat zijn mede-Farizeeën hem zouden zien praten met de man uit Galiléa. En toch noemde hij Hem “Rabbi”, Hem eer betuigend als een leraar die van God kwam en zei dat God met Hem was. Dit was goed voor zover het ging, maar hij moest verder gaan en in Hem geloven als de eniggeboren Zoon van God.

Nicodémus moest beseffen dat het koninkrijk van God was gekomen en dat hij erbuiten stond. Wat onze natuurlijke geloofsbrieven ook zijn, ieder van ons heeft een nieuwe geboorte nodig om ook het koninkrijk te zien. Nicodémus zag de dingen in aardse, materiële, tijdelijke termen en kon dit niet begrijpen. Onze Heer na voor de tweede keer “Voorwaar voorwaar” te hebben gezegd, legt uit dat opnieuw geboren worden en het koninkrijk ingaan een morele reiniging vergt in de kracht van de Geest (vs. 5). We weten uit Efeze 5 vers 26 dat het water een beeld van Gods Woord is.

Dit zou voor Nicodémus niet zo vreemd zijn geweest, gezien oudtestamentische Bijbelteksten zoals Ezechiël 36 vers 24-26. Desondanks onderricht de Heer hem genadig en laat hem zien, dat zelfs de Joden opnieuw geboren moeten worden. Dank God, Nicodémus werd opnieuw geboren en geloofde in Hem, want we lezen later dat hij voor Hem probeerde op te komen onder de Farizeeën (Joh. 7:50-52), en zorgde voor Zijn lichaam in die donkere en sombere uren na Zijn dood (Joh. 19:39).

Petrus schrijft het volgende over ieder die in de Heer Jezus gelooft: “u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord” (1 Petr. 1:23; zie ook 1 Joh. 3:9). We hebben een nieuwe natuur die God in ons heeft ingeplant, wat karakteristiek zou moeten zijn voor degenen die Zijn geestelijke koninkrijk vormen. Maar Hij heeft Zijn aardse volk niet opgegeven. Er komt een dag dat zij ook een nieuwe geboorte zullen ervaren, en het koninkrijk zal de aarde vervullen (Zach. 13:1, Dan. 2:35).

NOOT:
1. Dit is op een nieuwe wijze en vanuit een heel nieuwe bron; in Luk. 1:3 vertaald met ‘van voren af aan’. Het Gr. woord betekent ook ‘van boven’; in vs. 31 is het zo vertaald.

 

Simon Attwood, © The Lord is near

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW