8 jaar geleden

Johannes 15 vers 15

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb gehoord, bekend gemaakt heb”.

Dit wordt gezegd tot blijdschap voor u die Zijn discipelen bent. Koester het in uw hart, en … voel de zegeningen, de wonderbare zegeningen, gemaakt voor de bewaarders van Gods gedachten: “Want ‘wie heeft [het] denken van [de] Heer gekend? …’ Maar wij hebben [het] denken van Christus”.1

Aangezien dit onze positie is2, zorg ervoor dat u uw genegenheden niet verspilt, opdat u uw vertrouwen niet te schande maakt. Als u zondigt in deze koude, harteloze wereld; als u luchtig omgaat met, of niet voortdurend van uw hoge voorrechten geniet, kan de Heer geen vertrouwen in u hebben. Als u uzelf vermaakt met de dingen om u heen, (maakt niet uit wat), dan zullen uw gedachten beïnvloed worden door deze wereld, en dat leidt tot het liefhebben van de wereld3; en dit is ondubbelzinnig in tegenspraak met de voorrechten van Christus. Christus gedachten staan niet open voor de wereld, maar staan alleen open voor de Zijnen. Hij openbaart hun deel aan hen, en Hij zendt de Heilige Geest in hun harten. Hij maakt hen duidelijk dat ze deel hebben aan de erfenis van zoonschap, laat hen hun gezinsbelang ervan zien, en ontvouwt de omstandigheden van Zijn gezin, en wijst hen op hun individueel belang ervan; Hij vertelt hen dat ze mede-erfgenamen zijn van Zijn erfenis, en een deel hebben en delen met Hemzelf4.

Als dit onze situatie is (en dat is zo als we in de Heer Jezus Christus geloven), moeten we dan niet ontzettend bezorgd zijn om iets in onze zielen toe te laten wat deze geweldige harmonie kan verstoren, en ons zo onbruikbaar maakt om met verrukking te genieten met de kinderlijke genegenheid van kinderen? Dit is iets waarvan de wereld niets weet, maar het is het voorrecht van de gelovige en de satan noch de wereld kan het van hem wegnemen!!*

NOTEN VERTALER:
1. Zie 1 Kor. 2:15.
2. Uiteraard is dit alleen de positie van de ‘gelovige’.
3. Vergelijk: Rom. 12:1-2; 1 Joh. 2:15-17.
4. Vergelijk Rom. 8:14-17.

 

J.N. Darby, © the Lord is near

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW