17 jaar geleden

Job 37:11-12

Waarom verduistert onze horizon zich zo vaak na gelukkige dagen? Waarom vermeerderen zich zulke moeilijkheden op onze weg? Waarom zijn er zoveel terneerdrukkende beproevingen? Hoeveel ‘waaroms’ zijn er toch in ons leven!

Job kon het “zweven van de wolk” aan zijn tot dan toe heldere hemel ook niet begrijpen. Hij Die aan wijsheid volkomen is, was bezig om hem te leren dat ook de stormen een deel van de grote dingen zijn die Hij doet. En welk een ‘late regen’ aan zegeningen voor deze patriarch aan het eind!

Op deze manier beantwoordt God al onze ‘waaroms’, als we maar geloven en volhouden. God vergist Zich nooit en zal mij duidelijk maken dat deze wolk – die mijn ziel heeft verduisterd of mijn familieleden heeft bedroefd – met water was gevuld dat verkwikking en vrucht voortbrengt. Het is soms nodig dat Hij streng handelt, maar wat weet ik van de bedoelingen van Zijn goedertierenheid met betrekking tot de mensen die Hij door bepaalde moeiten van het leven tot inkeer wil brengen?

Hij wil allen zegenen die op Hem vertrouwen. Als Hij hen beproeft, is het, “opdat Hij u ten laatste weldeed” (Deuteronomium 8:16). De apostel Paulus zegt: “Wij weten, dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede” (Romeinen 8:28). Hebben wij Hem zo lief dat wij dat te allen tijde voor ogen hebben, en kunnen wij Hem net als David noemen: “God, de Allerhoogste, Die het aan mij voleindigen zal” (Psalm 57:3)?

Uw doen is steeds gezegend,
al schijnt het soms ook hard;
Uw blik vol troost bejegent
wie neerbuigt onder smart.
Wel ons, wij zijn geborgen,
daar ons Uw trouw behoedt;
Ge ontneemt ons alle zorgen
Gij maakt het altijd goed.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW