14 jaar geleden

Jesaja 9:6

Bij de aankondiging van de geboorte van de Heiland door de profeet Jesaja kreeg de Heer Jezus een vijfvoudige Naam:

Wonderlijk: Zijn discipelen getuigden van deze Naam, toen zij zeiden: "Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!"Raad: Toen wij bij onze bekering tot Hem kwamen met de belijdenis van onze zonden, gaf Hij rust aan onze gewetens. Wanneer wij ons als verlosten voortdurend afhankelijk zijn van onze Raad (of: Raadsman), zullen wij in Zijn tegenwoordigheid vrede en rust voor onze harten vinden.Sterke God: Dat is de centrale heerlijkheid van deze vijfvoudige Naam. Hij is de Almachtige God. Wordt in deze uitdrukking niet de Godheid van de Heer Jezus zichtbaar? De mensen zagen deze almacht, toen Hij bijvoorbeeld de broden en vissen vermenigvuldigde, om een hongerige menigte van duizenden mensen te voeden.Vader der eeuwigheid: Deze Naam herinnert ons zowel aan Zijn eeuwig bestaan als ook aan Zijn Godheid, zoals Johannes 1:1-3 deze laat zien. Kolosse 1:17 zegt: "Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem".Vredevorst: Bij Zijn geboorte verkondigden de engelen: "Vrede op aarde" (Lukas 2:14). De apostel Petrus stelde Hem aan Cornelius en zijn vrienden voor als Degene door Wie vrede verkondigd wordt. En spoedig komt de dag waarop Hij als Vredevorst in gerechtigheid zal heersen over de hele aarde.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW