8 jaar geleden

Jesaja 51 vers 7b

“… wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen”.

Zij houden God niet voor ogen

Sprekend over vijanden die zijn leven zochten, gaf koning David tweemaal deze verklaring: “Zij houden God niet voor ogen” (Ps. 54:5; 86:14). Hij bedoelde: Zij trokken zich niets van de geboden van God aan en leefden daarom niet in overeenstemming daarmee.

In onze dagen zijn er veel mensen die elke gedachte aan God afwijzen en Hem uit hun gedachten en plannen bannen. Zij weigeren te erkennen dat er een God is Die hen kent: Hij ziet en hoort hen en neemt notitie van alles wat zij doen. Zij willen geen gezag boven hen, aan wie zij verantwoording schuldig zijn en op een dag rekenschap zullen moeten geven van hun leven.

Zulke mensen beelden zichzelf in dat zij vrij zijn; in feite zijn zij slaven van satan, die hen vrijheid voor ogen spiegelt. Door de wil van hun Schepper te ontwijken, worden ze meegesleept door zonde en eigen wil en lijden vaak pijnlijk aan de gevolgen gedurende hun leven.

Aan de lezers die de minachtende opmerkingen van zulke goddeloze mensen vrezen of de kwetsende antwoorden van hen die zichzelf als wijs beschouwen, kunnen we alleen zeggen: Zoek God oprecht en u zult Hem vinden. De natuur vraagt om onze bewondering van onze machtige en wijze Schepper-God. De Bijbel maakt Hem bekend als de Redder-God, die ernaar verlangt om ons vergeving en redding te schenken door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Neem Christus door geloof in je leven aan! Hij zal twijfel en elke vrees voor mensen verdrijven uit je hart en dit vervangen met Zijn vrede.

© The Good Sead

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW