2 jaar geleden

Jesaja 49 vers 14-15

“Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.”

De tijden waarin Jesaja leefde waren zeer moeilijk. Het volk Israël had zich afgekeerd van de levende God en diende afgoden, en Jesaja waarschuwt hen voor hun rebellie en goddeloosheid. Zij hadden God tot toorn verwekt. Daarom liet God, in Zijn regeringswegen, de Chaldeeën oprukken om het land binnen te vallen en vele gevangenen mee te voeren. Het volk had alle hoop op herstel opgegeven, en dacht dat God hen vergeten was, maar God vergeet Zijn volk niet. Telkens weer smeekt Hij hen om terug te keren. Jesaja zegt: “… Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jes. 55:7). God handelt niet met ons naar wat wij verdienen, maar in Zijn genade en barmhartigheid trekt Hij ons naar Zichzelf toe.

Simon Petrus is daar een goed voorbeeld van. Hij had de Heer met een eed verloochend (Matth. 26:69-75), en toen keerde Jezus zich om en keek Petrus aan. Dit moet Petrus’ hart verscheurd hebben, en hij ging naar buiten en weende bitter. Na de opstanding van de Heer had Hij een privé-ontmoeting met Petrus, dus nu was Petrus’ geweten gerustgesteld, maar zijn hart moest nog worden gewonnen en het vertrouwen hersteld. Dit herstel vond plaats aan de zee van Tibérias, toen de Heer in Zijn tedere liefde Petrus volledig herstelde in tegenwoordigheid van de andere discipelen, en Petrus de opdracht gaf de lammeren te weiden en de schapen te hoeden (zie Joh. 21:15-17).

Veel schapen zijn vandaag zwak en ziek. Zijn wij bereid om onopgemerkt te dienen en de schapen eenvoudig lief te hebben en te verzorgen, omdat zij toebehoren aan de Herder die Zijn leven voor hen gaf? Voeden wij ons zelf in de groene weiden en volgen wij de Goede Herder? De Heer Jezus heeft Zijn schapen lief – al Zijn schapen. Hij vergeet hen niet.

 

Jacob Redekop; © The Lord Is Near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW