6 jaar geleden

Jesaja 32 vers 17

Wie zal vrede brengen?

“De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid”.

Hoe vergeefs is het streven naar vrede door alle eeuwen heen geweest! Dit lijkt echter geen verandering teweeg te brengen in de houding van mensen en regeringen, want zij blijven zeggen: “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (Jer. 6:14). Na lange eeuwen van totale mislukking, zouden we denken dat ze zich zouden realiseren dat er iets radicaal fout moet zijn in hun methoden en dat ze een nieuwe manier zouden proberen.

De Heer verklaart een meest waardevolle remedie voor deze kwaal die de hele mensheid treft. Hier zijn de woorden uit Mattheüs 6 vers 33: “Zoekt echter eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden”. Vrede is geen ding, maar het is het effect van het hebben van een waar voorwerp voor ons hart. De woorden van de Heer komen volledig overeen met het oudtestamentische onderwijs. De dag komt dat de vrucht van gerechtigheid vrede zal zijn. In het komende duizendjarig vrederijk van de Heer Jezus, wanneer gerechtigheid voor eens en voor altijd wordt gevestigd, zal zijn vrucht vrede zijn.

Hoewel vrede vandaag de dag vreemd is, is de gelovige in de Heer Jezus gezegend om vrede met God te hebben als het resultaat van het grote verlossingswerk dat door onze Heer Jezus op Golgotha is volbracht. Zonde was de grote vijand die vijandigheid en strijd teweegbracht, maar de zonde is behandeld in volmaakte gerechtigheid toen de last van onze schuld op de gezegende Zoon van God werd gelegd. Het resultaat van dit rechtvaardige oordeel is een vaste vrede, met rust en zekerheid voor altijd. Het wonderbare resultaat van Zijn grote offer is eeuwig. De hele wereld zal dit uiteindelijk beseffen, maar vandaag wordt de kostbaarheid ervan alleen begrepen door het geloof in de Heer Jezus. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus …” (Rom. 5:1).

L. M. Grant, © The Lord is near.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW