18 jaar geleden

Israel en tijd van aartsvaders (15)

Les 15

Beste cursist(e),

Met de geboorte van Benjamin in Genesis 35 is het gezin van Jakob als het ware compleet (vers 23 tot en met 26). In Genesis 36 staan de nakomelingen van Ezau vermeld. Dit hoofdstuk zullen we niet verder behandelen. Daarom nu naar Genesis 37.
Hier zien we Jakob als vreemdeling in het land Kanaän. En de woorden uit vers 2: “Dit zijn Jakobs geschiedenissen” betekenen: Het verhaal van zijn nakomelingen. Hierin speelt Jozef een grote rol.
We hebben al vaker gezien, dat in het Oude Testament veel voorkomt, dat ons verwijst naar het Nieuwe Testament. Vaak is het een verwijzing naar, of een (zwak) beeld van Christus.
Ook in de geschiedenis van Jozef herkennen we heel duidelijk de Heer Jezus.

Denk maar aan:

  • Jozef is de geliefde zoon;
  • Hij ontving van zijn volk haat en verwerping;
  • Uiteindelijk werd hij verhoogd en verheerlijkt.

Jakob ondervindt veel verdriet van zijn kinderen. Maar Jozef is heel anders dan zijn broers. Daarom heeft Jakob hem bijzonder lief.

Vraag 1. Maar waarin handelt Jakob niet verstandig met Jozef, ten opzichte van zijn broers?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Nee, het is van ouders nooit goed als ze het ene kind voortrekken boven de andere. Jakob heeft dit immers zelf ervaren bij zijn ouders. Hij weet toch welke gevolgen zoiets kan hebben?! Toch mogen we wel onderkennen dat Jakobs liefde voor Jozef niet voortkomt uit egoïsme. Nee, de oorzaak van zijn liefde ligt in het feit, dat Jozef God vreest! Jozef heeft de Heere van harte lief.

Vraag 2. Als we Johannes 8 vers 29 lezen, welke overeenkomst zien we dan tussen Jozef en de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Toen het geschreven Woord er nog niet was, sprak de Heer vaak door middel van dromen en visioenen. Daarmee maakte Hij Zijn plannen bekend.

Vraag 3. Noem hiervan eens drie voorbeelden uit het Oude Testament.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ook aan Jozef maakt God de toekomst bekend. Een toekomst die voor het gezin van Israël van groot belang is. Jozef begrijpt dat hij Gods plannen niet mag onthouden aan zijn familie. Maar hij zal ook wel weten, zijn broers kennende, dat dat niet in goede aarde zal vallen bij hen. Hij haalt zich hun haat op de hals.

Ook hierin zien we een overeenkomst tussen hem en de Heer Jezus. Ook de Heere Jezus getuigde van de waarheid, met het gevolg dat er grote haat kwam onder de joden.

Jakob begrijpt, vooral na de tweede droom van Jozef, niet alles. Toch hecht hij grote waarde aan deze dromen. Ze moeten wel een speciale betekenis hebben.

Vraag 4. Waaruit blijkt dit?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Toch mogen we nooit zeggen dat Jakob zijn aandacht alleen maar op Jozef richt. Nee, hij is ook bezorgd voor de andere jongens. Daarom stuurt hij Jozef ook naar hen toe, om te informeren hoe het gaat. En dit is geen kleinigheid. Die anderen zijn niet vlak in de buurt, Nee, ze zijn ongeveer 70 kilometer van huis. Dus moet Jozef, te voet, een lange, gevaarlijke reis maken. Hij zal dagenlang onderweg zijn.

Maar voor Jozef maakt dit niets uit. Als zijn vader hem vraagt, gaat hij direct op pad.
Zo was het ook bij de Heere Jezus. Hij heeft de hemel verlaten en is naar deze aarde gekomen. Lees dat maar eens na in Hebreeën 10 vers 7 tot en met 18.

Vraag 5. Wat was volgens dit Schriftgedeelte in de eerste plaats de reden van de Heere Jezus om naar deze aarde te gaan?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 6. Wat zijn hierdoor de gevolgen voor hen die geloven?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Natuurlijk is het lijden van Jozef maar een heel zwak beeld van de Heer Jezus. Jozef heeft niet geweten wat er allemaal zou gebeuren. Maar … de Heere Jezus wist dit wel en ondanks dát is Hij toch gekomen!

De Heiland bad in Gethsémané tot Zijn Vader, vóór Zijn lijden: “Uw wil geschiede” (Matthéüs 26 vers 42). Gods wil was, dat er mensen behouden zouden worden. Maar er was geen andere weg dan het kruis. De Heer Jezus was het Lam van God. Hij is geslacht om onze zonden. Iedereen die dat gelooft mag zeggen: “Ik ben verlost door het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en onbevlekt lam” (1 Petrus 1 vers 19).

Gods liefde voor ons was zo groot, dat Hij Zijn Zoon heeft willen afstaan. Hem, Die ALLES voor Zijn Vader was.

Vraag 7. Wat zegt de Vader van Hem in Matthéüs 17 vers 5 b?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Nu terug naar Jozef. Zijn broers kunnen maar weinig waardering voor hem opbrengen. Ze bedenken zelfs een verschrikkelijk plan!

Vraag 8. Waarom willen ze hem doden?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Toch zijn er twee broers, die hem nog willen redden. Maar ze durven er niet voor uit te komen, omdat ze bang zijn voor de anderen. Maar dan zien ze een andere oplossing. Ze verkopen hem aan kooplieden. Een oplossing die hen zelfs nog geld opbrengt: bloedgeld.

Daarbij gaan onze gedachten naar Judas, die de Heer Jezus ook ‘verkocht’ heeft voor geld. Wat kan de zonde een mens ver van God afbrengen!

Nu Jozef verkocht is en op weg is naar Egypte, denken de broers natuurlijk dat ze mooi van hem af zijn gekomen. Nu zal er wel niets meer van zijn dromen terecht komen. Maar … later zal blijken, dat God dit zo geleid heeft OM HET VOLK TE REDDEN!

Hetzelfde vinden we bij de Heere Jezus. Lees maar eens Johannes 11 vers 50 en 51 en 18 vers 14.

Vraag 9. Wat profeteerde Kajafas, hoewel onwetend, over de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tot slot, nog een opmerking over Genesis 38. Dit is geen mooi hoofdstuk. Het spreekt van zonde. Maar zijn wij beter? Van nature zijn we allemaal zondaars. In Romeinen 3 vers 11 en 12 staat: “Er is niemand, die verstandig is; er is niemand, die God zoekt; allen zijn zij afgeweken; allen samen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één”.

Dat is de mens. Toch … hoe onbegrijpelijk het ook voor ons is … toch heeft God ons lief. Zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft (Johannes 3 vers 16). God had ons moeten oordelen, moeten straffen. Maar de Heer Jezus heeft de straf op Zich genomen van allen die in Hem geloven.

Vraag 10. Wat staat er in Efeze 2 vers 4 en 5?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Met een hartelijke groet en zo de Heer wil: tot de volgende keer!

Als je per email meedoet, mail dan naar het volgende emailadres: frissewateren@ctmax.nl

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW