18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (9)

Les 9

Beste cursist(e),

In Genesis 25 zien we dat Abraham, na Sara’s dood, getrouwd is met Ketura en nog een aantal zonen kreeg. Maar Izak blijft het kind van het verbond (Genesis 17; les 4) en hij erft ALLES van hem. Hoewel de andere kinderen wel geschenken van Abraham kregen.
Als Abraham sterft, is hij 175 jaar oud. Toen hij was vertrokken naar het land dat God hem wijzen zou, was hij 75 jaar. Hij heeft dus 100 jaar de tijd gehad om terug te keren naar zijn geboortegrond, als hij dat al wilde. Maar nee, hij keek niet om, maar vertrouwde op God.

Vraag 1. In Hebreeën 11 vers 9 en 10 lezen we dat hij zo standvastig bleef door zijn geloof. Waar zag hij naar uit?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Abraham wordt begraven in de spelonk van Machpéla, waar ook Sara begraven is.
We lezen dan dat Izak door God gezegend wordt en woont bij de put Lachai-Roï. In les 3 hebben we al gezien dat die naam “Bron van de Levende” betekent. Izak put zijn kracht uit God. Zijn vader Abraham was hem daarin een voorbeeld. lzak zegt niet: “Ach, wat heeft mijn vader nu bereikt met al die jaren te wachten op Gods belofte. Bij zijn dood bezit hij alleen maar een akker om begraven te worden en verder nog niks”. Nee, Izak blijft vertrouwen op Gods belofte!
In vers 20 lezen we dat lzak 40 jaar was toen hij trouwde met Rebekka. Evenals bij Abraham en Sara het geval was, hebben ze nog geen kinderen. Wat doen ze dan? Ze bidden. Maar let goed op … ze bidden samen! (vers 21). Wat is dat geweldig als een man en vrouw samen hun noden bij de Heere kunnen brengen. Dat getuigt van een goede onderlinge band. En door zo te handelen, wordt die band alleen maar steviger.

Vraag 2. Hoeveel jaar hebben ze gebeden en gewacht? (als we dit hoofdstuk vanaf vers 20 goed lezen, dan kunnen we dat ontdekken).

……………………….. jaar.

Toch gebeurt het ook, dat men in kinderloze huwelijken nog veel langer wacht en bidt, zonder verhoring. Dat wil niet zeggen, dat God dat gebed niet gehoord heeft. Hij heeft het niet verhoord. Dit geeft veel verdriet. Tegen deze echtparen kunnen we alleen maar zeggen: “God vergist Zich niet. Hij heeft met ieders leven een plan. Ook al begrijpen wij het niet altijd. “… alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jesaja 55 vers 9). Ook al blijven sommige gebeden onverhoord, laten we de Heere blijven vertrouwen! Laten we er altijd aan denken dat een vader zijn kind, dat om een brood vraagt, geen steen zal geven (Matthéüs 7:9). De Heere weet wat het beste voor ons is!

Vraag 3. Lees Filippi 4 vers 6 en 7. Ook al blijft ons gebed onverhoord, wat ontvangen we altijd op ons gebed?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

We mogen weten dat de Heere met onverhoorde gebeden een bedoeling heeft. Lees maar eens wat Paulus hier over schrijft in 2 Korinthe 12 vers 7 tot en met 10.

Vraag 4. Waarom verhoorde de Heer het gebed van Paulus niet?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 5. Paulus spreekt in dit Schriftgedeelte van een zekerheid die hij heeft. Welke zekerheid?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

In Genesis 25 vers 23 lezen we, dat de Heer aan Rebekka bekend maakt, dat ze een tweeling zal krijgen. Maar ook dat het twee machtige volken zullen worden. De namen die de kinderen krijgen, spreken ons van de wijze waarop ze geboren zijn. Ezau betekent: harige, omdat hij behaard, zoals een volwassen man, ter wereld kwam. En Jakob betekent: hielhouder, want hij hield de hiel van zijn broer vast bij zijn geboorte.
Ezau is de eerstgeborene. Bij ons heeft dat verder geen betekenis, maar in die tijd en in die landen was dat anders. De eerstgeborene kreeg namelijk een dubbel erfdeel van de erfenis van zijn vader. En later zou hij de eerste plaats bij zijn volksstam innemen. En het grootste voordeel, als nakomeling van Abraham, zou natuurlijk zijn, dat hij en zijn nageslacht het beloofde land zou bezitten.
Net als nu vaak het geval is, zien we dat ook deze twee broers een heel verschillend karakter hebben. Ezau is sterk en onverschillig, hij zwerft graag door het veld en gaat op jacht. Jakob is echter veel huiselijker en rustiger. Hij wordt later dan ook schaapherder.
De geschiedenis die zich na vers 27 afspeelt, is bij velen wel bekend. We lezen daar over de fouten die eik gezinslid maakt. Nu hoeven we niet met de vinger te gaan wijzen. Wij zijn niets beter. Iedereen heeft zijn of haar karakterfouten. Toch kunnen we van de fouten van een ander ook iets leren. Zo is het ook bij dit gezin. Het gaat er om onszelf te leren kennen en met Gods hulp bewaard te blijven voor soortgelijke dingen.

Vraag 6. Welke fout maakt lzak?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 7. Welke fout maakt Rebekka?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 8. Welke fout maakt Ezau?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 9. Welke fout maakt Jakob?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Rebekka wist van de wonderlijke geboorte. En waarschijnlijk heeft ze ook de andere gezinsleden daarvan verteld. in elk geval wist men welke beloften God had gegeven. Maar … ze wachten niet op Gods tijd. Ze hadden geen geduld en wachten niet af hoe de Heere alles zal leiden. Ezau kon het allemaal niets schelen: vandaag of morgen zal ik toch sterven, dus genieten maar. Hij wordt in Hebreeën 12 vers 16 een “onheilige” genoemd. Verschrikkelijk. En Jakob denkt heel listig te zijn. De gevolgen blijven niet uit: liefdeloosheid, leugen en bedrog.
Soms hoor je wel eens mensen zeggen dat je er niets aan kunt doen als je verloren gaat, dus niet behouden wordt voor de eeuwigheid. Men zegt: “God beslist immers Zelf!” Vaak haalt men dan de geschiedenis van Jakob en Ezau aan uit Maleachi 1 vers 1 tot en met 3. Als men dit gedeelte oppervlakkig leest, zou men ook onrustig en angstig kunnen worden voor de eeuwigheid. Maar … laten we goed bedenken dat God de woorden in dit gedeelte niet sprak in Genesis 25, maar ongeveer 1400 jaar later. En toen was al bekend dat het nageslacht van Ezau God verworpen had!
Ook in Romeinen 9 (vanaf vers 10) lezen we hier over. “Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb ik gehaat”, zegt de Heer in vers 13. Dat betekent: God had Jakob lief en hij die de mindere was, werd door Gods uitverkiezing de meerdere. En Ezau heb ik gehaat betekent dat Ezau op de tweede plaats gesteld is. Laten we er voor oppassen om te zeggen: “Is er onrechtvaardigheid bij God?” (vers 14). Laten we even verder lezen in vers 15: “Ik zal Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, die Ik barmhartig ben”.
Ja, wij hebben met een barmhartig God te doen!

Vraag 10. Wat staat er in de tweede helft van 2 Petrus 3 vers 9?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

God biedt alle mensen Zijn Redding aan (Johannes 3 vers 16). Maar de mens is zelf vrij te beslissen of hij zich wil laten redden of niet. “… en die wil neme het water des Ievens om niet” (Openbaring 22 vers 17).

‘Hoor, bij dagen en bij nachten
roept de Heiland: Kom tot Mij!
Waarom, waarom zou u wachten?
Spoedig is uw tijd voorbij!
Kom, o kom met al uw noden,
vrede wordt u aangeboden;
vlucht dan, éér gij sterven moet,
met uw zonde aan Jezus’ voet’.

Met een hartelijke groet en zo de Heer wil: tot de volgende keer!

Als je per email meedoet, mail dan naar het volgende emailadres: frissewateren@ctmax.nl

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW