19 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (5)

Les 5

Beste cursist(e),

Deze les gaat over Genesis 19. Dit hoofdstuk spreekt van het oordeel van God over een goddeloze wereld. Maar ook van de genade van God! Genade voor hen die de Heere trouw willen blijven en gehoorzamen, ondanks hun menselijk falen.
In het vorige hoofdstuk zagen we drie engelen. En terwijl de Heere God met Abraham sprak en Abraham voorbede deed voor Sodom, kwamen die twee engelen bij Sódom. Let nu eens goed op wat er dan staat: “… en Lot zat in de poort te Sodom;”. In geestelijk opzicht was het nog verder bergafwaarts gegaan met Lot. Want dat hij in de poort zat, was een teken dat hij een belangrijk man was. In de poort werd in die tijd recht gesproken. Daar vonden belangrijke besprekingen plaats (lees maar eens 2 Samuël 19 vers 8 en 1 Koningen 22 vers 10). En … Lot hoorde daar bij. In eerste instantie leek hem de vruchtbare landstreek van Sodom wel wat en woonde hij dicht bij die stad (Genesis 13). In hoofdstuk 14 zagen we dat hij in die stad woonde. Maar nu behoorde hij al bij de bestuurders van de stad. In materieel opzicht zal dit voor hem wel een vooruitgang geweest zijn. Maar in geestelijk opzicht absoluut niet. Het was voor hem een grote nederlaag.

Vraag 1. Er is een groot verschil tussen Abraham en Lot. Ook die engelen geven dat aan. Vergelijk maar eens hun reactie op de gastvrijheid van Abraham in Genesis 18 vers 1 tot en met 6 en die van Lot in Genesis 19 vers 1 tot en met 4. Wat valt dan op?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hun reactie ten opzichte van Lot houdt een veroordeling in.
Hoe erg de situatie “in” Sódom wel was, zien in het vervolg van dit hoofdstuk. Wat de mannen van Sodom de engelen willen aandoen en hoe Lot reageert. Dat hij zelfs zijn dochters aan die mannen wil afstaan.
Verschrikkelijk! Dat dit in Gods oog een zondige toestand is, blijkt ook uit Romeinen 1 vanaf vers 24. Het gaat niet om de zwakheden van de mens, maar om zonde. En het laatste vers van Romeinen 1 is heel duidelijk over mensen die deze dingen bedrijven. Zij die dit doen verdienen de dood.
Lees voor de volgende twee vragen eerst 1 Korinthe 6 vers 19 en 20.

Vraag 2. Waarmee moeten we met ons lichaam rekening houden?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 3. Waarom moeten we God in ons lichaam verheerlijken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat is er van Lot en zijn gezin terecht gekomen? Hij was een gelovige, maar zocht vriendschap met de wereld, met de goddelozen.

Vraag 4. Maar zagen de inwoners van Sódom hem ook als hun vriend?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Het is met het gezin van Lot zover gekomen, dat zijn eigen schoonzoons hem niet meer geloven. Dat kan ook niet anders. Als een gelovige met de wereld meegedaan heeft, dan heeft zijn woord geen kracht meer. God geeft in Zijn grote liefde deze leerzame les als waarschuwing voor ons.
De engelen halen Lot en zijn vrouw en dochters uit huis en brengen hen buiten de stad. Toch zien we dat hij nog aarzelt. Aan de ene kant vinden we dat misschien vreemd, omdat we weten wat de engel tegen hem gezegd heeft. Maar aan de andere kant kunnen we ons wel voorstellen waarom hij treuzelt, want hij moet alles wat hij heeft, achterlaten. Hij moet alles loslaten.
Hoe is dat bij ons? Hebben wij alles losgelaten om de Heere Jezus te volgen? Of zijn er ook nog dingen in ons leven, die ons binden aan de wereld?

Vraag 5. Wie is er in deze geschiedenis een voorbeeld voor ons, om niet terug te kijken, naar dat wat we moeten achterlaten?

……………………………………………………………………………………………………………………….

O, laten we alles over hebben voor onze Heer en Heiland! Hij is het immers waard! Hoeveel heeft Hij niet voor ons over gehad?!
De engelen waren gekomen om Lot te redden. Ook vandaag de dag gaan er velen uit om mensen de weg van redding te vertellen door het verkondigen van het evangelie. Zij vertellen over de Redder van de wereld, van de redding van het komende oordeel.

Vraag 6. Het oordeel van God komt zeer zeker! Maar waarom heeft God dit oordeel nog niet voltrokken? (Zie 2 Petrus 3 vers 9)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tegenwoordig zijn er een heleboel mensen, die zich nergens zorgen over maken. “Och, het zal wel loslopen. Die vrome Christenen met hun oordeel. Waar praten ze toch over”. Zo wordt er dan gedacht en men leeft vrolijk en ongestoord verder.
Zo was het ook bij de inwoners van Sódom. Ze, dachtenaan geen gevaar.
Voor het beantwoorden van de volgende vraag kun je beter eerst Lukas 17 vers 28 tot en met 31 lezen.

Vraag 7. Waarmee vergelijkt de Heere Jezus het oordeel van Sodom?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Toch mogen we in het oordeel over Sódom, ook de barmhartigheid van God zien. Destijds was het een waarschuwing van God voor de omliggende steden. Maar ook voor nu geldt de waarschuwing: laat je niet besmetten met de zonde en ongerechtigheid. Laat satan je niet vangen met zijn listen. En ook mogen we uit deze geschiedenis leren, dat het moeilijk is om los te komen van verkeerde, boze machten en van verkeerde gewoonten en levensstijl (lees ook Markus 8 vers 35).
Lot vindt in Zoar geen rust en gaat met zijn dochters in de bergen wonen. Wat een vernedering, nu zijn ze spelonkbewoners geworden. Ja, als we afdwalen, kunnen we diep vallen.
Toch weten we vanuit 2 Petrus 2 vers 7 (zie ook les 2) dat Lot een gelovige was. Lot dacht de vruchtbare landstreek bij Sódom en rijkdom te hebben verkregen, maar wat bleef ervan over?
Lees eens de eerste tien verzen van Kolosse 3.

Vraag 8. Wat (of eigenlijk Wie) moeten we het allereerst zoeken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat is er een groot verschil tussen het leven van Abraham en Lot. Beiden geloven ze in God, maar toch bewandelen beiden een verschillende weg. En wat de gevolgen geweest zijn, weten we.
Maakt dat ons niet voorzichtig: WAAR houden wij ons mee bezig? Ook al gaan we niet bewust naar Sódom, zoeken we niet bewust dàt op wat niet naar de gedachten van de Heere is, toch … ja toch zijn er voor ons (en onze kinderen) grote gevaren. Satan probeert namelijk alles om ons van de Heere af te trekken. Daarom de vraag: “Hebben wij Sódom in huis gehaald?” Met andere woorden: wat hebben wij in huis aan lectuur, waar luisteren we en waar kijken we naar? De dochters van Lot hadden ook veel gezien in Sódom. Ze zijn er als het ware mee groot gebracht. En wat daar de gevolgen van zijn, lezen we aan het eind van Genesis 19. Wat erg!

Vraag 9. Wat staat er in Psalm 16 vers 1?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dat gebed, mogen we elke dag bidden.
En als wij zo, met die bede in ons hart, de Heere willen volgen geldt ook voor ons die prachtige belofte uit Johannes 10:28 en 29.

Vraag 10. Welke belofte van bescherming lezen we daar?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

“Ik moet de Heiland met mij hebben,
want ik kan alleen niet gaan”.

Zo de Heere wil (D.V.) tot de volgende keer!

Als je per email meedoet, mail dan naar het volgende emailadres: frissewateren@ctmax.nl

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW