18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (11)


Les 11

Beste cursist(e),

Aan het eind van de vorige les hebben we gezien dat Rebekka bezorgd was over Jakob. Ze was bang dat hij een verkeerde vrouw zou trouwen. Als ze daar met lzak over gepraat heeft, wordt Jakob weggestuurd naar Paddan-Aram. Voordat Jakob op reis gaat, wordt hij nog gezegend door zijn vader. Dit lezen we in Genesis 28. Ezau heeft gehoord wat er tegen Jakob gezegd is en hij heeft ook gezien, dat Jakob gezegend werd.

Vraag 1. In vers 6 tot en met 9 lezen we over Ezau. Hoe probeert hij weer in een goed blaadje te komen bij zijn ouders?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Jakob gaat op reis. Beter gezegd: hij vlucht. O, had hij maar op de Heer gewacht, dan had hij nu niet hoeven te vluchten!

Het is een gevaarlijke reis van ongeveer 1250 kilometer. En zoals we lezen in dit hoofdstuk heeft hij voor de nacht geen stad bereikt, en moet daarom in het open veld overnachten. Wat zal er in hem omgaan? Is hij nu de zoon van de rijke lzak? Is hij door God uitverkoren als erfgenaam van al die heerlijke beloften? Misschien heeft hij zich wel verlaten een eenzaam gevoeld. Toch is hij niet alleen! God waakt over hem!

Want als hij van vermoeidheid in slaap gevallen is, met een steen als hoofdkussen, dan … Een ladder die reikt van de aarde tot in de hemel. En de engelen van God klimmen op en neer.

Let goed op wat er staat! De engelen klimmen ‘op’ en ‘neer’. Er staat niet dat ze van de hemel neer komen en dan weer opklimmen. We mogen daarom aannemen, dat ze steeds bij Jakob zijn geweest, zonder dat hij het wist. Ze waren steeds rondom hem en beschermden hem. Zo zorgde God voor hem.

Dan begint de Heer te spreken. Weer hoort Jakob van de belofte dat hij tot een groot volk zal worden. Maar ook dat alle geslachten van de aardbodem in hem gezegend zullen worden.

Vraag 2. Met welke woorden zegt de Heer dan tegen hem, dat Hij bij hem zal zijn, hem zal beschermen en bewaren?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

De ladder spreekt van een open hemel. God wil Zich openbaren aan Jakob. Maar God openbaart Zich ook nu nog aan de mensen. Natuurlijk aan de gelovigen, maar ook aan ongelovigen, opdat zij Hem leren kennen. Want daarvan is Jakob ook een beeld. We mogen in hem de vermoeide zondaar zien, die door Gods genade de poort van de hemel wordt getoond (vers 17). Van de zondaar komt dan de uitroep: “Hoe vreselijk is deze plaats!” (vers 17). Om als zondaar, met een slecht geweten in de tegenwoordigheid van God te zijn, is vreselijk. Maar door Gods genade leert Jakob Beth-El (dat is: Huis van God) kennen.

Vraag 3. Jakob wil ook zelf iets doen en doet een belofte. Wat zal hij de Heer geven, als de Heer zal doen, zoals Hij hem beloofd heeft?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ook vandaag de dag zijn er mensen, die de genade van God niet zo maar in geloof kunnen aanvaarden. Ze menen door eigen inspanningen ook nog iets ten gunste van zichzelf te kunnen doen.

Vraag 4. In Efeze 2 vers 8 staat: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof …’ En wat staat er in het negende vers?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen en verlost is van zonde en schuld mag de nabijheid van de Heer ervaren. Zo iemand heeft, net als Jakob, Beth-El gevonden. Dan hoef je je niet eenzaam en verlaten te voelen.

Vraag 5. Welke belofte heeft de Heer Jezus gegeven, voordat Hij naar de hemel ging, aan het eind van Matthéüs 28?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

We zijn nu aangekomen bij Genesis 29.

Uiteindelijk komt Jakob in Paddan-Aram en ziet een put met kudden schapen er omheen. Na wat informeren blijken de herders Laban te kennen. Zij wijzen hem ook op Rachel, de dochter van Laban, die er aankomt met de schapen. Jakob wentelt voor haar (met hulp van de anderen) de steen van de put en kust haar (dit was in die landen een gewone vorm van begroeting. We zien dat ook in vers 13). Wat zal Jakob blij geweest zijn, na zo lang alleen geweest te zijn, eindelijk zijn familie te ontmoeten.

We zullen ontdekken dat er weinig verschil is tussen de karakters van Laban en Jakob. Voor God zijn ze echter wel anders. Want Jakob is immers door de Heere uitverkoren. En in zijn hart heeft hij ook de Heer lief. Maar als we zijn levenswandel volgen, dan zien we hoe groot de genade van God is.

Natuurlijk moet het zo zijn, dat er verschil is tussen gelovigen en ongelovigen. Er is immers een groot verschil tussen duisternis en licht?! Lees maar eens Johannes 3 vers 17 tot en met 21. En als we ook Efeze 5 vers 8 daar bij lezen, dan is de volgende vraag niet moeilijk te beantwoorden.

Vraag 6. Wat moet het kenmerk van een gelovige zijn?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

In de volgende verzen van Genesis 29 zien we dat Jakob jarenlang bij Laban werkt. Waarom? Omdat er, zoals nu nog veel gebeurt in het Oosten, een bruidschat betaald moet worden. Jakob wil graag werken om Rachel tot vrouw te krijgen. Maar … Jakob wordt bedrogen. Hij krijgt niet Rachel, maar Lea tot vrouw. En weer volgt een periode van lang werken.

Vraag 7. Wat lezen we in Galaten 6 vers 7b?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Zoals Jakob zijn vader heeft bedrogen, zo wordt hij nu zelf bedrogen. We mogen dit wel als een leerschool van God voor Jakob zien. Een moeilijke school die hij moet doorlopen.

Lees maar eens Hebreeën 12 vers 11 en 12. Op het moment van de kastijding (tuchtiging) lijkt het geen vreugde te geven, maar juist droefheid. Maar God doet het: ’tot ons nut, opdat wij Zijn heiligheid zouden deelachtig zijn’.

Tot slot heeft Jakob dus twee vrouwen. Waarschijnlijk waren er toen nog geen menselijke wetten, die het verboden om met twee zusters te trouwen. Later verbiedt God dit in de wet van Mozes (Leviticus 18 vers 18).

Vraag 8. In Genesis 2 vers 21 tot en met 24 lezen we dat God één vrouw aan Adam geeft. Uit welke woorden in dit Schriftgedeelte mogen we de conclusie trekken dat het hebben van meerdere vrouwen niet naar Gods wil is?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Van Laban kunnen we leren, dat hij het huwelijk tussen Jakob en zijn dochter openbaar maakt (vers 22). Jakob gaat dus niet samenwonen, zoals nu vaak gebeurt. Nee, er wordt duidelijk kenbaar gemaakt, dat zij verder als man en vrouw door het leven zullen gaan. Als er een gezin gesticht wordt, is dit een daad die anderen moeten weten.

Vraag 9. Schrijf een andere tekst op uit de Bijbel waar men ook bruiloft viert.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Jakob heeft Rachel meer lief dan Lea. Ja, in vers 31 lezen we zelfs dat zij gehaat (of: niet bemind) wordt. Dan neemt God het voor haar op en schenkt haar vier zonen. Het woord ‘haten’ heeft in de Bijbel meestal de betekenis van: op de tweede plaats stellen of minder liefhebben. In dit licht bezien kunnen we ook een tekst als Lukas 14 vers 26 beter begrijpen.

Vraag 10. Welk prachtig voorbeeld geeft Efeze 5 vers 25 over, hoe lief de man zijn vrouw moet hebben?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dit is een verdrietige geschiedenis van Jakob. Toch is er ook iets positiefs: zijn grote liefde voor Rachel. Hij heeft heel veel voor haar over gehad.

Dat herinnert ons aan de Heer Jezus. Hij heeft ALLES voor ons over gehad. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven aan het kruis van Golgotha.

Hem zij dank en eer!

Dankt, dankt nu allen God
Met blijde feestgezangen!

Met een hartelijke groet en zo de Heer wil: tot de volgende keer!

Als je per email meedoet, mail dan naar het volgende emailadres: frissewateren@ctmax.nl

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW